Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Green Deal: steden en regio’s presenteren stappenplan voor 2021  

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft een stappenplan voor de Green Deal voor 2021 voorgesteld. Tijdens de vierde vergadering van de werkgroep Green Deal Going Local hebben lokale leiders de beleidsdoelstellingen en prioriteiten vastgesteld om de transitie naar een koolstofneutrale economie te versnellen én steden en regio’s centraal te stellen in de herstelfase na de COVID-19-crisis. Bevordering van actieve subsidiariteit, versterking van de institutionele samenwerking en vereenvoudiging van de rechtstreekse toegang tot EU-fondsen zijn aangemerkt als belangrijkste doelstellingen. De aandacht gaat vooral uit naar de renovatie van gebouwen, de vergroening van stedelijke gebieden en het koolstofvrij maken van het vervoer. Tijdens de vergadering werd onder meer gedebatteerd over het initiatief inzake intelligente steden – de Intelligent Cities Challenge en over het mechanisme voor een rechtvaardige transitie , die allebei hoog op de agenda van de Green Deal staan.

Juan Espadas (ES/PSE) , voorzitter van de werkgroep en van de commissie ENVE van het CvdR, opende het debat over de beleidsdoelstellingen, mijlpalen en aandachtsgebieden van de Green Deal Going Local voor 2021 en ging daarbij nader in op de twee vlaggenschipinitiatieven van de Europese Commissie die tijdens de vergadering werden gepresenteerd. De burgemeester van Sevilla zei: “ Wanneer we zeggen dat de Green Deal staat of valt met de lokale invulling ervan, is dat niet zomaar een slogan. De Europese Unie zal nooit klimaatneutraal worden als niet overal op haar grondgebied dezelfde ambitieuze doelstellingen worden nagestreefd. Projecten als de Intelligent Cities Challenge en het platform voor een rechtvaardige transitie zijn voorbeelden van hoe we de Green Deal lokaal kunnen verankeren door de nodige ondersteunende structuren op te zetten en synergieën tussen steden en regio's tot stand te brengen. De klimaatcrisis is de grootste uitdaging waar we voor staan en we moeten ons op een innovatieve manier samen inzetten voor een gemeenschappelijk doel.”

Vervolgens werd van gedachten gewisseld over twee vlaggenschipinitiatieven van de Commissie om klimaatneutraliteit te bereiken. De Intelligent Cities Challenge werd gepresenteerd door Iordana Eleftheriadou van DG GROW , terwijl Myriam Boveda van DG REGIO de laatste ontwikkelingen in verband met het mechanisme voor een rechtvaardige transitie schetste. Beide projecten zijn bedoeld om de Green Deal lokaal en regionaal invulling te geven .

Michael Murphy (IE/EVP) , lid van de graafschapsraad van Tipperary en voorzitter van de CvdR-commissie ECON , zei: “Ik ben er stellig van overtuigd dat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) hand in hand moeten gaan met de Europese Green Deal om ervoor te zorgen dat armoede wordt uitgebannen en de grenzen van onze planeet niet worden overschreden" .

Tijdens het debat over de prioriteiten van de werkgroep zei Isabelle Boudineau (FR/PSE) , vicevoorzitter van de regioraad van Nouvelle-Aquitaine en voorzitter van de CvdR-commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting ( COTER ): “ In de toekomstige strategie voor duurzame en slimme mobiliteit van de Europese Commissie moet rekening worden gehouden met de ambities van de regio’s op het vlak van de uitvoering van de Green Deal. Het belang van grensoverschrijdende verbindingen, de internalisering van externe kosten en meer in het bijzonder het beginsel dat de vervuiler betaalt, de plaats van het openbaar vervoer in onze steden en op het platteland, het belang van dagelijkse mobiliteit en de verschuiving van vervoer over de weg en door de lucht naar het spoor zijn allemaal onderwerpen waarover we moeten worden gehoord. Zonder ons zal de Europese Commissie haar doelstellingen niet bereiken!” De burgemeester van Sevilla, Juan Espadas, zal de vorderingen van de werkgroep Green Deal Going Local toelichten tijdens de volgende COTER-vergadering op 26 februari 2021.

Rafał Trzaskowski (PL/EVP) , burgemeester van Warschau, zei het volgende tijdens de eerste vergadering die hij bijwoonde als lid van de politieke raad van het Burgemeestersconvenant : “Tijdens onze vorige vergadering hebben we het startschot gegeven voor een nieuw ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie’, dat in combinatie met de Green Deal een ideaal instrument moet worden om de transitie naar een koolstofneutraal Europa te bewerkstelligen. We moeten de krachten bundelen om de Green Deal lokaal uit te voeren. Wij verzoeken de Europese Commissie om financiële en niet-financiële steun te verlenen aan lokale en regionale leiders om de Green Deal concreet gestalte te geven en maatschappelijk draagvlak voor de klimaattransitie te creëren. De financiële steun van de EU, onder meer uit de cohesiefondsen, moet op transparante en eerlijke wijze rechtstreeks terechtkomen bij de steden en regio’s. Er is geen tijd te verliezen.”

Tijdens de volgende plenaire zitting van het CvdR in maart zal de EU-assemblee van lokale en regionale overheden debatteren met Kadri Simson , Europees commissaris voor energie, over de “renovatiegolf” , het grootschalige plan van de EU om de energieprestaties van gebouwen in Europa te verbeteren. In een ontwerpadvies van het CvdR dat is opgesteld door Enrico Rossi (IT/PSE), lid van de gemeenteraad van Signa (Florence) en voormalig voorzitter van de regio Toscane (2010-2020), wordt een reeks uitgebreide maatregelen geopperd om de koolstofvoetafdruk van gebouwen te verkleinen en tegelijkertijd banen te creëren en energiearmoede aan te pakken.

De werkgroep Green Deal Going Local is op 15 juni 2020 opgericht en bestaat uit dertien leden van het Europees Comité van de Regio’s.

De definitieve versie van het stappenplan 2021 van de werkgroep Green Deal Going Local zal binnenkort beschikbaar zijn op het speciale webportaal van het CvdR.

Meer informatie:

Green Deal Going Local (GDGL)  is een initiatief dat, als onderdeel van de prioriteit “ Bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen ” van het CvdR, tot doel heeft steden en regio’s centraal te stellen in de Europese Green Deal en ervoor te zorgen dat zowel de EU-strategie voor duurzame groei als de herstelplannen voor de periode na COVID-19 worden omgezet in rechtstreekse financiering voor steden en regio’s en concrete projecten voor elk gebied. Bij wijze van inspiratie en om een en ander in een stroomversnelling te brengen bevat Green Deal Going Local een onlinekaart met 200 beste praktijken .

Met het oog op de COP26 werkt het CvdR aan een ontwerpadvies over “ Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030 in aanloop naar COP26 ”. De rapporteur is Vincent Chauvet , burgemeester van Autun.

Wat mobiliteit betreft, werkt het CvdR momenteel aan een advies over duurzame en slimme mobiliteit onder leiding van rapporteur Robert Van Asten (NL/Renew Europe), wethouder in de gemeente Den Haag.

In juli 2020 heeft het CvdR in een advies van rapporteur Vojko Obersnel (HR/PSE) , burgemeester van Rijeka, aanbevelingen geformuleerd voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie .

Contact:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Delen :