Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
EU-begroting: bezuinigingen op cohesiebeleid brengen sociale beloften EU in gevaar  

Een jaar na de afkondiging van de Europese Pijler van sociale rechten rest een belangrijke vraag: hoe kunnen de beloften die de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de sociale top van Göteborg in november 2017 hebben gedaan, worden nagekomen? Tijdens een interinstitutionele conferentie die maandag door het Europees Comité van de Regio's (CvdR) werd georganiseerd hebben vertegenwoordigers van regio's en steden EU-commissaris Marianne Thyssen erop gewezen dat het cohesiebeleid van de EU de tenuitvoerlegging van de Europese Pijler van sociale rechten moet blijven ondersteunen en dat de lokale en regionale overheden daarbij actief betrokken moeten worden.

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, zei hierover: “De EU moet altijd in het belang van de burger handelen door fatsoenlijke banen te creëren en de volksgezondheid te beschermen, zodat niemand achterblijft. De Europese Pijler van sociale rechten heeft sociale bescherming en inclusie weer centraal geplaatst op de EU-agenda, maar voor de verwezenlijking ervan is de gezamenlijke inzet van alle bestuursniveaus nodig. We hebben nu, meer dan ooit, behoefte aan een ambitieuze EU-begroting met een sterk cohesiebeleid na 2020. Regio's en steden willen graag aan een nieuw Europa werken, maar hun ambities worden gefnuikt door bezuinigingen of door centralisering van het beheer van de EU-fondsen, met name het Europees Sociaal Fonds.”

Marianne Thyssen , Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, zei hierover: "Onze politiek kan lokaal zijn, maar de uitdagingen waar we voor staan zijn Europees of zelfs mondiaal. Dat is precies waar het Comité van de Regio's voor staat: u helpt ons continentaal te denken, maar lokaal te handelen. De Europese Pijler van sociale rechten doet hetzelfde. Het pakt continentale uitdagingen aan door middel van maatregelen op zowel Europees als nationaal, regionaal en lokaal niveau”.

Aangezien het CvdR vindt dat sociale rechten op één lijn moeten staan met economische rechten, heeft het gepleit voor het opnemen van een hoofdstuk over sociale vooruitgang in de EU-Verdragen en het vaststellen van bindende sociale doelstellingen voor de lidstaten. Het is ook van mening dat het scorebord ter ondersteuning van de Europese Pijler van sociale rechten territoriale gegevens zou moeten bevatten, zodat regionale verschillen kunnen worden aangepakt. Regio's en steden zouden ook graag zien dat er breed wordt ingezet op vaardigheden en onderwijs, om investeringen in menselijk kapitaal te stimuleren en ervoor te zorgen dat vaardigheden beter worden afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt.

José Ignacio Ceniceros (ES/EVP), voorzitter van de commissie Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur van het CvdR (SEDEC) en president van de autonome regio La Rioja, verklaarde: “De sociale en economische verschillen tussen en binnen de Europese regio's liggen aan de bron van ingrijpende demografische veranderingen, braindrain, immigratie en populisme. Met de juiste financiering en een sterke politieke wil kan de Sociale Pijler een wapen worden in de strijd tegen ongelijkheid en uitsluiting en kunnen de minderbedeelden onder ons de nodige opleiding krijgen en vaardigheden verwerven om zich op een concurrerende arbeidsmarkt te begeven en actieve en productieve leden van hun gemeenschap te worden”.

Heinz-Joachim Höfer (DE/PSE), burgemeester van Altenkirchen en CvdR-rapporteur voor de Europese Pijler van sociale rechten, zei hierover: “Om de beginselen van de Pijler voor alle Europeanen in praktijk te brengen, moet de Europese Commissie veel meer ambitie aan de dag leggen en snel actie ondernemen. We wachten nog steeds op een Europese strategie voor betaalbare huisvesting, een Europees armoedebestrijdingsplan om het aantal mensen dat kans loopt op armoede of sociale uitsluiting terug te dringen, alsook op adequate maatregelen ter bescherming van platformwerknemers. Nog zorgwekkender is dat de bezuinigingen op de begroting voor 2021-2027, zoals voor het Europees Sociaal Fonds, de succesvolle uitvoering van de Pijler in gevaar brengen, met name in achtergebleven regio's.”

Rapporteur van het Europees Parlement Maria João Rodrigues (PT/S&D) benadrukte ook dat “de volgende EU-begroting ervoor moet zorgen dat de beloften die in Göteborg zijn gedaan, worden nagekomen: een eerlijker Europa tot stand brengen en de sociale dimensie van de EU versterken vóór de Europese verkiezingen van 2019. Lokale en regionale overheden moeten naar behoren worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de volgende begrotingsplannen. Hun specifieke kennis van regionale en lokale behoeften maakt hen tot speciale partners voor een efficiënte uitvoering van de Sociale Pijler.”

Het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de EU werd vertegenwoordigd door eerste adviseur Andrä Ruppechter , die benadrukte dat het streven naar economische en sociale convergentie de Europese economie stabieler en productiever kan maken.

Luca Jahier , voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), concludeerde: "Het EESC en het CvdR moeten de handen ineenslaan als we willen dat deze Pijler het welzijn van alle burgers ten goede komt. Wij kunnen als geen ander de tenuitvoerlegging vanuit een territoriaal en maatschappelijk oogpunt beoordelen. Het is de hoogste tijd dat we de verdeeldheid zaaiende ongelijkheid aanpakken en de verandering in gang zetten waar burgers zo hevig naar verlangen”.

Foto's

Meer informatie:

De Europese Commissie wil het huidige Europees Sociaal Fonds in de volgende begrotingsperiode 2021-2027 flexibeler maken en vereenvoudigen door een aantal bestaande fondsen en programma's samen te voegen. Het nieuwe Europees Sociaal Fonds “Plus” zal worden ingezet om de beginselen van de Europese Pijler van sociale rechten en de uitvoering van de aanbevelingen in het kader van het Europees Semester te ondersteunen. Het totale budget hiervoor zal echter met ongeveer 6% worden ingekrompen. In het CvdR-advies , dat tijdens de zitting van december zal worden besproken (rapporteur Susana Díaz Pacheco (ES/PSE), president van de autonome regio Andalusië), wordt ook gewaarschuwd voor centralisering van het beheer van het fonds ten koste van de lokale en regionale overheden.

Contactpersoon:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 2 282 20 63

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023