Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
COVID-19-herstelplan biedt kans om echte groene revolutie tot stand tot brengen  

Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EVP) is president van de Junta de Andalucía en CvdR-rapporteur over de nieuwe Europese klimaatwet. In dit interview licht hij zijn standpunt toe over dit juridisch bindende voorstel dat van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent moet maken.

Het ontwerpadvies over de klimaatwet, opgesteld door Juan Manuel Moreno Bonilla, president van de Junta de Andalucía, is hier beschikbaar in alle officiële EU-talen. De tekst wordt tijdens de volgende vergadering van de commissie ENVE op 8 juni behandeld en in stemming gebracht. De eindstemming over het advies vindt plaats tijdens de zitting van 1 en 2 juli, waar in samenhang hiermee ook een debat op hoog niveau over de Europese Green Deal op de agenda staat.

De Europese Commissie publiceerde haar voorstel voor een klimaatwet vóór de COVID-19-uitbraak, toen de situatie heel anders was dan nu. Moet de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 een prioriteit blijven in het plan voor economische en sociale wederopbouw?

Klimaatneutraliteit moet zeker een prioriteit blijven. Meer zelfs: het herstelplan biedt hiervoor een uitgelezen kans. We mogen niet vergeten dat onze samenleving reeds vóór de COVID-19-uitbraak een industriële omschakeling in gang had gezet om de gevolgen van de klimaatopwarming aan te pakken. De oplossingen die we nodig hebben om de huidige sociale en economische uitdagingen het hoofd te bieden, zijn ook een kans om onze samenleving duurzamer en veerkrachtiger te maken en onze economie een extra zet te geven naar klimaatneutraliteit. Het COVID-19-herstelplan biedt wat dit betreft een kans om een echte groene revolutie tot stand tot brengen. Onze focus moet daarom liggen op een groter gebruik van hernieuwbare energiebronnen, het stimuleren van energie-efficiëntie en doeltreffende infrastructuur en het verder tot stand brengen van duurzame vervoerssystemen, waarbij het scheppen van werkgelegenheid een permanent aandachtspunt moet zijn.

Bij de bekendmaking van het voorstel voor een Europese klimaatwet kreeg de Europese Commissie de wind van voren omdat het te weinig ambitieus zou zijn. Op welke punten had het voorstel ambitieuzer kunnen zijn?

Volgens de Andalusische regering is de bindende doelstelling die in het voorstel voor een klimaatwetvoorstel is opgenomen, namelijk klimaatneutraliteit in 2050, voldoende ambitieus en een grote uitdaging voor de hele Europese Unie. Wel achten wij het van essentieel belang, gezien de schaal waarop sociale, technologische en economische transformaties tot stand moeten worden gebracht, dat er zo spoedig mogelijk nieuwe streefcijfers voor het terugdringen van de broeikasgasuitstoot in de periode tot 2030 worden vastgesteld, op EU- en nationaal niveau.

Andalusië heeft een regionale klimaatwet goedgekeurd. Op welke gebieden kunnen lokale en regionale overheden volgens u een betere bijdrage leveren en meer impact hebben op het bevorderen van klimaatneutraliteit? Wat hebben lokale en regionale overheden op die gebieden voor op nationale overheden?

Sommige van de koolstofintensieve sectoren waarin maatregelen nodig zijn, vallen onder de bevoegdheid van de lokale en regionale overheden. Dit is het geval voor vervoer, huisvesting, openbare gebouwen en afvalbeheer Het is belangrijk dat klimaatverandering ook op regionaal en lokaal niveau wordt aangepakt, aangezien het verschijnsel in elke regio uiteenlopende gevolgen heeft, waarbij meerdere factoren spelen. Daarom moeten er coördinatiemechanismen tussen alle bestuursniveaus komen om te zorgen voor complementariteit en onderlinge afstemming tussen klimaatmaatregelen in verschillende regio’s, zowel bij de planning als bij de uitvoering ervan.

Denkt u dat één Europese klimaatwet de grote geografische, sociale en economische diversiteit van Europa goed kan weerspiegelen en omvatten?

Juist vanwege die sociaal-economische en geografische diversiteit in de EU hebben we één wet nodig als verenigend kader. Diezelfde gedachte ligt trouwens ook ten grondslag aan het Europese project zelf. De lokale en regionale realiteit loopt inderdaad uiteen, en daarom moeten we ervoor zorgen dat alle regio’s zowel bij het ontwerp als bij de uitvoering van de nieuwe klimaatwet een actieve rol spelen. Lokale en regionale overheden zijn niet alleen het bestuursniveau waar de afstand tot de burger het kleinst is, maar ook degenen die nieuwe wetgeving op het terrein moeten uitvoeren. De klimaatwet is dan ook een efficiënt instrument om regionale verschillen te verkleinen en een veerkrachtigere samenleving tot stand te brengen.

Welke wijzigingen zou u graag zien in het voorstel om ervoor te zorgen dat regio’s en steden beter in aanmerking worden genomen en nauwer bij het proces worden betrokken?

Regionale en lokale factoren zijn cruciaal bij het opstellen van strategieën en actieplannen voor klimaatneutraliteit. Bij de beoordeling van kwetsbaarheden en risico’s en bij de ontwikkeling van toekomstscenario’s moet rekening worden gehouden met sociaal-economische, geografische en klimaatgerelateerde variabelen. De nationale energie- en klimaatplannen moeten worden aangevuld met regionale en lokale plannen die dezelfde criteria hanteren – rendement, kosteneffectiviteit, energie-efficiëntie, billijkheid en solidariteit. Voor de lokale en regionale overheden is een belangrijke rol weggelegd bij maatregelen voor aanpassing aan en beperking van de klimaatverandering. Regionale perspectieven kunnen ons in dit opzicht helpen bij het bereiken van onze collectieve doelstelling: in 2050 het eerste klimaatneutrale continent van de wereld worden.

Opmerkingen:

De agenda en de ontwerpadviezen die tijdens de vergadering van de commissie ENVE van 8 juni zullen worden behandeld, vindt u hier .

Europese klimaatwet: Steden en regio’s pleiten voor een 5-jarig actieplan Naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese klimaatwet dat op 4 maart is gepubliceerd, heeft de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Apostolos Tzitzikostas, de EU verzocht een 5-jarig actieplan op te stellen om ervoor te zorgen dat alle regio’s en steden worden betrokken bij het bereiken van klimaatneutraliteit. U kunt het persbericht hier lezen.

Contactpersoon voor de pers:

David Crous

Tel. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Delen :