Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale leiders, EP-leden en EU-commissaris waarschuwen de lidstaten: Europa kan zich niet nog meer vertragingen en bezuinigingen op de toekomstige EU-begroting veroorloven  

De Europese burgers willen in een groener, inclusiever en slimmer continent leven en eisen dat de EU haar werk doet door voldoende te investeren. Daarom hebben lokale en regionale overheden, de EU-commissaris voor de begroting en vooraanstaande leden van het Europees Parlement tijdens de zitting van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) vandaag in Brussel er bij de nationale regeringen op aangedrongen om af te zien van tactisch standpunten en tijdig een toekomstgericht akkoord te bereiken over de EU-begroting 2021-2027.

Tijdens de debatten met EU-commissaris Günther Oettinger en de voorzitter van de commissie Regionale Ontwikkeling van het Europees Parlement, Younous Omarjee , hebben de regionale en lokale leiders van de EU ernstige bezorgdheid geuit over het trage tempo van de onderhandelingen over het volgende meerjarig financieel kader (MFK), dat de uitgavenplafonds voor al het EU-beleid voor de periode 2021-2027 vaststelt. De aanvankelijk door de Europese Commissie voorgestelde bezuinigingen dreigen ook veel ingrijpender uit te pakken als de lidstaten niet instemmen met een verhoging van hun bijdragen en de invoering van nieuwe inkomsten, zoals plastic- of internetbelastingen, om nieuw beleid te financieren en het financiële gat te dichten dat de brexit achterlaat.

“Bezuinigingen, achteruithollende overheidsinvesteringen en het gebrek aan Europese solidariteit hebben de economische groei, de sociale vooruitgang en de regionale gelijkheid afgeremd, waardoor het populisme is aangewakkerd. Het besluit over de volgende EU-begroting wordt nu de lakmoesproef voor het nieuwe Europese leiderschap en is bepalend voor de ambities van de EU voor de komende jaren. Bezuinigingen zijn fnuikend voor het vermogen van regio's en steden om een inclusieve, samenhangende en duurzame toekomst te bieden in een tijd waarin burgers resultaten willen zien", aldus CvdR-voorzitter Karl-Heinz Lambertz . Hij voegde eraan toe dat nationale bijdragen van de EU-27 van 1 % van het bruto nationaal inkomen (bni) (door steeds meer nationale regeringen geëist) "beklagenswaardig zouden zijn voor 500 miljoen Europeanen", terwijl hij opnieuw benadrukte dat het CvdR pleit voor een begroting ter waarde van 1,3 % van het bni van de EU-27, een door het Europees Parlement gedeeld standpunt.

Tijdens het debat legde commissaris Oettinger uit dat de steun voor nieuwe EU-prioriteiten ernstig in het gedrang zou komen als de nationale bijdragen van de EU-27 van ten minste 1,114 % van het bni in de volgende meerjarenbegroting van de EU, zoals oorspronkelijk door de Europese Commissie was voorgesteld, niet worden veiliggesteld. “Degenen die de EU-begroting willen verlagen tot 1 % van het bni van de EU-27 gaan voorbij aan de noodzaak om te reageren op de nieuwe uitdagingen van Europa en de brexit-kloof, die alleen al een daling van 84 miljard euro in de komende zeven jaar zal veroorzaken.”

Hij riep de lokale en regionale leiders op om druk uit te oefenen op hun nationale regeringen om een besluit over de volgende EU-begroting niet langer uit te stellen. “Het is al vijf voor twaalf. Valt er voor het einde van het jaar geen besluit, dan lopen we het risico dat de start van de uitvoering van nieuwe programma's flinke vertraging oploopt, die des te noodzakelijker zijn omdat Europa met economische stagnatie wordt geconfronteerd.”

De voorzitter van REGI, Younous Omarjee , zei hierover: “Het doel van de Europese Unie is een economie op te bouwen die voor cohesie zorgt en ten dienste staat van de regio's, gebieden en hun burgers. Cohesie mag niet ten dienste staan van de economie, integendeel, de economie moet ten dienste staan van de cohesie. We mogen niet vergeten de staatshoofden, regeringsleiders en de Europese Commissie hieraan te herinneren.”

De kans op verdere bezuinigingen op de Europese structuur- en investeringsfondsen werd de dag ervoor, op dinsdag 8 oktober, ook besproken tijdens een gezamenlijke vergadering van de commissie Regionale Ontwikkeling van het Europees Parlement en de CvdR-commissie Territoriale Samenhang en EU-Begroting, die plaatsvond in het kader van de Europese week van regio's en steden 2019.

Contactpersoon:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mobiel: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu