Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Rampenparaatheid - Het Europees Comité van de Regio’s spoort ertoe aan om mondiale verbintenissen om te zetten in lokale actie -  

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), de Europese Commissie en het Bureau van de Verenigde Naties voor rampenrisicovermindering (UNISDR) willen op het Europees Forum voor rampenrisicovermindering (EFDRR) in Istanbul vaart zetten achter de uitvoering en monitoring van het Sendai-kader, teneinde de gevolgen van natuurrampen te beperken. Het Europees Comité van de Regio’s heeft dit standpunt tijdens zijn zitting van 22 en 23 maart unaniem aangenomen en onderstreept dat rampenbestendige ontwikkeling in alle strategieën voor overheidsinvesteringen moet worden ingebed.

 

Het EFDRR 2017, voorgezeten door de Turkse regering, streeft ernaar de door beleidsmakers en belanghebbenden gedane toezeggingen van Sendai om te zetten in nationale en lokale maatregelen en de regionale tenuitvoerlegging en monitoring van het Sendai-kader te bespoedigen. Het EFDRR is het Europese forum ter voorbereiding van het mondiale platform van 22-26 mei 2017 te Cancún in Mexico.

 

“Als lokale en regionale overheden zien we dat de intensiteit en frequentie van rampen toenemen. Aandacht voor reactie en herstel is niet langer toereikend. Wij moeten beter bestand worden tegen rampen. Het is onze morele en maatschappelijke plicht om ervoor te zorgen dat lokaal geïnvesteerd overheidsgeld geen risico’s met zich meebrengt voor het leven van onze burgers", aldus Adam Banaszak (PL/ECR), lid van de regioraad van Kujawië-Pommeren, die het CvdR op het EFDRR vertegenwoordigt.

 

Deze aanpak betekent dat EU-rampenbestrijding meer gericht wordt op de getroffen gemeenschappen. Tegelijkertijd zal een en ander bijdragen aan een verbetering van de Europese noodhulpdiensten, mechanismen voor civiele bescherming en bouwnormen. Slimme betrokkenheid van particuliere ondernemingen kan de financiering van rampenparaatheid bevorderen en uitwisseling van belangrijke gegevens vergemakkelijken.

 

“Alle EU-projecten voor de aanleg van infrastructuur zouden rampenbestendig moeten zijn, ongeacht of de projecten worden gerealiseerd met de middelen voor het regionaal beleid of via het Europees Fonds voor strategische investeringen. Het is veel kostenefficiënter om te voorzien in rampbestendige infrastructuur dan om achteraf aanpassingen aan te brengen in onveilige structuren", benadrukt Adam Banaszak.

 

Het Europees Comité van de Regio’s heeft vorige week, in aanwezigheid van Christos Stylianides, commissaris voor Humanitaire Hulp & Crisisbeheersing, met algemene stemmen het advies van Adam Banaszak over het Actieplan over het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering 2015-2030 goedgekeurd. In het advies worden vanuit het oogpunt van lokale en regionale overheden de hoofdpunten van het actieplan onder de loep genomen: verzameling en uitwisseling van gegevens, ontwikkeling van strategieën voor risiscobewustzijn, samenwerking met de particuliere sector, grensoverschrijdende samenwerking, aanpassing aan de klimaatverandering, bevordering van investeringen op basis van rampenrisicogegevens in alle EU-financieringsinstrumenten, ondersteuning van vroegtijdige waarschuwingsmechanismen en betere wederopbouw na rampen.

 

“Lokale en regionale overheden spelen een sleutelrol in het actieplan. Lokale autoriteiten kennen de lokale kwetsbaarheden het best. Zij zijn ook in eerste instantie verantwoordelijk voor rampenrisicovermindering”, aldus commissaris Stylianides, die tevens wijst op de spilfunctie van het cohesiebeleid om rampenpreventie en -beheersing in de lidstaten te ondersteunen.

 

Informatie voor journalisten/redacteurs

 

Het Europees Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden uit alle 28 lidstaten. Het is in 1994 opgericht en heeft tot taak de lokale en regionale overheden bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en hen over het EU-beleid te informeren. Het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie raadplegen het Comité op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Alle 350 leden en 350 plaatsvervangers van het Europees Comité van de Regio's moeten gekozen zijn in of politieke verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen vergadering in hun regio of stad. Klik hier voor meer informatie over uw nationale delegatie.

2/ Het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering 2015-2030 is een niet-bindende overeenkomst die op 18 maart 2015 in Sendai, Japan, is gesloten. Het moet steden weerbaarder maken en zo het aantal rampen omlaag brengen. Het Kader van Sendai volgde op het Actiekader van Hyogo 2005-2015.

Het actieplan, dat op de internationale dag voor rampenvermindering is ondertekend, moet het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering 2015-2030 – een vrijwillig internationaal kader voor de aanpak van rampen – omzetten in ideeën voor lokale en regionale overheden. Met het actieplan wordt de in 2012 begonnen samenwerking tussen het CvdR en UNISDR op een hoger plan gebracht.

4/ Europees Forum voor rampenrisicovermindering (EFDRR) Het EFDRR-Open Forum 2017 wordt door de Turkse regering van 26 tot 28 maart 2017 te Istanbul georganiseerd. Zoals door het Sendai-kader wordt verlangd, is het EFDRR-Open Forum in Turkije erop gericht voorbereidselen te treffen m.b.t. het uitwisselen van ervaringen, geleerde lessen en analyses van lacunes voor het 2017 Global Platform (22-26 mei 2017, Cancun, Mexico). Het EFDRR-Open Forum biedt een unieke kans om de uitvoering en monitoring van het Sendai-kader in Europa vorm te geven.

5/ Andere documenten:

Verklaring: Dealing with disasters: new global strategy must empower local and regional authorities

CvdR-advies Actiekader van Hyogo na 2015

CvdR-advies Actieplan over het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering 2015-2030. Een aanpak op basis van rampenrisicogegevens voor het hele EU-beleid

Studie: Implementation of the Sendai Framework at the EU level

 

Contact:
Wioletta Wojewódzka
tel. +32 2 282 2289
wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Share: