Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
EU-brede alliantie waarschuwt Europese Commissie: bezuinigen op regionale fondsen trekt een wissel op de toekomst van Europa  

Het cohesiebeleid van de EU moet ook na 2020 ten minste een derde van de EU-begroting blijven uitmaken en alle regio's van Europa blijven ondersteunen. Inkrimping ervan zou de verdeeldheid in Europa kunnen aanwakkeren en de toekomst van de Europese Unie kunnen ondermijnen. Deze boodschap werd vandaag afgegeven door de EU-brede #CohesionAlliance aan de Europese Commissie, die op 2 mei naar buiten zal treden met haar voorlopige EU-begroting.

Het cohesiebeleid, waarvoor tussen 2014 en 2020 ruim 350 miljard euro is vrijgemaakt, wordt ten uitvoer gelegd via de Europese structuur- en investeringsfondsen en is het belangrijkste investeringsinstrument van de EU om regionale verschillen te verkleinen, banen te scheppen, nieuwe kansen voor het bedrijfsleven te creëren en grote mondiale problemen zoals klimaatverandering en migratie aan te pakken. Het is het enige EU-beleid dat alle lokale gemeenschappen in Europa bestrijkt, waarbij lokale belanghebbenden worden betrokken, en heeft als doel om op gedeelde EU-doelstellingen gerichte groeistrategieën uit te voeren.

Als gevolg van de brexit, en ook omdat de EU nieuwe prioriteiten zoals defensie, veiligheid en controle aan de buitengrenzen moet financieren, dreigen de financiële toewijzingen voor het cohesiebeleid lager uit te vallen in de volgende langetermijnbegroting van de EU – of meerjarig financieel kader – waarin de uitgavenplafonds van de EU voor de periode na 2020 worden vastgelegd. Om dit te voorkomen en de aandacht te vestigen op de cruciale functie van het cohesiebeleid is vorig jaar oktober de #CohesieAlliance in het leven geroepen door de belangrijkste verenigingen van regio's en steden: de Association of European Border Regions (AEBR), de Assembly of European Regions (AER), de Conference of European Regional Legislative Assemblies (CALRE), de Council of European Municipalities and Regions (CEMR), de Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR), EUROCITIES en het Europees Comité van de Regio’s.

De alliantie wil dat het cohesiebe leid in de EU-begroting voor na 2020 sterker, doeltreffender, zichtbaarder en toegankelijk voor elke EU-regio wordt. Sinds haar oprichting is de verklaring van de alliantie ondertekend door meer dan 4000 personen, 100 regio's, 70 steden en districten, 50 verenigingen van regionale en lokale overheden, 40 leden van het Europees Parlement en 30 sectorale verenigingen van de EU.

Het cohesiebeleid is traditioneel, maar niet ouderwets. Het zal een rol blijven spelen in de volgende EU-begroting. We kunnen niet garanderen dat bezuinigingen uitblijven, maar zijn wel van plan om deze te beperken tot 5 à 10% ", aldus EU-begrotingscommissaris Günther Oettinger , die alle partners uitnodigde om nationale regeringen ervan te overtuigen dat een beperkte verhoging van de bijdragen van de lidstaten nodig is om de EU in staat te stellen haar taken te vervullen.

Daarin kreeg hij bijval van EU-commissaris voor regionaal beleid Corinna Creţu, die benadrukte: "Europa heeft meer dan ooit behoefte aan cohesie, niet alleen om economische, maar ook om sociale en politieke redenen. Dankzij de #CohesionAlliance stellen duizenden begunstigden van dit unieke beleid, in steden en regio's maar ook in de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven, luid en duidelijk dat Europa en het cohesiebeleid twee zijden van dezelfde medaille zijn".

Namens de AEBR zei Rosa Balas Torres , directeur-generaal extern optreden van de regionale regering van Extremadura: "De huidige programma's voor territoriale samenwerking moeten worden behouden omdat ze een onlosmakelijk onderdeel zijn van de Europese cohesie en burgers en gebieden over nationale grenzen heen dichter bij elkaar brengen. In het verlengde van de onlangs gepubliceerde mededeling van de Commissie over grensregio's moeten grensoverschrijdende en transnationale benaderingen op andere EU-beleidsterreinen – zoals werkgelegenheid, gezondheidszorg, toegankelijkheid en connectiviteit – verder worden ontwikkeld.”

Magnus Berntsson , voorzitter van de AER en van de regio Västra Götaland in Zweden, zei: " Een sterk en nieuw cohesiebeleid voor alle regio's is de slimste en meest logische investering die de EU met het oog op haar toekomst kan doen. In de Unie van de toekomst is het cohesiebeleid ons krachtigste instrument om de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren en voor een verenigd, sterk en concurrerend Europa te zorgen".

Ana Luís , voorzitter van CALRE en van de wetgevende vergadering van de autonome regio van de Azoren in Portugal, wees op het volgende: " Het is tijd om ons te verenigen en de handen ineen te slaan ter bescherming van de grondbeginselen van de Europese Unie, zoals cohesie en solidariteit. Daarom is CALRE al van begin af aan lid van de #CohesionAlliance. Europa heeft een sterk en efficiënt cohesiebeleid nodig, in al zijn regio's".

Ilmar Reepalu , woordvoerder van de CEMR en raadslid van Malmö in Zweden, verklaarde: " Het succes van de nieuwe prioriteiten van de EU, zoals sociale integratie en klimaatactie, staat of valt met het vermogen van steden en regio's om in hun grondgebied te investeren. Deze investeringen kunnen niet zonder het cohesiebeleid. De EU moet consequent zijn en in de toekomstige begroting een forse plaats inruimen voor het cohesiebeleid.

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het CvdR, benadrukte: " Als we een Europa willen dat in elke gemeenschap investeert, dat effectiever, zichtbaarder en minder gecentraliseerd is en grensoverschrijdende samenwerking ondersteunt, hebben we een sterk cohesiebeleid voor alle regio's en een grotere EU-begroting nodig. Bezuinigingen zullen ernstige gevolgen hebben voor de welvaart en de eenheid in de Europese Unie".

Vasco Alves Cordeiro , voorzitter van de CPMR en van de regionale autonome regering van de Azoren (Portugal), benadrukte: "De toekomstige begroting van de EU moet recht doen aan de ambitie en prioriteiten van de EU en de regio's de flexibiliteit bieden die zij nodig hebben om de politieke visie van de Europese Unie op de toekomst van Europa op hun eigen grondgebied te verwezenlijken. Bepaalde prioriteiten kunnen alleen door het cohesiebeleid worden verwezenlijkt".

De cruciale rol van het cohesiebeleid werd benadrukt door Daniël Termont , voorzitter van EUROCITIES en burgemeester van Gent : " Cohesiebeleid is de lijm die de EU bij elkaar houdt bij ons streven naar een duurzamere, inclusieve, democratische en welvarende toekomst. Dankzij steun voor innovatie, samenwerking en solidariteit door middel van een krachtig cohesiebeleid kan Europa een voorbeeld blijven voor de wereld om ons heen ".

Achtergrond

De #CohesionAlliance is een coalitie van al degenen die vinden dat het EU-cohesiebeleid ook in de toekomst een van de pijlers van de EU moet blijven. De alliantie is samen opgericht door leidende Europese verenigingen van steden en regio's en het Europees Comité van de Regio's. De alliantie wil dat het cohesiebeleid in de EU-begroting voor na 2020 sterker, doeltreffender, zichtbaarder en toegankelijk voor elke EU-regio wordt. Nationale, regionale en lokale overheden, kleine en middelgrote ondernemingen, ngo's, scholen, universiteiten, culturele organisaties: iedereen die gelooft in het EU-cohesiebeleid kan zich met de ondertekening van deze verklaring bij de #CohesionAlliance aansluiten.

Meer info:

Foto’s

Informatie over cohesie

Ondertekenaars van de #CohesionAlliance

De kaart van de #CohesionAlliance

Perscontacten:

cohesionalliance@cor.europa.eu

Delen :