Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De toekomst van Europa: lokale en regionale leiders scharen zich achter de oproep tot een conventie om de EU-Verdragen te herzien  

Een dergelijke herziening moet ertoe leiden dat de lokale en regionale niveaus meer betrokken worden bij het besluitvormingsproces van de EU, met als resultaat een democratischere Europese Unie die dichter bij de burger staat

Lokale en regionale leiders hebben tijdens hun plenaire vergadering een resolutie goedgekeurd over de uitkomsten en follow-up van de Conferentie over de toekomst van Europa. Ze roepen op om snel gevolg te geven aan de aanbevelingen uit het eindverslag van de Conferentie en die zonder dralen uit te voeren om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de burgers. Daarnaast zijn ze van mening dat een ambitieuze hervorming van de werking van de EU vereist is om toekomstige uitdagingen aan te gaan. De leden van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) moeten volledig worden betrokken bij een toekomstige conventie zodat ze de stem van de meer dan 1 miljoen lokaal en regionaal verkozen politici in Europa kunnen laten horen en tevens de lokale en regionale dimensie van het EU-beleid kunnen versterken.

Na een jaar van debatten is de Conferentie over de toekomst van Europa op 9 mei 2022 in Straatsburg afgesloten. De voorzitters van het Europees Parlement, de Commissie en de Raad ontvingen een eindverslag van de covoorzitters van de Conferentie met daarin 49 uitgebreide, ambitieuze en toekomstgerichte voorstellen in de vorm van meer dan 300 concrete maatregelen. Sindsdien denken de Europese instellingen na hoe ze het best gevolg kunnen geven aan deze aanbevelingen. De Europese Commissie is bereid om binnen de bevoegdheden van de EU-Verdragen de aanbevelingen uit te werken en eventueel noodzakelijke Verdragswijzigingen te steunen. De Europese Raad herhaalde dan weer in zijn recente conclusies dat de instellingen “voor een effectieve follow-up van dit verslag” moeten zorgen “in overeenstemming met de Verdragen”.Tijdens zijn 150e zitting ging het CvdR, net als het Europees Parlement eerder deze maand, een stap verder in de follow-up van de Conferentie en keurde een resolutie goed waarmee het zich uitsprak voor een conventie om de EU-Verdragen te herzien. Op die manier zou uitvoering moeten worden gegeven aan de aanbevelingen van de Conferentie, met name de voorstellen die betrekking hebben op de rol van lokale en regionale overheden.

De nieuwe voorzitter van het CvdR, Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE), was tijdens de Conferentie lid van de werkgroep Europese democratie.Hij zei: “Er vallen drie lessen te trekken uit de Conferentie over de toekomst van Europa: we moeten burgers motiveren om deel te nemen aan de Europese politiek, hun actieve rol versterken en onze verantwoordelijkheid nemen door te zorgen voor een echte follow-up, zodat we de burgers kunnen tonen dat er concrete veranderingen worden doorgevoerd en dat er naar hun verzoeken wordt geluisterd. De regionale en lokale overheden zijn wat dit betreft altijd al voortrekkers geweest en blijven zich engageren in het debat over de toekomst van Europa. We zijn niet bang om aan te dringen op een ambitieuze agenda met Verdragswijzigingen, en we staan klaar om bij te dragen aan de uitwerking daarvan. Tegelijkertijd zullen we alvast aan de slag gaan om de concrete veranderingen te verwezenlijken waar de burgers tijdens de Conferentie om vroegen.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EVP), eerste vicevoorzitter en voormalig voorzitter van het CvdR, stond tijdens de Conferentie aan het hoofd van de delegatie van lokale en regionale autoriteiten.Hij voegde toe: “De burgers van Europa hebben gesproken. Nu is het onze plicht om samen de 49 aanbevelingen van de Conferentie in de praktijk te brengen en Europa efficiënter en groener te maken. De regionale en lokale leiders zijn bereid hun verantwoordelijkheid te nemen om het leven van onze burgers te verbeteren. De Europese leiders en ambtenaren mogen nooit vergeten dat een afstandelijk en van bovenaf opgelegd Europa nooit een draagvlak zal vinden bij het bestuursniveau dat de mensen het meest vertrouwen: onze regio’s, steden en dorpen. Het is tijd om dit Comité de naam te geven die ons politieke mandaat en onze wettelijke bevoegdheden het beste weerspiegeld: Europese Assemblee van Regio’s en Gemeenten.”

Guy Verhofstadt (BE/Renew Europe), lid van het Europees Parlement en een van de drie covoorzitters van de Conferentie, nam tijdens de plenaire vergadering deel aan het debat met CvdR-leden. Hij zei: “Het Comité van de Regio’s en het Europees Parlement hebben tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa nauw samengewerkt. Nu moeten we hetzelfde doen tijdens de follow-up: we mogen niet gewoon uitkiezen wat ons bevalt, maar we moeten alle conclusies die een Verdragswijziging vereisen, consistent uitvoeren om Europa tastbaarder, doeltreffender en democratischer te maken, ook de lastigste voorstellen. Meer nog, daar moeten we zelfs mee beginnen.”

Enkele andere belangrijke punten uit de resolutie van het CvdR:

- Het Comité steunt de voorstellen van de Conferentie om de representatieve democratie aan te vullen door de burgers in Europa op alle niveaus meer democratische inspraak te geven. Daarnaast is er behoefte aan een permanent en plaatsgebonden mechanisme voor burgerdialoog dat gesteund wordt door de lokale en regionale overheden. Daardoor wordt tweerichtingsverkeer tussen de burgers en de Europese instellingen mogelijk, wat leidt tot een beter inzicht in de lokale en regionale impact van het Europees beleid in de hele EU. Het CvdR heeft de voorbije twee jaar met de Bertelsmannstichting gestructureerde burgerdialogen georganiseerd en daaruit lessen getrokken om de volgende generatie burgerdialogen beter uit te voeren.

- Het CvdR pleit voor meer interinstitutionele synergieën zodat het zelf wordt betrokken bij de werkzaamheden van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de EU. Het kan immers nuttige kennis en een beter inzicht verschaffen in de manier waarop de EU in de praktijk werkt.

- Het CvdR steunt de vaststelling van de Conferentie dat actieve subsidiariteit en meerlagig bestuur basisbeginselen en fundamentele kenmerken zijn van de werking en democratische verantwoordingsplicht van de EU. Ook staat het achter het verzoek om systematisch gebruik te maken van een algemene definitie van subsidiariteit die door alle EU-instellingen is aanvaard, zodat duidelijk wordt of beslissingen op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau moeten worden genomen. Deze voorstellen moeten helpen verduidelijken dat subsidiariteit niet betekent dat Europa geen actie mag ondernemen, wel dat eerst moet worden gekeken welk bestuursniveau aan zet is, zodat het wetgevingsproces efficiënt verloopt.

- Het CvdR steunt het voorstel van de Conferentie om een systeem van lokale EU-raadsleden te creëren teneinde de afstand tussen de instellingen van de Unie en de burgers te verkleinen. Het CvdR heeft in mei 2021 al een Europees netwerk van regionale en lokale raadsleden in het leven geroepen en zal in dit verband de krachten bundelen met de Europese Commissie, die vorige week het project “Geef vorm aan Europa in de lokale politiek!” lanceerde.

- Het CvdR steunt het voorstel van de Conferentie om de namen van de EU-instellingen te veranderen en zo hun respectievelijke functies en rol in het besluitvormingsproces van de EU voor de burgers te verduidelijken. Met dat doel voor ogen stelt het Comité voor zijn eigen naam te veranderen om de politieke en juridische verantwoordelijkheden van de leden en zijn rol als de Europese assemblee van regio’s en gemeenten beter tot uiting te brengen.

Contactpersoon:

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-SUPPORT-CALL-CONVENTION-REVISE-EU-TREATIES.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-SUPPORT-CALL-CONVENTION-REVISE-EU-TREATIES.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-SUPPORT-CALL-CONVENTION-REVISE-EU-TREATIES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-SUPPORT-CALL-CONVENTION-REVISE-EU-TREATIES.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-SUPPORT-CALL-CONVENTION-REVISE-EU-TREATIES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023