Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
“Van boer tot bord”: ook regio's en steden moeten betrokken zijn bij het ondersteunen van producenten, het beschermen van het milieu en het bestrijden van voedselarmoede na de crisis  

​Het CvdR dringt erop aan dat de EU-strategie volledig overeenstemt met ​het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de doelstellingen van de Green Deal

De COVID-19-pandemie heeft aangetoond hoezeer volksgezondheid, ecosystemen en voedselsystemen met elkaar verweven zijn. In een advies van Guido Milana (IT/PSE) dat door de voltallige vergadering van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) werd goedgekeurd, scharen de lokale en regionale leiders zich achter de “van boer tot bord”-strategie; wel dringen zij erop aan dat de klemtoon meer moet worden gelegd op korte ketens en op lokale en regionale vormen van productie, waarbij dierenwelzijn, milieubescherming en voedingswaarde centraal staan.

De van boer tot bord”-strategie voor duurzame voeding is niet alleen een van de pijlers van de Europese Green Deal – een vlaggenschipinitiatief van de EU — maar ook van het Europees herstelplan. Deze strategie, die op 20 mei 2020 werd bekendgemaakt door de Europese Commissie, beslaat elke stap in de voedselketen, van productie tot consumptie. Bedoeling is te komen tot een duurzaam Europees voedselsysteem dat de voedselzekerheid waarborgt en de gezondheid van mens en milieu beschermt.

In het advies Van boer tot bord — De lokale en regionale dimensie opgesteld door Guido Milana (IT/PSE), gemeenteraadslid van Olevano Romano (Rome) en voormalig lid van het Europees Parlement, hamert het CvdR erop dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) na 2020 volledig moeten aansluiten bij de doelstellingen van de “van boer tot bord”-strategie en de Biodiversiteitsstrategie voor 2030 .

De “van boer tot bord”-strategie kan ertoe bijdragen dat de fundamentele problematiek van de toegang tot voedsel weer centraal komt te staan in het politieke debat. Nu de pandemie de ongelijkheid nog heeft doen toenemen staan we voor de taak om de voedselsystemen rechtvaardiger en duurzamer te maken. Dat bij de herziening van het GLB zo weinig ambitie aan de dag wordt gelegd, dreigt echter alle inspanningen teniet te doen; dit gebrek aan samenhang is betreurenswaardig ”, aldus rapporteur Milana.

Het CvdR staat achter de “van boer tot bord”-strategie en de door de Commissie voorgestelde doelstellingen inzake de uitbreiding van de biologische landbouw en de vermindering van pesticiden, kunstmeststoffen en antimicrobiële stoffen. Daarnaast pleit het CvdR voor een grondige effectbeoordeling van de gekwantificeerde doelstellingen en monitoring van de vooruitgang.

Om het belang van de lokale en regionale dimensie duidelijk te maken, wijst het CvdR erop dat overheidsopdrachten voor levensmiddelen een cruciale rol spelen in de omslag naar een duurzaam voedselsysteem op lokaal en regionaal niveau. De koopkracht van de overheden vertegenwoordigt 14 % van het bbp van de EU. Overheidsopdrachten kunnen dan ook een krachtige aanjager van de vraag naar duurzame producten zijn. De institutionele vraag is belangrijk voor het opvoeren van het gebruik van duurzaam voedsel en het creëren van marktkansen voor kleine leveranciers.

Bij de overgang naar een duurzamer voedselsysteem is een belangrijke rol weggelegd voor regio’s en steden. Zij dienen dan ook te worden betrokken bij de uitvoering en monitoring van de strategie. De regionale overheden moeten hun rol als beheersautoriteiten kunnen blijven vervullen en inspraak krijgen in het ontwerp van de ecoregelingen op zowel Europees als nationaal niveau, zodat beter rekening wordt gehouden met hun behoeften.

Lees hier het interview met Guido Milana, rapporteur voor de “van boer tot bord” -strategie.

Contactpersoon:

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

CoR Flickr gallery

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Green Deal Funding Alert – June 2023
Green Deal Funding Alert – June 2023
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
25.05.2023