Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
EU-mededingingsbeleid mag geen rem zetten op lokale en regionale steun  

De impact van het EU-mededingingsbeleid op de lokale en regionale overheden stond centraal in een advies dat tijdens de decemberzitting van het Europees Comité van de Regio's werd goedgekeurd. Tijdens een debat met EU-commissaris voor mededinging Margrethe Vestager beklemtoonden de CvdR-leden dat de regels de lokale en regionale overheden de mogelijkheid moeten geven om sociale en economische problemen aan te pakken zonder dat dit als staatssteun wordt beschouwd .

Het mededingingsbeleid is het EU-instrument om de interne markt en de consumenten te beschermen tegen mogelijk misbruik door bedrijven met een machtspositie, die anders buitensporige prijzen zouden kunnen aanrekenen of oneerlijke voorwaarden zouden kunnen opleggen met alle negatieve gevolgen vandien voor burgers en lokale en regionale economieën. Ook beperkt dit beleid inmenging van de overheid, waardoor het voor de lokale en regionale overheden moeilijk kan zijn om openbare diensten te verlenen of de lokale bedrijven en economie te ondersteunen.

" Lokale en regionale overheden zijn gevoelig voor concurrentiebeslissingen, met inbegrip van fiscale rulings, die een aanzienlijk effect kunnen hebben op lokaal en regionaal niveau . Zij verstrekken diensten van algemeen economisch belang (DAEB), en spelen daarmee een niet te onderschatten rol in het dagelijkse leven van de Europese burgers. Steden en regio's moeten daarin worden gesteund, ook in het kader van het EU-mededingingsbeleid ", aldus Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's bij de opening van het debat.

Margrethe Vestager , EU-commissaris voor mededinging, zei het volgende: " Wij zijn het met het CvdR eens dat als overheidsuitgaven de concurr entie op Europese schaal niet beïnvloeden, de Europese Commissie niet hoeft in te grijpen. Het is onze taak te zorgen voor een open en eerlijke Europese markt, en te voorkomen dat burgers en ondernemers met slimme ideeën van de markt worden geweerd door bedrijven die staatssteun ontvangen. Staatssteun mag alleen worden verleend als de markt op een bepaald vlak verstek laat gaan. Wij zijn ingenomen met deze gedachtewisseling met de lokale en regionale vertegenwoordigers, waarbij duidelijk is geworden op welke gebieden we een stap verder moeten gaan".

In het advies wordt onderstreept dat het Europese mededingingsbeleid een positief effect heeft op zowel burgers als bedrijven, omdat het de keuzemogelijkheden voor burgers verruimt en innovatie aanmoedigt; het Comité prijst de Europese Commissie voor het feit dat zij geoblocking en e-handel aanpakt, wat in het voordeel is van de Europese consument.

Michael Murphy (IE/EVP), lid van de districtsraad van Tipperary en rapporteur van het CvdR-advies, wees er echter op aan dat bij de handhaving van de mededingingsregels evenwichtig te werk moet worden gegaan en rekening moet worden gehouden met verschillen in geografische ligging en sociale en culturele situatie, en zei: "We moeten de toepassing van de staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang verder vereenvoudigen, zodat lokale en regionale overheden als dienstverrichters kunnen inspelen op lokale economische uitdagingen; dat geldt met name voor perifere regio's waar het niet altijd haalbaar is om via de markt diensten te verlenen en kwetsbare burgers, kleine ondernemingen in moeilijkheden en spaarders te helpen".

Voorts wordt er in het advies op gewezen dat eerlijke concurrentie en prijstransparantie in de voedselvoorzieningsketen noodzakelijk zijn om de Europese landbouwers te beschermen. Met het oog op de toekomstige uitdagingen pleit het CvdR er tevens voor om de regels inzake staatssteun flexibeler te maken, zodat lokale en regionale overheden proactief kunnen optreden om de Europese ondernemingen die te maken krijgen met de economische onzekerheid die de brexit meebrengt, te helpen het hoofd boven water te houden, zonder dat dit als staatssteun wordt beschouwd.

Voorts werd tijdens deze zitting ook een CvdR-advies goedgekeurd over Sociale huisvesting, "Een Europese agenda voor huisvesting", van de hand van Hicham Imane (BE/PSE), lid van de gemeenteraad van Charleroi. Hij stelt dat het mededingingsbeleid er niet toe mag leiden dat enkel de armste of minst bevoorrechte sociale groepen van sociale huisvesting kunnen profiteren. Lokale en regionale overheden moeten de vrije hand krijgen bij het plannen, toekennen en financieren van sociale huisvesting, zodat zij ook mensen kunnen helpen die in mensonwaardige omstandigheden of zeer krap wonen, of die het grootste deel van hun inkomen moeten besteden aan een fatsoenlijke woning.

Adviezen die verband houden met mededinging:

Advies: Een Europese agenda voor huisvesting

• Advies: Staatssteun en diensten van algemeen economisch belang (Persbericht)

Advies: Herziening van de Detacheringsrichtlijn (Persbericht)

Contactpersoon:
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu