Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Uitbannen van dakloosheid moet bovenaan de sociale agenda staan, zo onderstrepen steden en regio’s  

De commissie SEDEC heeft ook het advies van Guido Rink (gemeente Emmen) goedgekeurd over het pakket artificiële intelligentie van de Europese Commissie

Thuisloosheid is misschien wel de meest ernstige vorm van sociale uitsluiting in Europa. Zo waren er in 2019 dagelijks zeker 700 000 mensen die de nacht op straat of in opvangcentra moesten doorbrengen, wat neerkomt op een stijging van 70 % in tien jaar tijd. In zijn advies wijst de commissie SEDEC van het Europees Comité van de Regio’s erop dat de verschillende oorzaken en facetten van dit nijpende maatschappelijke probleem op alle bestuursniveaus moeten worden aangepakt. Daarnaast hebben de SEDEC-leden tijdens hun vergadering van 1 oktober ook een advies goedgekeurd over het pakket artificiële intelligentie van de Europese Commissie. In het advies van de hand van Guido Rink (NL/PSE), wethouder van de gemeente Emmen, wordt benadrukt dat de ambitie van de Commissie om de EU wereldleider te maken op het gebied van verantwoorde en mensgerichte ontwikkeling van AI alleen te realiseren is als daarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de lokale en regionale overheden.

Het eerste advies werd gepresenteerd door Mikko Aaltonen (FI/PSE), vicevoorzitter van de gemeenteraad van Tampere en CvdR-vertegenwoordiger in het bestuur van het Europees platform voor de bestrijding van dakloosheid , dat in juni 2021 door de Europese Commissie en het Portugese voorzitterschap werd opgezet. In het advies worden de lidstaten aangemoedigd om actief deel te nemen aan het platform, nationale strategieën voor dakloosheid te ontwikkelen waarin huisvesting centraal staat en de rol van de lokale en regionale overheden bij de inspanningen om uiterlijk in 2030 een einde te maken aan dakloosheid, ten volle te erkennen.

De rapporteur wijst erop dat dakloosheid niet alleen betrekking heeft op mensen die op straat of in opvangcentra wonen, maar ook op mensen die amper steun krijgen en bijvoorbeeld geen andere keuze hebben dan bij familie of vrienden op de bank te slapen. Hij betreurt in dit verband dat er geen Europese definitie van dakloosheid is en dat het ontbreekt aan officiële EU-gegevens en kwantitatieve doelstellingen op dit gebied.

“Thuisloosheid, een probleem met vele facetten waar alle lidstaten mee te maken krijgen, kan enkel doeltreffend worden aangepakt door een juiste combinatie van gerichte preventiemaatregelen en beleidsoplossingen waarin huisvesting centraal staat, zoals de “huisvesting eerst”-benadering. Finland heeft een voortrekkersrol gespeeld in de strijd tegen dakloosheid en is nu het eerste land in de EU waar het aantal daklozen sterk is gedaald. De lokale en regionale overheden overal in Europa spelen een cruciale rol bij de succesvolle uitvoering van dergelijke beleidsmaatregelen en moeten dan ook in staat worden gesteld om een en ander in praktijk te brengen; zo moeten zij over de nodige financiële middelen kunnen beschikken. Tegelijkertijd valt te betreuren dat er geen officiële EU-gegevens over dakloosheid zijn, noch een kwantitatieve doelstelling om dakloosheid op Europees niveau terug te dringen. Dit is van essentieel belang als we willen dat dakloosheid centraal komt te staan in het Europees sociaal beleid ”, aldus Mikko Aaltonen.

De rapporteur pleit ervoor dat gebruik wordt gemaakt van de ongekende financieringsmogelijkheden van de EU om dakloosheid aan te pakken, zoals het Europees Sociaal Fonds Plus , het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en de herstel- en veerkrachtfaciliteit . De Europese Commissie moet erop toezien dat in alle EU-beleidsmaatregelen de nodige aandacht uitgaat naar dakloosheid, onder meer in het kader van het Europees Semester; in dat verband zouden landspecifieke aanbevelingen inzake dakloosheid kunnen worden gedaan voor lidstaten waar dakloosheid tot een sociale crisis heeft geleid. Ook wordt er in het advies op gewezen dat lokale investeringen in betaalbare huisvesting cruciale instrumenten zijn in de strijd tegen dakloosheid, dit in het licht van de gevolgen van gentrificatie, kortdurende verhuur aan toeristen in steden en financialisering, met name in groeiende steden en grootstedelijke gebieden.

De leden van SEDEC – de CvdR-commissie Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur – bogen zich voorts over de nieuwe wetgevingsinitiatieven van de Europese Commissie op het gebied van artificiële intelligentie. Het advies van de hand van Guido Rink (NL/PSE), wethouder van de gemeente Emmen, betreurt dat in het verordeningsvoorstel niet wordt verwezen naar lokale en regionale overheden, ondanks hun belangrijke rol bij het creëren van een gunstig klimaat voor investeringen in AI en bij het benutten van het potentieel van AI-systemen om de burgers betere diensten te verlenen.

“Wil de EU wereldleider worden op het gebied van verantwoorde en mensgerichte ontwikkeling van AI, dan moet volmondig worden erkend dat de lokale en regionale overheden een sleutelrol spelen bij het bevorderen van het vertrouwen in AI en bij het scheppen van een gunstig klimaat voor investeringen in AI. Het valt te betreuren dat in het voorstel voor een verordening niet wordt verwezen naar de lokale en regionale overheden, hoewel het rechtskader van toepassing zal zijn op zowel publieke als private actoren. Ik ben er ten stelligste van overtuigd dat de lokale en regionale overheden ten volle moeten worden betrokken bij de monitoring van AI-systemen, verslag moeten kunnen uitbrengen over de toepassing ervan in het veld en formeel moeten kunnen bijdragen aan de evaluatie door de Europese Commissie van de toepassing van de verordening , zo verklaarde de rapporteur.

De adviezen van Mikko Aaltonen en Guido Rink zullen tijdens de CvdR-zitting van december worden besproken en goedgekeurd.

Contactpersoon:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ERADICATING-HOMELESSNESS-AND-THE-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-PACKAGE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ERADICATING-HOMELESSNESS-AND-THE-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-PACKAGE.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ERADICATING-HOMELESSNESS-AND-THE-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-PACKAGE.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FAST-TRACK-MINIMUM-INCOME-RECOMMENDATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ERADICATING-HOMELESSNESS-AND-THE-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-PACKAGE.ASPX

Regions and cities urge Member States to fast-track the Minimum Income Recommendation against rising poverty
Regions and cities urge Member States to fast-track the Minimum Income Recommendation against rising poverty
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ERADICATING-HOMELESSNESS-AND-THE-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-PACKAGE.ASPX

Lokale leiders: de digitale kloof aanpakken om regio’s en steden te ondersteunen bij de huidige transities
Lokale leiders: de digitale kloof aanpakken om regio’s en steden te ondersteunen bij de huidige transities
08.02.2023