Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Fit for Future-platform: EU-besluitvorming anders organiseren om beter te kunnen inspelen op toekomstige uitdagingen  

De stem van een miljoen regionale en lokale gekozen politici zal voortaan worden gehoord bij het opstellen en evalueren van EU-wetgeving en zal helpen om concrete antwoorden te vinden op de zorgen van de burgers.

De eerste plenaire vergadering van het Fit for Future (F4F)-platform , voorgezeten door de vicevoorzitter van de Europese Commissie voor interinstitutionele betrekkingen en prognoses, Maroš Šefčovič, heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van drie CvdR-leden: Mark Speich (DE/EVP), Anne Karjalainen (FI/PSE) en Ulrika Landergren. (SE/RE). Het F4F-platform is het belangrijkste instrument van de agenda voor betere regelgeving van de Europese Commissie, die tot doel heeft onnodige administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verminderen en ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving toekomstbestendig en digitaler is en beter in staat is om toekomstige uitdagingen aan te pakken. Het lokale en regionale bestuursniveau, dat het dichtst bij de burgers staat, is betrokken bij de vergaderingen van het F4F-platform in de vroege ontwerp- en de evaluatiefase van de EU-wetgeving. Dit is te danken aan de inspanningen van het CvdR in de taskforce Subsidiariteit en Evenredigheid .

Het Europees Comité van de Regio’s is met drie van zijn zes commissievoorzitters vertegenwoordigd in de overheidsgroep van het F4F-platform, samen met 27 regeringsvertegenwoordigers uit de EU-lidstaten. Het CvdR-netwerk van regionale hubs (RegHubs), dat via gerichte raadplegingen informatie verzamelt van steden en regio’s en deze verwerkt in uitvoeringsverslagen over geselecteerd EU-beleid, is een van de subgroepen van het platform.

Tijdens de eerste plenaire vergadering van het platform werd een oriënterende discussie gehouden over onderwerpen voor het jaarlijkse werkprogramma voor 2021, dat tegen het einde van het jaar zal worden afgerond. Er werd ook gesproken over de manier waarop het platform in de praktijk zal werken en over zijn reglement van orde.

Mark Speich (DE/EVP) , staatssecretaris voor Federale, Europese en Internationale Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en voorzitter van de CvdR-commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden ( CIVEX ) zei over het nieuwe F4F-platform: “ De ervaringen en deskundigheid van Europese regio’s en steden moeten een belangrijke rol spelen bij de voortdurende verbetering van de EU-wetgeving. Ik ben blij dat het nieuwe Fit4Future-platform nu de kans biedt om het perspectief van de lokale en regionale overheden in de besluitvorming mee te nemen. De verwachtingen van de burgers ten aanzien van het platform zijn zeer hoog. Zij willen eindelijk de praktische resultaten van veel politieke aankondigingen zien. Daarom hebben ze ook veel belangstelling voor wat we doen en wat we bereiken. Aan het einde van ons mandaat moeten we concrete resultaten kunnen laten zien. De Europese regio’s en het Europees Comité van de Regio’s doen hun best om aan deze verwachtingen te voldoen.”

De onderwerpen die zijn besproken m.b.t. het jaarlijkse werkprogramma voor 2021 en waarvoor de directe ervaring van lokale en regionale overheden kan helpen om mogelijke knelpunten en specifieke problemen bij de tenuitvoerlegging van het recht van de Unie in kaart te brengen, waren: de vermindering van de administratieve lasten met betrekking tot etiketterings-, toelatings- en vergunningsprocedures, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw of gezondheid, staatssteun of infrastructuur; het in kaart brengen van EU-regels die leiden tot incoherentie, onnodige complexiteit en overlappingen; de vereenvoudiging van de rapportageverplichtingen voor de begunstigden van projecten waarop het eenmaligheidsbeginsel van toepassing zou kunnen zijn; en de ondersteuning van bedrijven bij de invoering van digitale oplossingen en de modernisering van de overheidssector.

Ulrika Landergren (SE/Renew Europe) , raadslid van de Zweedse gemeente Kungsbacka en voorzitter van de commissie Natuurlijke Hulpbronnen (NAT) van het CvdR, engageerde zich om een bijdrage te leveren aan de door de Commissie voorgestelde onderwerpen: “ Regio’s en steden spelen een voortrekkersrol bij de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving. Het CvdR is daarom bij uitstek geschikt om het platform te helpen bij het identificeren van wetgeving die baat zou kunnen hebben bij meer digitalisering en vereenvoudiging. Hetzelfde geldt voor het toelichten van de EU-regels met betrekking tot de meldings, etiketterings-, toelatings- en vergunningsprocedures”.

Anne Karjalainen (FI/PSE) , lid van de gemeenteraad van Kerava en voorzitter van de commissie Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur (SEDEC) van het CvdR, voegde daaraan toe: “ De praktische aanpak van de Europese Commissie, die haar toezeggingen om een actieve subsidiariteitsbenadering te bevorderen in daden omzet, wordt zeer gewaardeerd. Het CvdR zal zijn netwerken mobiliseren, om te beginnen het RegHubs-platform, om het Fit for Future-proces territoriale legitimiteit en expertise uit de praktijk te bieden. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat bij de bespreking van gedetailleerde wetgeving het grotere geheel niet uit het oog wordt verloren, te weten een inclusief proces dat leidt tot wetgeving die geschikt is om de belangrijkste uitdagingen van de EU op het gebied van een sociaal rechtvaardige, groene en digitale transitie aan te pakken.”

Deze F4F-platformvergadering zal tijdens de CvdR-zitting op 10 december worden gevolgd door de stemming over een resolutie over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021 en een debat waarbij vicevoorzitter Šefčovič het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021 en de eerste strategische prognose van de EU zal presenteren.

Achtergrond:

Het Fit for Future-platform is op 11 mei 2020 van start gegaan. Het is een deskundigengroep op hoog niveau die de Europese Commissie helpt bij haar inspanningen om de wetgeving eenvoudiger te maken en de daarmee gepaard gaande onnodige administratieve lasten en kosten te verminderen. De Europese Commissie zal rekening houden met de adviezen van het platform om ervoor te zorgen dat de EU-regels burgers en bedrijven, vooral de kleine en middelgrote, helpen en niet hinderen. De werkzaamheden van het platform zullen zich toespitsen op onderwerpen die in een jaarlijks werkprogramma zijn opgenomen. Voor elk onderwerp zal het platform gegevens, bewijzen en input verzamelen over de mogelijkheden om specifieke EU-wetgeving te vereenvoudigen en onnodige kosten te besparen zonder de verwezenlijking van de doelstellingen ervan in het gedrang te brengen. Het platform zal vervolgens adviezen uitbrengen waarin ook rekening wordt gehouden met de mogelijkheden op het gebied van digitalisering en met de wetgevingsdichtheid. Deze inspanningen maken deel uit van de agenda voor betere regelgeving van de Europese Commissie.

De taskforce Subsidiariteit, Evenredigheid en Minder en efficiënter optreden is in november 2017 door de Europese Commissie opgericht met de volgende doelstellingen:

- aanbevelingen doen over de vraag hoe de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid beter kunnen worden toegepast;

- aangeven op welke beleidsterreinen taken opnieuw kunnen worden gedelegeerd of definitief kunnen worden teruggegeven aan de lidstaten van de EU;

- manieren vinden om regionale en lokale overheden beter te betrekken bij de beleidsvorming en -uitvoering van de EU.

De taskforce werd voorgezeten door de eerste vicevoorzitter van de Commissie, Frans Timmermans, en bestond uit drie vertegenwoordigers van het CvdR en drie leden van het Europees Parlement.

De taskforce heeft in 2018 zijn eindverslag “De nieuwe manier van werken” uitgebracht, dat voortbouwt op het concept van “actieve subsidiariteit” , wat betekent dat ten volle rekening wordt gehouden met de inbreng van de lokale en regionale niveaus om ervoor te zorgen dat de EU in alle stadia van de ontwikkeling, goedkeuring en uitvoering van EU-wetgeving voldoende toegevoegde waarde biedt.

Het Netwerk van Regionale Hubs  (RegHub) van het CvdR is een netwerk van Europese regio’s en steden dat de uitvoering van het EU-beleid evalueert. Het netwerk bestaat momenteel uit 36 specifieke “contactpunten”. Dat zijn regionale en lokale overheidsmedewerkers die technische feedback van stakeholders verzamelen over hun ervaringen met de uitvoering van bestaand EU-beleid ‘in het veld’. Het netwerk voegt aldus aan de EU-beleidsvorming het lokale en regionale perspectief toe en vergroot de empirische onderbouwing ervan.

Contactpersoon:

Marie-Pierre Jouglain

GSM: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023