Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Dombrovskis onderschrijft oproep van lokale overheden aan nationale regeringen om regio’s en steden beter te betrekken bij het opstellen van nationale herstelplannen  

Uit een CvdR-raadpleging blijkt dat het leeuwendeel van de regio’s en steden niets in te brengen heeft bij het opstellen van herstelplannen voor de periode na COVID-19, hoewel zij bij de bestrijding van de pandemie een essentiële rol vervullen. De Europese Commissie zegt toe om deze cruciale factor in aanmerking te nemen bij de beoordeling van de nationale plannen.

Uit de resultaten van een recente raadpleging door het CvdR en de CEMR blijkt dat de regeringen van veel EU-lidstaten regio’s en steden niet betrekken bij het opstellen van herstelplannen voor de periode na COVID-19. Tijdens de plenaire zitting van het Comité van de Regio's (CvdR) in maart hebben regionale en lokale bestuurders hun bezorgdheid hierover kenbaar gemaakt aan Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie en belast met “Een economie die werkt voor de mensen”.

Het debat over de rol van regio’s en steden bij het formuleren, de tenuitvoerlegging en het beheer van nationale herstelplannen en het nieuwe actieplan inzake de Europese pijler van sociale rechten werd gevolgd door de presentatie van het advies over de evaluatie van het Europese handelsbeleid, opgesteld door Willy Borsus (BE/Renew Europe), viceminister-president en minister van Economie en Buitenlandse Handel van Wallonië. Het advies zal aan het eind van de plenaire zitting officieel worden goedgekeurd.

Aan het begin van de discussie tijdens de zitting wees CvdR-voorzitter Apostolos Tzitzikostas erop dat “van bovenaf opgelegde recepten en centralisatie het effect van de EU-financiering voor het herstel ernstig ondermijnen. We moeten ervoor zorgen dat de sleutelrol die regio’s, steden en dorpen vervullen bij de bestrijding van de pandemie goed tot uitdrukking komt in het beheer van de herstelplannen en de werkzaamheden in het kader van het Europees Semester. Wij zijn verheugd over de toezegging van de Europese Commissie om met deze cruciale factor rekening te houden bij de beoordeling en goedkeuring van de nationale plannen”.

Uitvoerend vicevoorzitter Valdis Dombrovskis zei: De lidstaten zijn hard bezig om plannen voor herstel en veerkracht o p te stellen. Een sterk regionaal en lokaal ownership zal, samen met steun van de sociale partners en het maatschappelijk middenveld, belangrijk zijn om de plannen in de praktijk te doen slagen. In de nationale plannen moet worden toegelicht hoe de raadplegingen van belanghebbenden hun beslag krijgen en in de voorgestelde investeringen en hervormingen tot uitdrukking komen, en hoe ze bijdragen tot meer cohesie, rekening houdend met de lokale, regionale en nationale verschillen. De betrokkenheid van regionale en lokale autoriteiten en belanghebbenden zal in de uitvoeringsfase even belangrijk zijn.”

De CvdR-leden bespraken ook in welke mate een hervormd EU-handelsbeleid tot het economisch herstel kan bijdragen. In het licht van externe uitdagingen zoals de toegenomen geopolitieke spanningen en interne uitdagingen zoals de Europese Green Deal en de digitale transitie, pleitten zij voor een grondige herziening van het EU-handelsbeleid om het in overeenstemming te brengen met de overkoepelende sociale en economische koers van de EU. Het CvdR zou graag zien dat lokale en regionale overheden en maatschappelijke organisaties meer en eerder bij toekomstige wetgevingsvoorstellen op handelsgebied worden betrokken, teneinde de legitimiteit van het EU-handelsbeleid te vergroten.

Willy Borsus (BE/Renew Europe), viceminister-president en minister van Economie en Buitenlandse Handel van Wallonië, zei: “ Wil de EU haar positie als mondiaal pleitbezorger van een open, eerlijke, duurzame en op regels gebaseerde internationale handelsorde versterken, dan moet ze haar handelsbeleid grondig heroverwegen.

De discussie bood ook de gelegenheid voor een eerste politieke gedachtewisseling tussen lokale, regionale en Europese vertegenwoordigers over het nieuwe Actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten , dat twee weken geleden door de Europese Commissie is gepresenteerd. “In ons dagelijks werk in de frontlinie van de pandemie hebben we gezien dat de noodsituatie op gezondheidsgebied steeds meer een sociale noodsituatie wordt. Wij zijn dan ook ingenomen met het actieplan voor de uitvoering van de sociale pijler als instrument om investeringen in sociale cohesie aan te sturen op basis van duidelijke doelstellingen die moeten worden verwezenlijkt door integratie van Europese, nationale en regionale middelen en beleidsmaatregelen” , aldus Anne Karjalainen (FI/PSE), voorzitter van de CvdR-commissie Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid en Cultuur (SEDEC).

Achtergrond:

Het CvdR en de Raad van Europese Gemeenten en Regio's ( CEMR ) hebben samen een raadpleging gehouden over de vraag hoe lokale en regionale overheden bij het opstellen van de nationale plannen voor herstel en veerkracht kunnen worden betrokken. De resultaten zijn op 22 januari gepresenteerd tijdens de vergadering van de commissie Economisch Beleid van het CvdR. Ze laten zien dat slechts een paar landen iets hebben gedaan met de input van lokale en regionale overheden, waardoor een succesvolle uitvoering van het herstelplan voor Europa in gevaar komt.

Meer informatie is hier te vinden.

Op 16 juni 2020 heeft de Europese Commissie het startschot gegeven voor een raadpleging over het handels- en investeringsbeleid van de EU . De eerste doelstelling van deze raadpleging was om te beoordelen hoe het handelsbeleid tot een snel en duurzaam sociaal-economisch herstel kan bijdragen, het concurrentievermogen kan versterken en de normen en waarden van de EU kan helpen uitdragen. De tweede doelstelling was om het handelsbeleid te herzien op basis van het concept “ open strategische autonomie ”. Met het model van “open strategische autonomie” kunnen Europese bedrijven, werknemers en consumenten de vruchten van een open systeem plukken, terwijl ze tegelijkertijd tegen oneerlijke praktijken worden beschermd en de EU beter bestand wordt tegen onbekende toekomstige uitdagingen. Het CvdR heeft aan deze werkzaamheden bijgedragen middels zijn ontwerpadvies over de “Evaluatie van het handelsbeleid”.

De Europese Commissie heeft op 4 maart het Actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten gepresenteerd. Hierin worden drie ambitieuze kerndoelen vastgesteld die als leidraad moeten dienen voor beleidsbesluiten van de lidstaten en hun regio’s om de doelstellingen van de pijler te verwezenlijken, mede door optimaal gebruik te maken van de verschillende EU-fondsen om sociale investeringen mogelijk te maken.

De nieuwe kerndoelen voor 2030 luiden als volgt: ten minste 78 % van de EU-bevolking van 20 tot 64 jaar moet een baan hebben, ten minste 60 % van alle volwassenen moet jaarlijks aan een opleiding deelnemen, en het aantal mensen dat met armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd, moet met ten minste 15 miljoen worden verminderd.

Het perscommuniqué over de reacties op de presentatie van het actieplan vindt u hier .

Contactpersonen:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023