Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europese lokale leiders ontmoeten eurocommissaris Creţu en de Visegrad-groep: cohesiebeleid is onmisbaar om de EU bij elkaar te houden  

 

Meer investeren om verschillen tussen regio's te verkleinen en steden te mobiliseren om nieuwe kansen voor hun burgers te creëren, moeten de belangrijkste antwoorden zijn op de uitdagingen die Brexit zal brengen. Dit is de kernboodschap die op 2 maart in Warschau werd afgegeven door de leden van de commissie COTER, eurocommissaris Corina Crețu voor Regionaal Beleid en de ministers voor Economische Ontwikkeling van Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije, Kroatië, Bulgarije, Roemenië en Slovenië (Visgraat-groep +4).

 

Het cohesiebeleid - waarmee tot 2020, 454 miljard euro is gemoeid - is veruit het grootste investeringsinstrument van de EU om inclusieve en slimme groei in alle Europese regio's te bevorderen. Dit beleid verkleint ontwikkelingsverschillen, stimuleert innovatie en maakt de EU-economieën concurrerender via samenwerking tussen Europese instellingen, nationale regeringen en lokale en regionale overheden.

 

Maar de Europese regio's en steden vrezen dat de essentiële doelstelling van economische, sociale en territoriale cohesie onder druk kan komen te staan in de EU-begroting voor na 2020, die eind 2017 door de Europese Commissie zal worden voorgesteld. De Brexit zal immers gevolgen hebben voor de beschikbare middelen en er wordt geprobeerd het beheer van investeringsbesluiten in de EU te centraliseren, subsidies te vervangen door leningen, en middelen te verschuiven naar andere prioriteiten, zoals migratie, beheer van de buitengrenzen en ondersteuning van structurele hervormingen.

 

Hierover ging het tijdens de discussies tussen de leden van de commissie COTER op 2 en 3 maart in Warschau. Zij keurden daar het ontwerpadvies van het CvdR over de toekomst van het cohesiebeleid na 2020 goed. Het ontwerpadvies werd door Michael Schneider opgesteld, voorzitter van de EVP-fractie in het CvdR en staatssecretaris van de deelstaat Saksen-Anhalt voor EU-aangelegenheden.

 

Michiel Rijsberman (ALDE/NL), gedeputeerde in Flevoland, wijst erop dat: "We dringend aan eenvoudigere regels en minder bureaucratie moeten werken. Natuurlijk hebben we goede regels en accountantscontroles nodig om fouten en fraude te voorkomen. Maar overheden moeten geen extra controles verplichten, bovenop de internationaal aanvaarde standaarden en moeten op elkaars bevindingen vertrouwen." Ook merkt hij op dat: "het onaanvaardbaar is dat lidstaten overbodige controleregels opstellen die verder gaan dan wat noodzakelijk is. Nu doen de Europese lidstaten dat wel, ook Nederland: daar kregen sommige projecten met wel zes opeenvolgende accountantscontroles te maken, tot op het laatste bonnetje aan toe!"

 

Eurocommissaris voor Regionaal Beleid, Corina Crețu, merkte op: " De afgelopen maanden hebben we meer en meer burgers horen zeggen dat ze zich door politici en bestuursinstanties in de steek gelaten voelen. Daarom moeten we nu een krachtig signaal afgeven. We moeten duidelijk maken dat Europa zich voor hen inspant. En hoe kunnen we dat beter bewijzen dan via het cohesiebeleid? Het doel van het cohesiebeleid is om niemand in de steek te laten en het dagelijks leven van iedereen te verbeteren. We moeten ons dan ook hard maken voor dit beleid en de toekomst ervan, want dat is onze gezamenlijke toekomst. Banen en groei via het cohesiebeleid, zeker! Daarvan zullen alle burgers in alle regio's profiteren. "

 

"Met geen enkel ander Europees of nationaal beleid kan worden bereikt wat het cohesiebeleid de afgelopen decennia in landen als Polen of Duitsland heeft helpen realiseren. Het is een van de EU-beleidsgebieden die echt een impact heeft op het dagelijks leven van de burgers doordat mogelijkheden voor groei en werkgelegenheid worden gecreëerd en ondersteund. Zo wordt het gevoel Europeaan te zijn versterkt in tijden van toenemend populisme. Daarom moeten we er absoluut voor zorgen dat het cohesiebeleid hét investeringsinstrument van de EU blijft en op samenhangende wijze wordt ondersteund door andere fondsen en subsidies, zoals het EFSI en Horizon 2020" , aldus Michael Schneider, rapporteur voor het ontwerpadvies.

 

De vergadering van de commissie COTER vond tegelijkertijd plaats met een ministersbijeenkomst van de Visegrad-groep + 4, waar de ministers voor Economische Ontwikkeling van Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije, Kroatië, Bulgarije, Roemenië en Slovenië een verklaring goedkeurden en wezen op het essentiële belang van het cohesiebeleid voor de toekomst van de EU.

 

Tijdens een conferentie op hoog niveau op 3 maart, hebben deskundigen en gebruikers van het EU-cohesiebeleid van gedachten gewisseld over hoe dit beleid vereenvoudigd en doeltreffender gemaakt kan worden, maar ook hoe ervoor kan worden gezorgd dat het echt aan de lokale economische behoeften beantwoordt.

 

Het ontwerpadvies zal ter discussie en goedkeuring worden voorgelegd tijdens de CvdR-zitting op 10 mei.

 

Informatie voor journalisten/redacteurs

 

Het EU-cohesiebeleid wordt uitgevoerd in een periode van zeven jaar (2014-2020) via de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF):

 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) – ter bevordering van een evenwichtige ontwikkeling in de verschillende EU-regio's;

 

Europees Sociaal Fonds (ESF) – ter ondersteuning van werkgelegenheidsprojecten in Europa en investeringen in Europa's menselijk kapitaal, d.w.z. werknemers, jongeren en alle werkzoekenden;

 

Cohesiefonds (CF) – ter financiering van vervoers- en milieuprojecten in lidstaten waar het bruto nationaal inkomen (BNI) per inwoner minder dan 90 % van het EU-gemiddelde bedraagt. In 2014-2020 zijn dat Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije en Slovenië;

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) – voor het aanpakken van de specifieke problemen van plattelandsgebieden in de EU;

 

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) – ter ondersteuning van vissers om duurzaam te gaan vissen en van kustgemeenschappen om hun economieën te diversifiëren en de levenskwaliteit langs de Europese kusten te verbeteren.

 

In totaal is in de periode 2014-2020 454 miljard uit de EU-begroting bestemd voor het cohesiebeleid, waar nog eens 183 miljard aan nationale financiering bijkomt. Met een totaalbedrag van 638 miljard is het cohesiebeleid het belangrijkste investeringsinstrument van de EU. Het wordt gezamenlijk door Europese Commissie, nationale regeringen en regio's beheerd. Raadpleeg voor meer informatie en nationale trends en cijfers het Cohesion Open Data Portal.

 

Contactpersoon:
Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobiel: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

Delen: