Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Conferentie over de toekomst van Europa: gekozen politici op EU-, nationaal en regionaal/lokaal niveau moeten de handen ineenslaan om het democratische model van de EU te versterken  

Manfred Weber, Iratxe Garcia Perez en Guy Verhofstadt — drie vertegenwoordigers van het Europees Parlement in de raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa — debatteerden met de CvdR-leden over de rol en de bijdrage van de regionale en lokale leiders aan de Conferentie.

Regionale en lokale gekozen politici — in de EU vertegenwoordigd door het CvdR — en leden van het Europees Parlement — de enige EU-instelling waarvan de leden rechtstreeks door de burgers worden gekozen — moeten in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa hun krachten bundelen. Samen moeten zij de aandacht vestigen op de roep van de burgers om een Unie die dichter bij de mensen staat, het subsidiariteitsbeginsel naleeft en vooruitloopt op nieuwe uitdagingen op mondiaal en lokaal niveau. Zo luidde de boodschap van de CvdR-leden tijdens de 145e CvdR-zitting , die werd bijgewoond door Guy Verhofstadt, Manfred Weber en Iratxe Garcia Perez — drie vertegenwoordigers van het Europees Parlement in de raad van bestuur van de Conferentie. De drie EP-leden benadrukten dat ook de CvdR-leden warme voorstanders zijn van een breed, echt inclusief, transparant en geografisch en politiek evenwichtig debat over de toekomst van Europa.

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Apostolos Tzitzikostas , die aan het hoofd staat van de CvdR-delegatie in de plenaire vergadering van de Conferentie en de vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont, zei het volgende: “ Lokaal gekozen politici en leden van het Europees Parlement streven hetzelfde doel na, namelijk alle kamers van het Huis van de Europese Democratie te versterken en Europa dichter bij zijn burgers te brengen. Via onze respectieve politieke families moeten we de krachten bundelen om de conferentie over de toekomst van Europa tot een succes te maken. Wij begrijpen de behoeften van onze bevolking en geven de Conferentie democratische legitimiteit. Onze toekomst ligt in een sterker en meer verenigd Europa”.

Guy Verhofstadt , lid van het Europees Parlement, covoorzitter van de raad van bestuur en coördinator van de EP-delegatie bij de Conferentie over de toekomst van Europa, verklaarde: “De #CoFoE is een soort van estafettewedstrijd. Alles begint bij de burgers, die deelnemen aan panels en wensen en aanbevelingen formuleren. Vervolgens geven zij het stokje door zodat wij tijdens de plenaire vergaderingen concrete hervormingsvoorstellen kunnen formuleren op basis van hun aanbevelingen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze hervormingen via onze democratische instellingen worden goedgekeurd en uitgevoerd. Met zijn leden uit steden en regio's uit de hele Europese Unie zal het CvdR in dit verband goede diensten kunnen bewijzen.”

Manfred Weber, voorzitter van de EVP-fractie in het Europees Parlement en lid van de raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa zei: “ Er wacht ons een decennium van grote veranderingen. We mogen niet wachten tot de volgende crisis om problemen in verband met klimaatverandering, banen en groei, digitalisering, sociale zaken, demografie en migratie aan te pakken, maar moeten zorgen dat we voorbereid zijn. We moeten ons afvragen of de Europese Unie in haar huidige vorm een antwoord kan bieden op de uitdagingen. Zeker is dat we moeten bouwen aan een Europa dat beschikt over de nodige slagvaardigheid, maar dat ook democratischer is en dichter bij de burgers, de gemeenten en de regio’s staat. Via zijn gekozen leden kan het CvdR in dit verband een cruciale rol spelen.”

Iratxe Garcia Perez, voorzitter van de S&D-fractie in het Europees Parlement en lid van de raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa voegde hieraan toe: “De Conferentie over de toekomst van Europa is een niet te missen kans om ons oor te luisteren te leggen bij de burgers en te weten te komen welk soort Unie zij willen. De EU wordt niet alleen gebouwd via de instellingen, er wordt elke dag weer aan gewerkt vanuit de steden en regio’s, en alle bestuursniveaus spelen daarbij een belangrijke rol. De rijkdom van Europa ligt in de diversiteit van onze dorpen, steden en regio’s. Daarom moet deze conferentie ook plaatsen bereiken die ver verwijderd zijn van de Brusselse bubbel en moeten alle stemmen worden gehoord. We willen immers een meer participatief Europa, met meer gelijkheid en solidariteit, én een feministischer Europa.”

De CvdR-delegatie in de plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa zal:

- deelnemen aan de vergaderingen van de plenaire vergadering en van de werkgroepen van de Conferentie;

- schriftelijke bijdragen leveren, onder meer met steun van de groep op hoog niveau inzake Europese democratie , een onafhankelijk adviesorgaan bestaande uit zeven wijze mannen en vrouwen, voorgezeten door de voormalige voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy, met als taak de politieke en institutionele rol van het CvdR te ondersteunen door strategische politieke analyses te verstrekken die gericht zijn op lokale en regionale aspecten . Ook de resultaten van de CvdR-enquête onder burgers over de Conferentie over de toekomst van Europa zullen worden meegenomen in de bijdragen;

- deelnemen aan dialogen en debatten in de kiesdistricten van de leden, deze helpen organiseren en daarover verslag uitbrengen, in samenwerking met European Movement International of het Europees Jeugdforum, maar ook met andere EU-instellingen, bv. via het Europe Direct-netwerk van de Europese Commissie en het BELE-project van het Europees Parlement. Voorts zullen in het najaar in samenwerking met de Bertelsmannstichting transnationale burgerdialogen worden gehouden;

- allianties smeden van gelijkgestemde afgevaardigden op de Conferentie om gezamenlijk aanbevelingen te doen die van belang zijn voor regio’s, steden en dorpen in de hele EU;

- haar netwerken mobiliseren, zoals verenigingen van lokale en regionale overheden in de hele EU, het netwerk van voormalige CvdR-leden , het onlangs opgerichte netwerk van EU-gemeenteraadsleden , het netwerk van regionale hubs en het Cohesiealliantie-netwerk , om lokale en regionale politici aan te moedigen burgerdebatten te organiseren. De resultaten van deze raadplegingen zullen tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie worden bekendgemaakt.

Het CvdR zal zijn definitieve bijdrage aan de Conferentie presenteren tijdens de 9e Europese Top van regio’s en steden , die op 3-4 maart 2022 tijdens het Franse voorzitterschap van de Raad zal worden gehouden.

Achtergrond:

De Conferentie over de toekomst van Europa is op 9 mei 2021 in Straatsburg van start gegaan. Het gaat om een unieke dialoog met burgers uit de hele Europese Unie die bedoeld is om hen de kans te geven mee te denken over de vraag hoe de Europese Unie er volgens hen in de nabije toekomst moet uitzien en aanbevelingen te formuleren, met name over de volgende 9 onderwerpen : klimaatverandering en milieu; gezondheid; economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid; de EU in de wereld; waarden en rechten, de rechtsstaat en veiligheid; digitale transformatie; Europese democratie; migratie; en onderwijs, cultuur, jeugd en sport.

Via een meertalig digitaal platform zullen mensen uit verschillende lidstaten met elkaar in gesprek kunnen gaan en hun voorstellen kunnen bespreken, hetzij tijdens specifieke evenementen, hetzij rechtstreeks op het platform. De ideeën en aanbevelingen die voortvloeien uit de burgerdialoog moeten op dit platform worden gezet zodat zij bij verdere besprekingen in aanmerking kunnen worden genomen. De bijdragen en ideeën zullen worden besproken tijdens de 14 burgervergaderingen. De vertegenwoordigers van deze vergaderingen zullen de bijdragen voorleggen aan de plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa, die tot het eind van het raadplegingsproces zes keer zal bijeenkomen.

De plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa telt 432 leden: 108 vertegenwoordigers van het Europees Parlement, 54 van de Raad, 3 van de Europese Commissie, 108 vertegenwoordigers van nationale parlementen, 80 vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels (van wie een derde jonger dan 25 jaar), de voorzitter van het Europees Jeugdforum, 27 vertegenwoordigers van de nationale burgerpanels, 18 vertegenwoordigers van het CvdR, 18 vertegenwoordigers van het EESC, 8 vertegenwoordigers van de sociale partners en 8 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

De raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa bestaat uit drie vertegenwoordigers en maximaal vier waarnemers van elke EU instelling. De Europese Commissie wordt vertegenwoordigd door de vicevoorzitters Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica en Věra Jourová, de Raad door het roulerend voorzitterschap (Slovenië in de tweede helft van 2021, gevolgd door Frankrijk) en het Europees Parlement door Guy Verhofstadt, Manfred Weber en Iratxe Garcia Perez. Het CvdR is uitgenodigd voor de vergadering van de raad van bestuur. De raad van bestuur houdt toezicht op de werkzaamheden van de Conferentie, met inbegrip van de inbreng van de burgers en de follow-up daarvan, en bereidt de plenaire vergaderingen voor. De raad van bestuur brengt geregeld verslag uit aan het gezamenlijk voorzitterschap van de Conferentie (de voorzitters van de Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad). Na de bespreking zullen de conclusies die de plenaire vergadering op basis van consensus heeft getrokken, bij de raad van bestuur worden ingediend. De raad van bestuur zal in volledige transparantie en in samenwerking met de plenaire vergadering van de Conferentie een verslag opstellen, dat gebaseerd zal zijn op de conclusies van deze plenaire vergadering. Het verslag zal op het meertalige digitale platform worden gepubliceerd en bij het gezamenlijke voorzitterschap worden ingediend.

Contact:

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023