Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De EU moet inclusiviteit centraal stellen bij de digitale en ecologische transitie  

In een debat met de Finse minister van Europese Zaken Tytti Tuppurainen hebben lokale en regionale vertegenwoordigers de EU opgeroepen ervoor te zorgen dat alle regio's en hun burgers profiteren van de digitale en ecologische veranderingen die onze samenlevingen beïnvloeden. Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) heeft op 9 oktober jl. twee adviezen goedgekeurd die zijn opgesteld op verzoek van het Finse voorzitterschap van de Raad van de EU, waarin de aanpak van de digitale kloof en het waarborgen van de samenhang en solidariteit tussen alle Europeanen centraal staan.

Met het oog op koolstofneutraliteit van de EU tegen 2050 verklaarde de Finse minister Tuppurainen : “Het is de verantwoordelijkheid van de EU om samen met andere grote economieën het voortouw te nemen bij de overgang naar een digitale, duurzame en klimaatneutrale economie. De transitie moet worden gezien als een kans. We moeten de veranderingen ten gevolge van de groene transitie, de technologische ontwikkelingen en de mondialisering omarmen en sturen zodat niemand aan de zijlijn blijft staan.”

De minister voegde hieraan toe: “Het cohesiebeleid draagt in aanzienlijke mate bij tot duurzame en inclusieve groei in alle EU-regio's en helpt ons de uitdagingen waarvoor de EU zich geplaatst ziet, aan te pakken. Het is een belangrijk instrument om duurzame economische groei aan te zwengelen en regionale verschillen te verkleinen. Tegelijkertijd moet het toekomstige cohesiebeleid meer resultaatgericht, efficiënt en thematisch gefocust zijn.”

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, sprak als volgt: “Alle regio's en steden moeten de vruchten plukken van de digitale economie als we een concurrerend, inclusief en duurzaam Europa willen opbouwen. De digitale transformatie van onze economieën gaat hand in hand met de economische, sociale en territoriale samenhang van Europa. Zij zal niet alleen bijdragen tot het scheppen van nieuwe banen, maar ook regio's en steden ondersteunen, met name in plattelands- en overgangsgebieden, om de dringende overstap te maken naar een koolstofneutrale toekomst, die tegen 2050 in Europa een feit moet zijn. Zonder voldoende investeringen zullen de regio's en steden echter geen resultaten kunnen boeken. De omvang en de vorm van de volgende EU-begroting zullen onze gemeenschappelijke toekomst voor de komende jaren bepalen. Bezuinigingen op regionale investeringen en het centraliseren van middelen zullen Europa alleen maar in de weg staan.”

In het eerste van de twee adviezen wordt erop gewezen dat toegang tot en actieve deelname aan de digitale samenleving de sleutel zijn tot een succesvolle toekomstige lokale en regionale ontwikkeling. Tevens wordt de klemtoon gelegd op digitale samenhang als een belangrijke extra dimensie van het traditionele concept van economische, sociale en territoriale samenhang zoals dat in de EU-verdragen is vastgelegd. Het CvdR betreurt evenwel dat in de prioriteiten van de politieke agenda van de nieuwe Europese Commissie onvoldoende nadruk wordt gelegd op een inclusieve digitale interne markt die alle burgers in de hele Europese Unie ten goede komt.

Volgens rapporteur Anne Karjalainen (FI/PSE), lid van de gemeenteraad van Kerava, “moet digitale transformatie worden gebaseerd op een duurzame, concurrerende en door de mens gestuurde data-economie in de EU. In plaats van technologiegestuurde productontwikkeling moet aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van technieken, diensten en producten waarbij de mens centraal staat. Ook ontwerp, cocreatie en snelle proefprojecten in dit verband moeten op de gebruikers gericht zijn.”

Om het recht op connectiviteit voor elke Europese burger te garanderen, dringt het CvdR aan op meer steun voor de uitrol van snelle breedband- en 5G-netwerken in lokale gemeenschappen, ongeacht hun omvang en bevolkingsdichtheid. In haar advies pleit mevrouw Karjalainen voorts voor meer investeringen in digitale vaardigheden en mediageletterdheid, cyberveiligheid en consumentenbescherming in het kader van de digitale economie, en benadrukt zij de rol van regionale netwerken van digitale innovatiehubs bij de uitvoering van het nieuwe programma “Digitaal Europa”.

Digitalisering en de invoering van slimme oplossingen bij overheidsdiensten, met name in de vervoers- en energiesector, zijn ook van cruciaal belang om de duurzame ontwikkeling op lokaal en regionaal niveau te versnellen. Het advies van Andries Gryffroy (BE/EA), lid van het Vlaams Parlement, is gewijd aan de rol van slimme steden bij het garanderen van een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit en de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling op lokaal niveau.

Rapporteur Gryffroy benadrukt: “Steden en gemeenschappen hebben een belangrijke rol te spelen in de overgang naar een hulpbronnenefficiënt, klimaatneutraal en biodivers Europa. We moeten meer en betere kansen creëren om lokale en regionale actoren in deze ontwikkeling te helpen en te ondersteunen. Daarvoor is een bottom-upbenadering vereist, met slimme acties op basis van lokale samenwerking. Inclusiviteit is evenzeer noodzakelijk om de digitale kloof te dichten en ervoor te zorgen dat de zwakste partijen niet achterblijven bij de overgang naar een digitale samenleving.”

Achtergrondinformatie

Het cohesiebeleid is de belangrijkste financieringsbron van de EU ter verbetering van de connectiviteit: in het huidige meerjarig financieel kader van de EU (2014-2020) is 6 940 miljoen euro aan ESIF-financiering, hoofdzakelijk uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, uitgetrokken voor de uitrol van breedband. Tegen eind 2020 zal de financiering naar verwachting 14,6 miljoen extra huishoudens helpen om toegang te krijgen tot breedband; 77 500 bedrijven zullen steun krijgen om hun gebruik van ICT-diensten te verbeteren en 41,7 miljoen mensen zullen kunnen profiteren van betere gezondheidsdiensten, waaronder e-gezondheidszorg. Er wordt ook financiering verstrekt uit het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) en de Connecting Europe Facility, met inbegrip van het in 2018 gelanceerde breedbandfonds. Voor wie meer wil weten: .

Sinds 2017 werkt het CvdR samen met de Europese Commissie in een gezamenlijk breedbandplatform , waar lokale besluitvormers en deskundigen naar oplossingen zoeken voor de uitrol van sneller, beter en duurzaam hogesnelheidsbreedband in alle Europese regio's, en waar zij de digitale kloof ten gevolge van geografische ligging of marktfalen proberen te dichten. Het platform breidt thans zijn werkzaamheden uit om bredere aspecten van de digitale samenleving en economie te bestrijken. De standpuntnota Digitaal Europa voor iedereen , die is opgesteld door CvdR-voorzitter Lambertz en eerste vicevoorzitter Markku Markkula, werd gepresenteerd op de Digitale Vergadering 2019.

Contactpersoon:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu