Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Green Deal: steden en regio’s staan paraat  
De leden van het Europees Comité van de Regio’s tonen zich tijdens de COP25 in Madrid opgetogen over de mededeling inzake de “Green Deal” en herinneren eraan dat steden en regio’s van cruciaal belang zijn om ervoor te zorgen dat de EU klimaatneutraal wordt.

De Europese Commissie heeft haar mededeling en het tijdschema voor de Europese Green Deal openbaar gemaakt. De maatregelen betreffen o.a. het aanscherpen van de energie- en klimaatdoelstellingen en het uitwerken van nieuwe strategieën en wetgeving voor de aanpassing aan de klimaatverandering, de luchtkwaliteit en de bescherming van de biodiversiteit. Terwijl de COP25-onderhandelingen dreigen te stranden op internationale regels voor de koolstofmarkt roept de EU-assemblee van lokale en regionale vertegenwoordigers de partijen bij de Overeenkomst van Parijs op om de samenwerking met steden en regionale overheden te bevorderen; dat is immers de enige manier om doeltreffende klimaatmaatregelen te nemen en de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Tijdens de laatste week van de COP25-klimaatonderhandelingen hebben leden van het Europees Comité van de Regio’s een werkvergadering gehouden i.v.m. de mededeling over de Green Deal. De leden wijzen erop dat steden en regio’s thans al ambitieuzer zijn dan nationale regeringen en herhalen dat zij alles in het werk zullen stellen om de transitie naar klimaatneutraliteit lokaal in goede banen te leiden.

Zij zijn ingenomen met de mededeling over de Green Deal omdat daarin een zeer ambitieuze en uitgebreide agenda wordt vastgesteld. De leden zijn het erover eens dat de mededeling de deur openzet naar een toekomstgericht pakket van geïntegreerde beleidsmaatregelen, waarbij de Green Deal wordt gekoppeld aan de belangrijkste economische en financiële mechanismen van de EU.

Markku Markkula , eerste vicevoorzitter en hoofd van de delegatie van het CvdR op de COP25, zei hierover: “De Europese Unie moet het voortouw blijven nemen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De mededeling over de Green Deal komt op het juiste moment, nu we de laatste fase van de onderhandelingen over de volledige tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Parijs ingaan. Het CvdR herhaalt zijn toezegging om ten volle bij te dragen aan de doelstellingen van de “Green Deal” en er evenzeer voor te zorgen dat steden en regio’s daarbij volledig worden betrokken en dat niemand achterblijft.”

In de “Green Deal”-mededeling wordt een eerste stappenplan gepresenteerd met de belangrijkste beleidslijnen en maatregelen die nodig zijn om Europa tegen 2050 de omslag naar klimaatneutraliteit te laten maken.

Op de COP25 gaven alle leden aan dat het Europees Comité van de Regio’s graag wordt betrokken bij de vele komende wetgevingswerkzaamheden. Daarbij zal het o.m. gaan om energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, mobiliteit, kringloopeconomie, bossen en de blauwe economie.

Het CvdR juicht het vooruitzicht toe om de streefcijfers voor 2030 wat betreft de vermindering van de broeikasgasemissies op te trekken tot 50 of zelfs 55 %. Het betreurt evenwel dat er geen sprake is van hogere doelstellingen voor hernieuwbare energiebronnen of energie-efficiëntie.

Het CvdR is ingenomen met de geplande maatregelen om energiearmoede aan te pakken, met name de aangekondigde financieringsregelingen voor de renovatie van particuliere woningen, alsook met het “renovatiegolf”-initiatief voor de hele bouwsector.

Het CvdR is bereid om “samen met burgers, nationale, regionale en lokale overheden, alsook adviesorganen van de EU” werk te maken van het klimaatpact van de Commissie. Het is ook ingenomen met de aandacht voor regio’s die met de grootste uitdagingen worden geconfronteerd.

Het CvdR verheugt zich met name over het mechanisme voor een rechtvaardige transitie, met inbegrip van een fonds voor een rechtvaardige transitie voor steenkool- en koolstofintensieve regio’s en sectoren. Het benadrukt niettemin dat er voor 2021-2027 extra middelen nodig zijn, bovenop de middelen van het Cohesiefonds.

Wat vervoer betreft, herhaalt het CvdR zijn oproep om het beginsel dat de vervuiler betaalt op ruimere schaal toe te passen en de gebruikers betaalbaardere, toegankelijkere, gezondere en schonere alternatieve mobiliteitsoplossingen te bieden. Het CvdR herinnert eraan dat steden en regio’s van cruciaal belang zijn voor een volledige overgang naar schone mobiliteit.

Hoewel de leden de “Green Deal” verwelkomen als de groeistrategie om de Europese economie koolstofneutraal, hulpbronnenefficiënt en concurrerend te maken, betreurt het CvdR het gebrek aan gekwantificeerde doelstellingen voor de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

De Green Deal moet de drijvende kracht zijn achter een duurzamere landbouwproductie en -consumptie in de Europese Unie. Het CvdR herhaalt zijn oproep om de broeikasgasemissies van de landbouw met 30 % terug te dringen en de voor biologische landbouw bestemde gebieden in de lidstaten ten opzichte van 2017 te verdubbelen.

De leden zijn ingenomen met het voorstel om in maart 2020 met een Europese “klimaatwet” te komen teneinde de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te verankeren. Het Comité is bereid te helpen ervoor te zorgen dat bestaande tegenstrijdigheden in de wetgeving worden weggewerkt, aansluitend bij de ervaringen die lokale en regionale overheden met de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving en -beleidsvorming hebben opgedaan.

In zijn op 5 december goedgekeurde resolutie over de Green Deal heeft het CvdR voorgesteld een forum van steden en regio’s, de Europese Commissie en de lidstaten op te zetten met het oog op de follow-up van de uitvoering van de Green Deal.

Achtergrond

Lees hier het perscommuniqué over de resolutie betreffende de Green Deal die het Europees Comité van de Regio’s tijdens zijn zitting van 5 december 2019 heeft goedgekeurd.

Contact: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022