Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Eerlijk, rechtvaardig en haalbaar: ‎ ‎ “Fit for 55”, het klimaatpakket van de EU, heeft alleen kans van slagen als alle steden en regio’s meedoen  

In reactie op het pakket 'Fit for 55’ van de Europese Commissie, dat beoogt de koolstofuitstoot in de EU tegen 2030 met 55 % terug te brengen, dringt het Europees Comité van de Regio's (CvdR) erop aan dat de nieuwe en geactualiseerde regels een centrale rol toebedelen aan en voorzien in rechtstreekse financiering voor steden en regio’s die bij de transitie naar klimaatneutraliteit over wettelijke bevoegdheden beschikken en dicht bij de burger staan.

Het vandaag door de Europese Commissie voorgelegde klimaatpakket heeft tot doel de emissies van industrie, gebouwen, vervoer en landgebruik te verminderen en zal ingrijpende gevolgen hebben voor alle Europese regio’s, bedrijven en burgers, waarbij ook het beginsel “de vervuiler betaalt” zal worden toegepast. Met een hernieuwde visie op koolstofbeprijzing als centraal punt is het van belang dat het pakket bijdraagt tot territoriale cohesie. Het pakket moet tegemoetkomen aan de behoeften van elk grondgebied, de betrokkenheid, de toegewezen inkomsten en de toegang tot directe financiering voor groene investeringen en sociale uitgaven voor het klimaat vergroten voor lokale en regionale overheden, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 90 % van de maatregelen voor klimaataanpassing en 70 % van de maatregelen voor klimaatmitigatie.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gouverneur van de regio Centraal-Macedonië in Griekenland, zei het volgende: “ De transitie van Europa naar klimaatneutraliteit is uitsluitend mogelijk als de behoeften van de mensen centraal staan, rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van elk gebied en geen mens of regio wordt uitgesloten . Om te beginnen moet de bureaucratie worden teruggedrongen en moeten de lokale en regionale overheden in Europa rechtstreeks toegang krijgen tot de EU-fondsen. Europa heeft een groen en rechtvaardig herstel nodig dat de klimaatcrisis aanpakt, veerkracht opbouwt, innovatie ondersteunt en lokale banen schept. Waar zij over bevoegdheden beschikken, zoals op het gebied van energie-efficiëntie in gebouwen, duurzaam vervoer, bescherming van de biodiversiteit en bestrijding van energiearmoede, moeten wij steden, regio’s en al onze burgers in staat stellen om de groene transitie te versnellen. Daarom zijn we in Europees verband een campagne gestart: Green Deal Going Local .

De burgemeester van Sevilla, Juan Espadas (PSE/ES), voorzitter van de CvdR-commissie ENVE en van de werkgroep Green Deal Going Local , verklaarde: "Het pakket Fit for 55 is het begin van een nieuwe klimaatrevolutie. Het moet ambitieus zijn, maar we weten ook heel goed dat voor niets de zon opgaat. De klimaatverandering zal voor iedereen en elk gebied gevolgen hebben, maar in de eerste plaats voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Om “Fit for 55” te worden op het gebied van huisvesting, mobiliteit, energie en nog veel meer is er een belangrijke taak voor ons weggelegd om ervoor te zorgen dat rechtvaardigheid en sterke sociale steun gewaarborgd zijn, zodat er geen mensen of plaatsen worden uitgesloten.”

Met de nieuwe en geactualiseerde energie- en klimaatwetgeving streeft de EU ernaar de uitstoot tegen 2030 met 55 % terug te dringen en tegen 2050 een netto-nulbalans te bereiken. Het pakket “Fit for 55” is een belangrijke pijler van de strategie van de Unie voor klimaatmaatregelen en groei. Het bestaat uit 13 wetgevingsvoorstellen die betrekking hebben op verschillende aspecten van de groene transitie, met een geactualiseerd emissiehandelssysteem als hoeksteen. Met de herziening van de EU-ETS-richtlijn wordt beoogd de handel in emissierechten uit te breiden tot de bouw- en de vervoersector, waar lokale en regionale overheden zowel de expertise als de bevoegdheden hebben om werk te maken van de doelstellingen van de Europese Green Deal en voor een sociaal rechtvaardige transitie te zorgen.

De Europese regio’s en steden moeten worden erkend in het Sociaal Klimaatfonds, naast het Fonds voor een rechtvaardige transitie, omdat te veel centralisatie de territoriale samenhang en de sociale rechtvaardigheid van de groene transitie in het gedrang kan brengen. Het pakket “Fit for 55” heeft ook betrekking op de energie-efficiëntie van gebouwen, waarvoor in maart 2021 nauwere samenwerking tussen het Europees Comité van de Regio's en de Europese Commissie is aangegaan.

Updates van bestaande EU-wetgeving in het kader van “Fit for 55”:

 • herziening van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS)
 • herziening van de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF)
 • herziening van de verordening inzake de verdeling van de inspanningen (ESR)
 • wijziging van de richtlijn hernieuwbare energie (RED)
 • wijziging van de richtlijn energie-efficiëntie (EED)
 • herziening van de richtlijn infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFID)
 • wijziging van de verordening tot vaststelling van CO 2 -emissienormen voor auto’s en bestelwagens
 • herziening van de richtlijn energiebelasting

Nieuwe wetgevingsvoorstellen in het kader van “Fit for 55”:

 • nieuwe EU-bosstrategie
 • een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM)
 • een sociale faciliteit voor klimaatactie
 • ReFuelEU Luchtvaart – over duurzame brandstof voor de luchtvaart
 • FuelEU Zeevaart – over een groene Europese maritieme ruimte

Contactpersoon:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023