Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
CvdR & ICLEI vernieuwen partnerschap op het gebied van klimaatactie en biodiversiteit  
Het Europees Comité van de Regio's en ICLEI (Lokale overheden voor duurzaamheid) ondertekenen nieuw actieplan

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) heeft zijn samenwerking met ICLEI (Lokale overheden voor duurzaamheid) vernieuwd. Het nieuwe actieplan, dat vandaag is ondertekend door CvdR-voorzitter Karl-Heinz Lambertz en Cheryl Jones van het "European Regional Executive Committee" van ICLEI, bouwt voort op eerdere samenwerking en wijst toekomstige gezamenlijke acties aan die de rol van steden en regio’s op gebieden als het tegengaan van de opwarming van de aarde en de betere uitvoering van milieuwetgeving versterken.

Het actieplan zorgt voor nauwere samenwerking om de gedeelde doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, klimaatactie, energietransitie, groene economie, hulpbronnenefficiëntie en biodiversiteit op lokaal en regionaal niveau verder te bevorderen. Het zal de synergie tussen het CvdR en ICLEI versterken zodat zij verder kunnen bijdragen aan de uitvoering van een aantal belangrijke internationale processen, met name de klimaatovereenkomst van Parijs en de Aichi-biodiversiteitsdoelstellingen van het VN-verdrag inzake biodiversiteit.

Tijdens de ondertekening merkte voorzitter Lambertz het volgende op: "Het vernieuwen van onze samenwerking is een duidelijk teken dat lokale en regionale overheden wereldwijd actie ondernemen, ambitie aan de dag leggen en bereid zijn tot samenwerking om de klimaatverandering aan te pakken en onze biodiversiteit te beschermen. Samen met ICLEI willen wij banden aanhalen, knowhow delen en het voortouw nemen in de inspanningen die regio's en steden leveren voor een duurzamere toekomst."

Cheryl Jones Fur , locoburgemeester van Växjö (Zweden), lid van het "European Regional Executive Committee" van ICLEI en ondertekenaar namens ICLEI, verklaarde: "Recente internationale rapporten over klimaatverandering en biodiversiteit zijn helder. Overheden moeten nú meer actie ondernemen om onze samenlevingen tot inclusieve en duurzame omgevingen te maken. Het actieplan dat ECLEI vandaag met het CvdR ondertekent, zal lokale en regionale acties ondersteunen die bijdragen tot de uitvoering van belangrijke internationale processen, met name de klimaatovereenkomst van Parijs en het VN-Verdrag inzake biodiversiteit".

Beide partijen verbinden zich ertoe zich bij hun samenwerking te laten leiden door de volgende wederzijdse doelstellingen :

Wederzijdse ondersteuning bieden, samenwerken en geregeld van gedachten wisselen m.b.t. activiteiten van gemeenschappelijk belang;

Het concept "duurzame steden en regio's" bevorderen op lokaal en regionaal bestuursniveau;

De deelname van regionale en lokale overheden aan activiteiten die het CvdR en ICLEI als prioritair beschouwen, bevorderen;

De voornaamste samenwerkingsgebieden zijn:

Geïntegreerde klimaatactie met het oog op de verbintenissen van de overeenkomst van Parijs;

Het Europees platform voor duurzame steden ( European Sustainable Cities Platform ), de prijs voor transformatiemaatregelen ( Transformative Action Award ) en de ESCT ( European Sustainable Cities and Towns )-conferentie 2020;

Lokaal invulling geven aan de duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

Duurzame overheidsopdrachten en strategische, circulaire en innovatieve aanbestedingen;

Circulaire economie gekoppeld aan de Green Circular Cities Coalition" van ICLEI;

Het beleidskader inzake biodiversiteit voor de periode na 2020;

Adviezen m.b.t. milieu, klimaat en energie;

Betere uitvoering van milieuwetgeving en duurzaam stedelijk beleid;

Verspreiding van en inbreng in relevante ICLEI-projecten.

Daarnaast worden gezamenlijke activiteiten vastgesteld in het kader van de tweejaarlijkse routekaart voor 2019-2020 , waaronder de komende Europese week voor duurzame energie (juni 2019) , het Resilient Cities Congress en European Urban Resilience Forum in verband met de UNFCCC-klimaatconferentie in Bonn (juni 2019), de conferentie over multilevel governance op het gebied van klimaatactie georganiseerd bij het CvdR (25 juni) en de 25e pre-conferenties en conferentie inzake klimaatverandering van de Verenigde Naties (COP25) in Santiago de Chile in december 2019.

Het nieuwe actieplan is de opvolger van het eerste actieplan 2017-2018 waarmee de samenwerking tussen het CvdR en ICLEI destijds van start ging met als doel lokale en regionale overheden te helpen om duurzaamheid in de praktijk te brengen op het terrein en tegelijkertijd hun invloed op internationaal niveau te vergroten.

Achtergrond:

ICLEI (Lokale overheden voor duurzaamheid) is een mondiaal netwerk van meer dan 1 750 steden en regio's in meer dan 86 landen wereldwijd, en omvat 12 megasteden, 100 supersteden, 450 grote steden en stedelijke gebieden, alsook 650 kleine en middelgrote steden.

Contactpersoon: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Delen: