Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
COVID-19 versnelde de digitale transitie in de EU, maar steden en regio’s waarschuwen voor toenemende ongelijkheid  

CvdR bepleit alomvattende Europese aanpak van 5G-netwerken

De COVID-19-crisis en de lockdowns in heel Europa hebben overtuigend aangetoond dat er meer dan ooit behoefte is aan digitale infrastructuur en oplossingen. De digitale transformatie is van cruciaal belang voor de reactie van de EU op de pandemie en voor het toekomstige herstel. Bijzondere aandacht verdient het vermijden van toenemende ongelijkheid en het ontstaan van een digitale kloof. Digitale vaardigheden moeten worden ontwikkeld. Er dienen adequate infrastructuur en oplossingen op maat te komen, met name voor kmo’s. Een alomvattende en gezamenlijke EU-aanpak is geboden om de beveiliging en veerkracht van 5G-netwerken te vergroten. Dit zijn de hoofdpunten uit een advies over digitalisering en gegevens, dat door de voltallige vergadering van het Comité van de Regio’s is goedgekeurd.

Tijdens de crisis is het gebruik van digitale technologieën een absolute noodzaak geworden om de continuïteit van werk en privéleven te waarborgen. Overheden en bedrijven in de Europese regio’s, steden en dorpen hebben ondervonden hoe digitale technologie van cruciaal belang werd om de gevolgen van de crisis te verzachten en de pandemie te bestrijden. In het advies Een strategie voor de digitale toekomst van Europa en een datastrategie , opgesteld door Mark Weinmeister (DE/EVP) , staatssecretaris van Europese Zaken van de deelstaat Hessen, wordt de centrale rol erkend van digitale transformatie in de reactie van de EU op COVID-19.

“Digitalisering moet de mensen een tastbaar voordeel opleveren. Daarom moeten we naast de ontwikkeling van digitale technologieën en digitale vaardigheden ook rekening houden met ethische, juridische en sociaal-politieke aspecten. Slimme regio's, dat wil zeggen onderling verbonden regio's, moeten ertoe leiden dat de burgers rechtstreeks profiteren van de voordelen van uitgebreide digitalisering. En deze vooruitgang moet in hetzelfde tempo plaatsvinden in zowel de plattelands- als de stadsregio’s ”, aldus rapporteur Mark Weinmeister.

Om de crisis te boven te komen dringt het CvdR aan op een alomvattende en gezamenlijke EU-aanpak om de veiligheid en veerkracht van 5G-netwerken te vergroten, en wijst het erop dat een gemeenschappelijke Europese minimumveiligheidsnorm over het geheel genomen positieve resultaten oplevert. Tegelijk pleiten lokale en regionale leiders voor bewustmakings- en educatieve maatregelen om ervoor te zorgen dat de burgers de voordelen van de nieuwste generatie digitale infrastructuur gaan inzien, waartoe ook onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu kan bijdragen, om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van nepnieuws.

Nu ten minste 20 % van de middelen in het kader van de EU-faciliteit voor herstel en veerkracht bestemd is voor de digitale transitie bevestigen de lokale en regionale leiders dat er een aanzienlijke hoeveelheid overheidsmiddelen nodig zal zijn om de digitalisering en dus Europa’s technologische soevereiniteit te ondersteunen. Steden, dorpen en regio's zouden baat hebben bij eenvoudiger financieringsregels, waardoor zoveel mogelijk bedrijven en onderzoeksinstellingen de kans krijgen om zich aan te melden.

De eerste jaarlijkse regionale en lokale barometer , gepresenteerd op 12 oktober door de voorzitter van het CvdR, Apostolos Tzitzikostas , benadrukt dat de COVID-19-crisis de huidige trend van zich verspreidende digitale diensten waarschijnlijk zal versterken, maar ook de digitale kloof zal verbreden en de ongelijkheid zal doen toenemen. De crisis zal steden waarschijnlijk dwingen om veiliger en tegelijkertijd groener te worden, terwijl niet-stedelijke omgevingen maximale digitale connectiviteit moeten garanderen.

De barometer geeft een overzicht van de vaak zeer innovatieve initiatieven van lokale en regionale overheden om de strijd aan te binden met de pandemie. Regio's, steden en dorpen kozen voor digitalisering, bijvoorbeeld door de oprichting van onlineplatforms die de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden moeten stimuleren om de problemen van COVID-19 het hoofd te bieden.

Achtergrond:

In 2017 hebben het Comité van de Regio's en de Europese Commissie gezamenlijk het Breedbandplatform gelanceerd om snelle breedband in alle Europese regio's beschikbaar te stellen, ook in plattelands- en dunbevolkte gebieden met onvoldoende marktgestuurde ontwikkeling. Lokale en regionale overheden verlenen de burgers digitale diensten en beheren de digitale infrastructuur. Daarom is het platform een belangrijk instrument om de stem van de lokale en regionale overheden te laten horen via de belangrijke meerwaarde van het CvdR en zijn leden, en om bij te dragen aan de beleidsvorming van de Europese Commissie.

De leden van het platform van de Europese Commissie en het CvdR komen twee keer per jaar bijeen om kwesties te bespreken die de connectiviteit van gebieden met onvoldoende dienstverlening in de weg staan.

Contactpersoon:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)2 282 2440

Mobiel: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu