Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Het CvdR en de Europese Commissie bundelen hun krachten om onderzoek en innovatie op lokaal en regionaal niveau te stimuleren  

Het actieplan dat is ondertekend met de diensten van commissaris Gabriel (DG EAC, DG RTD en GCO) zal ook de braindrain en ongelijkheden op onderwijsgebied aanpakken.

Om de kennisbasis van Europa op lokaal en regionaal niveau te versterken en het herstel na de COVID-19-crisis te ondersteunen, zal het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) zijn samenwerking met de diensten van de Europese Commissie op het gebied van onderzoek en innovatie, onderwijs en cultuur intensiveren. Een nieuw actieplan tussen beide instellingen heeft tot doel regio’s en steden toegang te bieden tot de meest recente gegevens en kennis en hen te helpen de innovatiekloof en braindrain aan te pakken, ongelijkheden op onderwijsgebied aan te pakken en de beleidsprioriteiten van de EU, zoals de Green Deal, te verwezenlijken.

Tijdens de vergadering van de commissie SEDEC van het CvdR op 25 november zei Mariya Gabriel , commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Regio’s en steden dragen in belangrijke mate bij tot de verwezenlijking van de groene en digitale transitie. Het gezamenlijke actieplan en het heropgestarte werkprogramma van het platform voor kennisuitwisseling die het CvdR en de Commissie vandaag goedkeuren, vormen de bouwstenen van onze Europese kennisstrategie en zijn gericht op concrete oplossingen om het leven van de burgers te verbeteren.”

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het CvdR, zei: “Het is onze prioriteit om Europa dichter bij de burger brengen door de opbouw van duurzame, veerkrachtige, innovatieve regionale en lokale gemeenschappen en om onze waarden te bekrachtigen door middel van onderwijs en cultuur. Het actieplan tussen ons en commissaris Gabriel zal onze inspanningen in dit verband ondersteunen.”

Anne Karjalainen (FI/PSE), voorzitter van de commissie SEDEC van het CvdR, zei: “Acties op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie en cultuur moeten een stevige lokale verankering hebben. Dat is de sleutel tot meer cohesie, een duurzaam herstel en een soepele overgang naar een koolstofneutrale economie. Ons actieplan met de Commissie weerspiegelt ten volle de politieke wil om gezamenlijke acties in het veld te ontplooien en sterke synergieën tussen beleid en instrumenten te bevorderen, zodat niemand en geen enkele plaats wordt uitgesloten.”

De COVID-19-pandemie heeft de onderzoeksinspanningen en innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg en in andere sectoren van de samenleving op de voorgrond gegeplaatst. Een essentieel onderdeel van het actieplan is het verdiepen van het succesvolle initiatief van het CvdR en de Commissie inzake het platform voor kennisuitwisseling (KEP), teneinde de ontwikkeling van regionale innovatie-ecosystemen verder te stimuleren. Dit platform zal naar een strategisch niveau worden getild en volledig worden afgestemd op de prioriteiten van de nieuwe Europese Onderzoeksruimte (EOR), zoals de Commissie in haar recente mededeling daarover heeft aangekondigd.

Het KEP 2.0 moet steden en regio’s helpen om innovatieleiders en actieve aanjagers van verandering te worden, nieuwe kennis die in het kader van Horizon Europa is gecreëerd te exploiteren, de reikwijdte van de EOR te vergroten en de belangrijkste concepten en boodschappen ervan dichter bij de burgers te brengen. Het CvdR zal meewerken aan het in kaart brengen van kennisecosystemen in de hele EU om EOR-hubs tot stand te brengen – structuren waarin regionale belanghebbenden worden samengebracht.

“De EOR-hubs hebben het potentieel om regionale ecosystemen en innovatiehubs volledige institutionele erkenning te geven en om ten volle munt te slaan uit een plaatsgebonden benadering van wetenschap en innovatie”. De EOR-hubs mogen echter niet slechts een instrument zijn om de innovatiekloof te verkleinen. Zij kunnen een uitstekend netwerk worden voor de bevordering van collectieve onderzoeks- en innovatieprojecten die verschillende regionale ecosystemen en innovatiehubs in een bottom-upbenadering samenbrengen”, aldus CvdR-rapporteur Christophe Clergeau (FR/PSE), lid van de regioraad van Pays-de-la-Loire. Zijn ontwerpadvies over de mededeling betreffende de nieuwe EOR werd besproken tijdens de vergadering van de commissie SEDEC.

Het actieplan voorziet ook een prominente rol voor het CvdR bij de ondersteuning van de vijf Horizon Europa-missies , onder meer door de totstandbrenging van partnerschappen en netwerken tussen regio’s en steden. Voorts wordt benadrukt dat regio’s en steden een katalysator kunnen zijn voor de bevordering van synergieën tussen financiering in het kader van Horizon Europa en in het kader van het cohesiebeleid.

Het proefproject Science Meets Regions zal worden uitgebreid ter ondersteuning van wetenschappelijk onderbouwde beleidsvorming op regionaal en lokaal niveau en samenwerking en uitwisseling van beste praktijken tussen regio’s. Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie zal regio’s en steden helpen door hen meer subnationale gegevens te verstrekken.

Op het gebied van onderwijs en cultuur verbinden de Commissie en het CvdR zich ertoe de ongelijkheden op het gebied van onderwijs in kaart te brengen, met name wat de toegang tot e-learning betreft. Het plan gaat uit van een sterke betrokkenheid van steden en regio’s bij de “onderwijs voor klimaat”-coalitie, die tot doel heeft onderwijs in milieuduurzaamheid te bevorderen, en bij de uitrol van het geactualiseerde actieplan voor digitaal onderwijs . Ook het gezamenlijk bevorderen van de Europese waarden, identiteiten en burgerschap via onderwijs en cultuur op regionaal en lokaal niveau wordt vermeld als mogelijke actie.

Meer informatie:

SEDEC is de commissie van het CvdR die bevoegd is voor sociaal beleid, werkgelegenheid, onderwijs, onderzoek en cultuur. De vergadering van 25 november vond volledig op afstand plaats vanwege de gezondheidssituatie in Europa. Naast het advies over de nieuwe EOR van Christophe Clergeau werden ook de volgende drie ontwerpadviezen ter goedkeuring voorgelegd:

Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht

Rapporteur Csaba Borboly (RO/EVP), voorzitter van de districtsraad van Harghita, zei: “Lokale en regionale overheden spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van onderwijs, arbeidsintegratie en vaardighedengerelateerde initiatieven op lokaal niveau. Wegens de digitale en economische kloof tussen regio’s is een “one-size-fits-all”-benadering echter niet geschikt. Daarom moeten we nauw samenwerken met de EU-instellingen, kleine en middelgrote ondernemingen en alle belanghebbenden, en moeten EU-middelen versneld worden ingezet voor lokale en regionale overheden en lokale actoren om lokale strategieën en actieplannen met succes aan te passen.”

Ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren: een brug naar banen voor de volgende generatie – Versterking van de jongerengarantie

Rapporteur Romy Karier (LU/EVP), lid van de gemeenteraad van Clervaux, zei: “Het voorstel voor de versterking van de jongerengarantie is van bijzonder belang in de context van de COVID-19-pandemie, die voor jongeren onevenredige gevolgen heeft. Lokale en regionale overheden kunnen een brug slaan tussen verschillende belanghebbenden, zoals onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties en openbare diensten voor arbeidsvoorziening om de doeltreffende uitvoering van de jongerengarantie te ondersteunen, hetgeen moet leiden tot stabiele en duurzame banen.”

Heropstart van de culturele en creatieve sectoren

Rapporteur Giuseppe Varacalli (IT/Renew E.), gemeenteraadslid van Gerace, zei: “De culturele en creatieve sector zijn goed voor 4,2 % van het Europese bbp; samen met gerelateerde activiteiten stijgt dit percentage ruim boven de 5 %. Ondanks het gebruik van nieuwe technologieën is de overgrote meerderheid van de activiteiten in deze sector gebaseerd op fysieke aanwezigheid, zodat vele spelers hun activiteiten tijdens de COVID-19-crisis niet konden voortzetten. In het advies wordt Europa verzocht als hefboom voor de lidstaten te fungeren om alle beschikbare middelen en maatregelen in te zetten ter ondersteuning van cultuur, en er daarbij voor te zorgen dat niemand wordt uitgesloten.”

De vier adviezen zullen tijdens de CvdR-zitting van februari 2021 worden behandeld en in stemming worden gebracht.

Om de weg vrij te maken voor een eerlijk en inclusief herstel van de COVID-19-crisis versterken regio’s en steden ook hun samenwerking met het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese Commissie (DG EMPL). Na een debat met Joost Korte , directeur-generaal van het DG, hebben de SEDEC-leden een plan goedgekeurd waarin specifieke gebieden voor nauwere samenwerking worden vastgesteld in verband met de sociale top in Porto (mei 2021), het actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten en de Europese vaardighedenagenda . Het CvdR kan de uitwisseling van informatie en goede praktijken bevorderen met betrekking tot financiering uit REACT-EU en het Europees Sociaal Fonds Plus om maatregelen op het gebied van werkgelegenheid voor jongeren te ondersteunen, en de dialoog tussen lokale en regionale overheden bevorderen bij de ontwikkeling van concepten ter bestrijding van jeugdwerkloosheid, in nauwe samenwerking met de sociale partners.

De SEDEC-vergadering vond plaats op de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Een verklaring van de voorzitter van de commissie SEDEC, Anne Karjalainen , en CvdR-rapporteur Concha Andreu in het kader hiervan kunt u hier lezen.

Contactpersoon:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEDEC-STUDY-VISIT-TO-VESPREM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
05.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023