Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
EU-steden en regio's stellen prioriteiten vast voor milieu, energie en klimaat in 2019  
Lokale en regionale overheden zijn vastbesloten om druk uit te oefenen op de lidstaten om de klimaatambities te verhogen, streefcijfers voor de vermindering van energiearmoede vast te stellen en steden en regio’s te betrekken bij de nationale klimaat- en energieplannen, die tegen het einde van het jaar moeten worden ingediend.

De commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft haar werkprogramma voor 2019 vastgesteld. Bovenaan de agenda staan milieu- en biodiversiteitsbescherming, evenals de transitie van Europa naar schone energie, energiearmoede, klimaatverandering en de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs. Richtsnoer voor het werkprogramma van de commissie ENVE zijn de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) – een sectoroverschrijdende blauwdruk voor het realiseren van een betere en duurzamere toekomst wereldwijd tegen 2030.

Onder leiding van Michele Emiliano (IT/PSE) , voorzitter van het regiobestuur van Puglia, hebben de leden van gedachten gewisseld over de klimaatneutrale strategie voor 2050, die de Europese Commissie in november 2018 heeft gepubliceerd. De heer Emiliano: “Dit is de meest ambitieuze poging van de EU om de politiek in beweging te krijgen op een moment dat er serieuze spanningen ontstaan in onze samenlevingen. De opwarming van de aarde tegengaan lukt niet alleen op stedelijk, regionaal of nationaal niveau, maar vergt krachtige internationale samenwerking. We moeten ervoor zorgen dat gemeenten, regio’s, nationale parlementen en de Europese Unie samen bepalen welke activiteiten moeten worden afgebouwd en in welke activiteiten meer moet worden geïnvesteerd. In dit advies wordt aandacht gevraagd voor de situatie in onze regio's en voor de rol die steden en regio's kunnen en moeten spelen bij de uitvoering van de strategie.” Over het CvdR-advies inzake de klimaatneutrale strategie voor 2050 werd op dinsdag 29 januari 2019 een raadpleging van belanghebbenden georganiseerd, die werd voorgezeten door de rapporteur en voorzitter van het regiobestuur van Puglia, Michele Emiliano. Het ontwerpadvies zal op 4 april a.s. aan de commissie ENVE en op 26-27 juni 2019 aan de voltallige vergadering van het CvdR worden voorgelegd.

Vervolgens hebben de leden hun licht laten schijnen over het advies inzake “Multilevel governance en sectoroverschrijdende samenwerking ter bestrijding van energiearmoede”, opgesteld door rapporteur Kata Tüttő (HU/PSE) . De vertegenwoordiger van district 12 in Boedapest zei: “Het is tijd om gemeenschappelijke doelstellingen vast te stellen voor het uitbannen van energiearmoede in Europa. We moeten dringend rekening houden met de zorgwekkende sociale en gezondheidsgevolgen van energiearmoede en oplossingen vinden die permanent en duurzaam zijn.” De rapporteur benadrukte het belang van het werk dat in het kader van het Burgemeestersconvenant is verricht, met name omdat de bestrijding van energiearmoede een van de prioriteiten is geworden. Ongeveer 57 miljoen mensen in Europa hebben geen fatsoenlijke verwarming, terwijl 52 miljoen mensen achterlopen met de betaling hun energierekening, aldus rapporteur Tüttő. Op 7 februari 2019 vindt een raadpleging van belanghebbenden plaats over dit advies. De goedkeuring van het advies door de voltallige vergadering van het CvdR is gepland voor de zitting van 26-27 juni 2019.

Voorts is er gedebatteerd over de resultaten van COP24 en het rapport van de IPCC over de opwarming van de aarde met 1,5 graad .

Cor Lamers (NL/EVP) , burgemeester van Schiedam en voorzitter van de commissie ENVE: "We zijn er in Katowice overduidelijk in geslaagd de lokale overheden beter te profileren. De nationale regeringen zijn verzocht om rekening te houden met de resultaten van de Talanoa-dialogen en subnationale overheden te betrekken bij het uitstippelen en uitvoeren van klimaatstrategieën. In de komende maanden mogen we niet stilzitten en moeten we onze politieke boodschappen luider verkondigen en onze samenwerking met alle relevante actoren intensiveren. Nogmaals, het is absoluut noodzakelijk om de nationale klimaatambities op te schroeven en we zijn ervan overtuigd dat alleen gezamenlijke actie op alle bestuursniveaus tot succes kan leiden.”

Andrew Cooper (UK/EA) , lid van de districtsraad van Kirklees en rapporteur voor het advies van het CvdR over “Klimaatgovernance na 2020” zei: “We moeten de resultaten van de COP24 verdedigen en er bij nationale regeringen op aandringen dat de lokale en regionale overheden worden betrokken bij de vaststelling van hun nationale actieplannen.” Jytte Guteland (SE/S&D) , lid van het Europees Parlement, onderstreepte de succesvolle samenwerking met het CvdR tijdens de COP24 en benadrukte dat er meer van dergelijke gezamenlijke inspanningen nodig zijn om de doelstellingen van de overeenkomst van Parijs te halen.

Dit jaar zal het openingsevenement van de Groene Week 2019 plaatsvinden in Warschau op 13 mei, op initiatief van CvdR-lid Adam Struzik (PL/EVP) , voorzitter van het regiobestuur van Mazovië. De Groene Week vindt plaats van 13 tot en met 17 mei en zal gericht zijn op de toepassing van de milieuwetgeving.

Roby Biwer (LU/PSE) , lid van de gemeenteraad van Bettembourg, presenteerde het resultaat van zijn deelname, afgelopen november, aan de CBD COP 14 – VN-Verdrag inzake biologische diversiteit in Sharm-el-Sheik, Egypte. De heer Biwer zei daarover: “Onze aanwezigheid was bijzonder nuttig en werd zeer op prijs gesteld. Niet alleen het advies van het CvdR over de EU-biodiversiteitsstrategie na 2020 werd bijzonder goed ontvangen en als discussiestuk verspreid onder de deelnemers. Ook ons voorstel om de bijdrage van diensten op het gebied van biodiversiteit en ecosystemen aan de gezondheid van de mens onderdeel te maken van de nieuwe ambities in de periode 2020-2030 na de Aichi-biodiversiteitsdoelen werd van harte toegejuicht.” Het advies Roby Biwer over De bijdrage van de steden en regio’s in de EU aan de CBD COP14 en de EU-biodiversiteitsstrategie voor de periode na 2020 werd aangenomen tijdens de 131e zitting van het CvdR op 8-10 oktober 2018 in Brussel. Rapporteur Biwer zal de aanbevelingen van zijn advies op 30 januari 2019 uiteenzetten voor de interfractiewerkgroep “Klimaatverandering, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling” van het Europees Parlement.

De commissie ENVE heeft rapporteurs aangewezen voor drie nieuwe adviezen:

Sirpa Hertell (FI/EVP) , lid van de gemeenteraad van Espoo, wordt rapporteur voor het niet-wetgevingsadvies getiteld “Naar een duurzaam Europa in 2030 - follow-up van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering”.

Onder leiding van Witold Stępień (PL/EVP) , van 2010 tot 2018 voorzitter van het provinciebestuur van Łódz en nu lid van de regioraad van Łódz, zal een initiatiefadvies worden opgesteld over “Uitvoering van de Overeenkomst van Parijs door middel van innovatieve en duurzame energietransitie op regionaal en lokaal niveau”.

De vicevoorzitter van de raad van het comitaat Tolna, József Ribányi (HU/EVP) , is aangewezen als rapporteur voor een initiatiefadvies van het CvdR over “Tenuitvoerlegging van het pakket schone energie – De geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen (INECP's) als instrument voor een transversale aanpak van het klimaat en van actieve en passieve energie.”

De volgende vergadering van de commissie ENVE vindt plaats 4 april 2019 in Brussel.

Tijdens de komende zitting op 6 en 7 februari 2019 zal worden gedebatteerd en gestemd over het advies van Cor Lamers (NL/EVP) “De ontwikkeling van een 8e milieuactieprogramma” .

Achtergrondinformatie

De foto’s van de 22e vergadering van de commissie ENVE zijn hier te vinden . Klik hier om naar de webpagina en de agenda van de vergadering te gaan.

Een schone planeet voor iedereen – Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie. Volledige strategie gepubliceerd door de Europese Commissie op 28/11/2018. Persbericht van de Commissie .

Verslag over de energieprijzen en -kosten in Europa | 9 januari 2019 – Europese Commissie.

Lees hier de hoogtepunten van COP24 voor het CvdR en het persbericht over COP24 .

Contactpersoon: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Delen: