Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Ruimer budget voor Erasmus moet leiden tot gelijke kansen voor iedereen  
Om de Europese identiteit te versterken moeten we investeren in onderwijs en cultuur, zo beklemtoonden de lokale en regionale leiders tijdens een debat met de EU-commissaris

Het Comité van de Regio's is ingenomen met het voorstel van de Europese Commissie om het budget voor het Erasmusprogramma te verdubbelen, maar wijst er wel op dat het programma inclusiever moet worden, zodat het mensen bereikt van alle leeftijden, ongeacht hun sociale achtergrond en onderwijs- en opleidingsniveau. Tijdens een debat met EU-commissaris Tibor Navracsics hebben de leden van de EU-assemblee van lokale en regionale leiders het belang van onderwijs en cultuur voor de versterking van de Europese identiteit benadrukt en hun steun uitgesproken voor de Europese onderwijsruimte, die tegen 2025 moet zijn voltooid.

Tibor Navracsics , commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, legde in dit verband de volgende verklaring af: "Investeren in onderwijs, jeugd en cultuur is de sleutel tot de opbouw van een veerkrachtig en samenhangend Europa. Ik ben trots op de ambitieuze voorstellen die de Commissie in het kader van de volgende langetermijnbegroting van de EU heeft ingediend voor de vlaggenschipprogramma's op dit gebied , namelijk Erasmus en Creatief Europa . Om ons idee van een Europese Onderwijsruimte te kunnen verwezenlijken en het potentieel van cultuur als aanjager van economische en sociale ontwikkeling volledig te kunnen benutten, zoals wordt uiteengezet in onze Europese Agenda voor Cultuur , moeten deze programma’s meer middelen krijgen. Voor de Europese regio's is hier een cruciale rol weggelegd. De voortdurende steun van het Comité van de Regio's doet mij dan ook plezier - we moeten blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat alle Europese burgers en bedrijven de vruchten kunnen plukken van onze inspanningen op het gebied van onderwijs en cultuur."

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, wees op het volgende: "Door het budget voor Erasmus te verdubbelen en 2 miljard euro te investeren in het programma Creatief Europa, verruimt de EU de horizon van miljoenen mensen. Investeren in cultuur en onderwijs is investeren in onze gezamenlijke toekomst. Alle burgers, ongeacht hun achtergrond, moeten de kans krijgen om in andere EU-landen te studeren en werken. Dat is een van de hoekstenen van een open, dynamisch, divers en meer verenigd Europa".

De aanbevelingen van regio's en steden voor het Erasmusprogramma werden toegelicht door Ulrike Hiller (DE/PSE), lid van de senaat en gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Vrije Hanzestad Bremen op federaal niveau. In het advies , dat tijdens de CvdR-zitting van 6 februari werd goedgekeurd, wordt gepleit voor het opheffen van belemmeringen zoals taalbarrières of leerproblemen, zodat iedereen gelijke kansen krijgt. Het programma moet voorbereidende interculturele en taalmaatregelen ondersteunen en meer stimulansen bieden voor de bevordering van mobiliteit op het gebied van beroepsopleiding en leerlingplaatsen. Studiebeurzen moeten worden vrijgesteld van belasting en regelmatig worden aangepast aan de reële kosten van levensonderhoud in de gastregio.

"Leerervaringen in andere Europese landen stimuleren de ontwikkeling van toekomstgerichte professionele competenties en houden nauw verband met de ontwikkeling van een Europese identiteit. Erasmus is een succesverhaal, en het programma moet worden versterkt zodat alle jonge Europeanen hun voordeel kunnen doen met mobiliteit", aldus rapporteur Ulrike Hiller.

In het advies wordt ook benadrukt dat een leven lang leren belangrijk is en dat alle leeftijdsgroepen en zowel formeel als niet-formeel leren in dezelfde mate moeten worden ondersteund. Het CvdR dringt aan op een transparante en gelijkmatige verdeling van de middelen over de gehele periode van zeven jaar, en op een substantiële vereenvoudiging van de procedure voor het indienen van aanvragen, het projectbeheer en de documentatieplicht voor alle programmagebieden. Verder wordt o.m. voorgesteld om de mogelijkheden voor samenwerking geleidelijk ook open te stellen voor instellingen in landen in het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied en in Afrika.

Wat betreft het nieuwe DiscoverEU initiatief , waarmee jongeren de kans krijgen om gratis per trein door Europa te reizen, is het CvdR van mening dat de deelname hieraan zou kunnen worden opgevoerd via publiek-private financieringspartnerschappen, vooral met partners uit de vervoers- en de toerismesector.

De voltallige vergadering van het CvdR heeft ook ingestemd met een advies over het programma Creatief Europa , opgesteld door rapporteur János Ádám Karácsony (HU/EVP), gemeenteraadslid van Tahitótfalu. Gezien het aanzienlijk hogere aantal prioriteiten in het nieuwe programma wordt in het CvdR-advies voorgesteld om de begrotingsdoelstelling te verhogen van de voorgestelde 1,85 miljard tot ruim 2 miljard EUR en om cultuur en cultureel erfgoed beter in de prioriteiten van de volgende EU-begroting te integreren.

Aangezien lokale en regionale overheden een sleutelrol spelen bij de bevordering en instandhouding van het kunst- en cultuurleven in hun gemeenschappen, wordt er in het advies voor gepleit om de deelname van regionale en lokale overheden aan het programma te vergroten. "De middelen die voor belangrijke grootschalige projecten worden uitgetrokken en de financiering van maatregelen en activiteiten die zich vooral op lokaal en regionaal niveau afspelen, ook van kmo's, moeten met elkaar in evenwicht worden gebracht", aldus rapporteur Karácsony.

8e Europese Top van regio's en steden, 14-15 maart 2019, Boekarest #EULocal

De volgende generatie EU-programma's in het kader van de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 zal een van de discussiepunten zijn tijdens de 8e Europese Top van regio's en steden die in Boekarest (Roemenië) zal plaatsvinden op 14 en 15 maart, d.w.z. precies twee weken voor 29 maart, de datum waarop het VK naar verwachting de EU verlaat, en twee maanden voor de Europese verkiezingen.

Meer dan 500 Europese, nationale, regionale en lokale leiders uit alle EU-lidstaten zullen zich in de Roemeense hoofdstad buigen over de bijdrage van de lokale en regionale overheden aan de "Toekomst van Europa". Deze Top, die de titel "(Re)New EUrope" heeft meegekregen, is de grootste politieke bijeenkomst dit jaar van burgemeesters, regionale leiders en andere verkozen lokale en regionale vertegenwoordigers uit de hele Unie.

Ook zullen er 100 jonge lokale en regionale politici aanwezig zijn om zich actief te mengen in het debat over de toekomst van Europa. Daarnaast zal het officiële startschot worden gegeven voor een nieuw initiatief van het Comité, nl. het Netwerk van regionale hubs (#RegHub ); de 20 deelnemende regio's zullen daarbij acte de présence geven.

Indien u wilt deelnemen aan de Top, gelieve u dan aan te melden via de media-accreditatiepagina van het Roemeense voorzitterschap van de EU (deadline: 1 maart). Alleen journalisten die zich hebben aangemeld, kunnen een media-accreditatie voor dit evenement krijgen.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :