Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale en regionale leiders steunen het pleidooi van het Europees Parlement voor een hogere EU-begroting in het belang van alle burgers  

Lokale en regionale leiders zijn verheugd over het standpunt van het Europees Parlement ten aanzien van de langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027. Het verhogen van de middelen tot 1,3 % van het bruto nationaal inkomen (bni) van de EU-27, het behoud van een sterk cohesie- en landbouwbeleid, alsook het aanboren van nieuwe middelen om EU-investeringen ten behoeve van de burger te financieren zijn voor beide instellingen topprioriteiten. Het huidige standpunt van het Parlement vormt een solide basis voor de komende onderhandelingen met de Raad en de lidstaten, die de begroting unaniem moeten goedkeuren.

De uitslag van de stemming in het Europees Parlement is goed nieuws voor alle regio’s, steden en burgers. Het is van kapitaal belang dat het Parlement er alles aan doet om de EU de nodige middelen te verschaffen om de uitdagingen van het komend decennium het hoofd te bieden ”, aldus Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's (CvdR). “ De Europese steden en regio's dringen er bij alle EU-instellingen op aan om er samen voor te zorgen dat de burger op de eerste plaats komt en tijdig overeenstemming te bereiken over de volgende EU-begroting, zodat de continuïteit en samenhang van de EU-investeringen op lange termijn wordt gewaarborgd ”.

Na de presentatie van de voorstellen van de Europese Commissie voor de volgende langetermijnbegroting van de EU - het meerjarig financieel kader - hebben de rapporteurs en vertegenwoordigers van het CvdR hun samenwerking met de rapporteurs van het Parlement geïntensiveerd om ervoor te zorgen dat de stem van de Europese lokale gemeenschappen wordt gehoord wanneer de belangrijkste besluiten over de toekomst van de EU worden genomen.

Het Comité zou graag zien dat de voorgestelde bezuinigingen op cruciale beleidsterreinen als cohesie en plattelandsontwikkeling worden geschrapt. Ook pleiten lokale leiders voor meer invloed van de EU op gebieden als innovatie, de strijd tegen klimaatverandering, de energietransitie en de integratie van migranten, hetgeen kan worden bereikt door de betrokkenheid van lokale actoren te vergroten en lokale initiatieven te ondersteunen.

De rapporteur voor het advies over het MFK , Nikola Dobroslavić (HR/EVP) , voorzitter van de regio Dubrovnik-Neretva (Kroatië), zei: “ Wij zijn zeer verheugd over de stemming in het Parlement over de langetermijnbegroting van de EU. Alle betrokken instellingen, met name het Europees Parlement en de Raad, moeten nu hun krachten bundelen en tot een echte dialoog komen, zodat de onderhandelingen in 2019 kunnen worden afgerond en de nieuwe programma's op tijd kunnen worden gelanceerd. Lokale en regionale overheden, boeren, bedrijven, studenten en wetenschappers hebben behoefte aan duidelijkheid. We moeten ook het subsidiariteitsbeginsel respecteren en de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgers houden. De EU-begroting kan alleen succesvolle resultaten opleveren als zij draagvlak heeft en gebaseerd is op partnerschap.

Meer informatie

Stemming Europees Parlement over MFK 2021-2027

Voorstellen EU-regio’s en steden voor het MFK 2021-2027

Contactpersoon:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

GSM +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu