Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europa zal zonder zijn steden en regio's in 2050 niet klimaatneutraal zijn  
De nationale energie- en klimaatplannen verzuimen de lokale en regionale overheden te integreren

In de aanloop naar de eerste vergadering van het nieuwe Europees Parlement bepaalt de publieke opinie het klimaatdebat steeds meer. De wekelijkse protesten wijzen erop dat de klimaatambitie momenteel ontoereikend is om de opwarming van de aarde te keren. Verder pleiten de steden en regio's van de EU voor strengere doelstellingen en middelen om de overgang naar duurzame energie in Europa te versnellen. Ten aanzien van de nationale energie- en klimaatplannen van de lidstaten wijst het CvdR op het ontbreken van een permanente dialoog op meerdere niveaus met lokale en regionale overheden, zoals bepaald in de governance van de energie-unie.

Het Europees Comité van de Regio's heeft met algemene stemmen het advies goedgekeurd van Michele Emiliano (IT/PSE) , voorzitter van de regioraad van Apulië, over "Een schone planeet voor iedereen – Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie" . Het advies bevat een aantal voorstellen die bijdragen aan de EU-strategie voor klimaatneutraliteit in 2050 , zoals voorgelegd door de Europese Commissie in november 2018.

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, Karl-Heinz Lambertz , zei hierover: " Europa kan geen klimaatneutraliteit bereiken zonder de inbreng van steden en regio's . De governance van de energie-unie roept de lidstaten op om een permanente dialoog op meerdere niveaus op te zetten die de lokale en regionale overheden betrekt bij de vaststelling van de nationale energie- en klimaatplannen . Maar hierin zijn ze duidelijk tekortgeschoten. Als de EU de overgang naar schone energie wil doen slagen, is het van cruciaal belang dat alle lidstaten zich ertoe verbinden om tegen 2050 een klimaatneutraal Europa tot stand te brengen en, niet in de laatste plaats, de lokale en regionale overheden permanent betrekken bij de ontwikkeling van hun actieplannen inzake klimaat en energie".

De Europees commissaris voor Klimaatactie en Energie, Miguel Arias Cañete , zei hierover: "Ik wil de regionale en lokale leiders gelukwensen met hun belangrijke werk op het gebied van klimaat, energie en duurzame ontwikkeling . Veel regio's en steden hebben ambitieuzere doelstellingen voor 2030 vastgesteld dan hun nationale regeringen. Met meer dan 9 000 steden is het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie het grootste initiatief van steden en gemeenten, provincies en regio's die zich voor de energietransitie inzetten. We stellen nu betere financieringsmogelijkheden voor steden en regio's voor om zowel mitigatie- als aanpassingsmaatregelen uit te voeren, waaronder 35% van Horizon Europa, het nieuwe LIFE-programma van vijf miljard euro naast InvestEU - de opvolger van het Europees Fonds voor strategische investeringen - waarvoor we 30% voorstellen om de klimaatdoelstellingen te ondersteunen."

Rapporteur Michele Emiliano (IT/PSE) , voorzitter van de regioraad van Apulië zei hierover: " Steden en regio's dragen bij tot het uitzetten van een historische koers naar een schone planeet voor iedereen. De noodtoestand van het klimaat raakt ons allemaal en legt een zware verantwoordelijkheid op onze schouders. Mijn vandaag tijdens de zitting van het Europees Comité van de Regio's goedgekeurde advies bevestigt de noodzaak om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. De regio's en steden zijn bereid om hun bijdrage te leveren. We kunnen echter niet hetzelfde zeggen van de Europese Raad, daar sommige lidstaten vorige week deze doelstelling niet hebben onderschreven. Als we de klimaatcrisis echt willen aanpakken en een rechtvaardiger en duurzamer Europa willen creëren dat niemand uitsluit, is een benadering van onderaf nodig."

Het CvdR dringt erop aan om het aandeel van de EU-begroting dat voor het klimaat is bestemd, op te trekken tot ten minste 30%, en wijst op het belang van een doeltreffende "energiebelasting" om een gecoördineerde, samenhangende en tijdige reactie op de klimaatverandering te garanderen.

De leden steunen de herziening van de 32%-doelstelling voor hernieuwbare energie op EU-niveau in het licht van de technologische ontwikkelingen, met het oog op het bereiken van 40% in 2030 om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Het CvdR stelt voor om een "Europese waarnemingspost voor klimaatneutraliteit" op te richten om de kwetsbaarheid van de verschillende territoria op het vlak van de energietransitie in kaart te brengen en te monitoren. De leden verklaren zich bereid om met de Europese Commissie samen te werken aan een structuur voor technische uitwisselingen in verband met de tenuitvoerlegging van het pakket schone energie.

De EU-assemblee van steden en regio’s dringt erop aan de regio's en lokale overheden stelselmatig te betrekken bij de tenuitvoerlegging van de SDG's, de overeenkomst van Parijs en de voorbereidende werkzaamheden van de COP25; ook zou zij graag zien dat een vertegenwoordiger van het CvdR de status van waarnemer krijgt in alle UNFCCC-organen.

Het CvdR benadrukt in zijn advies dat het verband tussen klimaatbeleid en luchtkwaliteit en de directe gevolgen daarvan voor de gezondheid van de burgers moet worden versterkt. Het koolstofvrij maken van de economie is het meest doeltreffende preventieve beleid om de gezondheid van de burgers te beschermen. Het Europees Milieuagentschap schat dat er in Europa elk jaar 483 000 vroegtijdige sterfgevallen te wijten zijn aan de luchtverontreiniging.

De lidstaten hebben op 31 december 2018 de ontwerpen van hun nationale energie- en klimaatplannen (NECP’s) ingediend.

De NECP’s omvatten de planningsinstrumenten van de landen om bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de energie-unie, met name de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030. Vorige week heeft de Europese Commissie haar NECP-landbeoordelingen gepresenteerd. De definitieve NECP’s moeten tegen het einde van dit jaar worden ingediend.

Achtergrondinformatie

Foto’s van de zitting kunnen hier worden gedownload.

De governance van de energie-unie bepaalt: "De lidstaten moeten een permanent platform voor energiedialoog op verschillende niveaus met de lokale overheden, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, investeerders en andere belanghebbenden opzetten om de verschillende overwogen opties voor het energie- en klimaatbeleid te bespreken. De geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen en de energie- en klimaatstrategieën op lange termijn moeten in het kader van dat platform worden besproken." Governance van de energie-unie (januari 2018).

Hier vindt u het persbericht van de Europese Commissie waarin de beoordeling van de NECP’s wordt aangekondigd , en hier de landbeoordelingen . Op basis van deze beoordelingen zullen de lidstaten hun strategieën herzien en uiterlijk op 31 december 2019 hun definitieve versies indienen.

Op 28 november 2018 heeft de Europese Commissie haar strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie tegen 2050 gepresenteerd.

Hierin wordt beschreven hoe Europa een toonaangevende rol kan spelen bij het streven naar klimaatneutraliteit door te investeren in realistische technologische oplossingen, burgers meer zeggenschap te geven, maatregelen op essentiële gebieden zoals industrieel beleid, financiën en onderzoek op elkaar af te stemmen, en tegelijkertijd een sociaal rechtvaardige en eerlijke transitie te waarborgen.

Naar aanleiding van de verzoeken van het Europees Parlement en de Europese Raad omvat de visie van de Commissie voor een klimaatneutrale toekomst bijna alle EU-beleidsterreinen en is ze in overeenstemming met de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs om de mondiale temperatuurstijging ruim onder 2°C te houden en te proberen ze te beperken tot 1,5°C.

Een schone planeet voor iedereen – Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie

Grondige analyse, gevoegd bij de mededeling

Persbericht: Europese Commissie pleit voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050

Vragen en antwoorden: langetermijnstrategie "Een schone planeet voor iedereen"

Contactpersoon: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | Tel. +32 (0)470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Steden en regio’s hebben behoefte aan flexibiliteit en een betere coördinatie rond Green Deal-initiatieven
Steden en regio’s hebben behoefte aan flexibiliteit en een betere coördinatie rond Green Deal-initiatieven
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023