Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Cohesiebeleid moet meer doen om gendergelijkheid in Europa te bevorderen  

In het cohesiebeleid moet aandacht worden besteed aan gendergelijkheid en de arbeidsparticipatie van vrouwen, die van cruciaal belang zijn voor een grotere economische en sociale cohesie in Europa. Dit is de strekking van een advies dat op 2 december jl. is uitgebracht door het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) en werd opgesteld door Donatella Porzi, lid van de regioraad van Umbrië (Italië). Volgens lokale en regionale bestuurders is het van essentieel belang dat het genderperspectief wordt meegenomen in de nationale herstel- en veerkrachtsplannen.

Tijdens het plenaire debat over het advies “ De genderdimensie van de structuurfondsen en het Cohesiefonds 2021-2027 ” benadrukten de leden van het CvdR het belang van gendergelijkheid voor het streven naar economische, sociale en territoriale cohesie in Europa. Gendergelijkheid moet dan ook een leidend beginsel zijn bij het opstellen van cohesieprogramma’s, een doel dat door die programma’s wordt nagestreefd en een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de door het cohesiebeleid beoogde duurzame en evenwichtige ontwikkeling.

Rapporteur Donatella Porzi (IT/PSE), lid van de regioraad van Umbrië, zei hierover het volgende: “Het cohesiebeleid wordt geacht de economische en sociale verschillen te verkleinen, maar wat doet het om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verminderen? In de fase van herstel na de pandemie is het van cruciaal belang dat er concrete instrumenten worden gevonden om gendergelijkheid te bevorderen. Dat is in het belang van de hele samenleving. De cohesiefondsen kunnen concreet effect sorteren waar het gaat om een beter kinderopvangbeleid, ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap of bevordering van de arbeidsparticipatie van vrouwen in plattelandsgebieden, om maar een paar voorbeelden te noemen. Een rechtvaardige transitie moet hier beginnen.”

Aan het plenaire debat werd ook deelgenomen door Monika Vana (AT/Groenen), lid van het Europees Parlement en rapporteur voor de genderdimensie van het cohesiebeleid.

Volgens de leden van het CvdR kan er door het cohesiebeleid en door de manier waarop de operationele programma’s worden opgezet een wezenlijke bijdrage worden geleverd aan een daadwerkelijke verbetering van de gelijkheid van mannen en vrouwen, afhankelijk van de omvang, de aard en de doelgerichtheid van het budget dat hiervoor ter beschikking wordt gesteld. Daarom hameren zij erop dat bevordering van gendergelijkheid niet alleen een aangelegenheid van het Europees Sociaal Fonds is, maar van alle fondsen, met name het Fonds voor regionale ontwikkeling ( EFRO ) en het Fonds voor landbouw en plattelandsontwikkeling ( Elfpo ), omdat kwesties als gendergelijkheid en arbeidsparticipatie van vrouwen vaak nog prangender zijn op het platteland.

Lokale en regionale bestuurders zouden graag zien dat de autoriteiten die de Europese programma’s voor 2021-27 beheren, projecten en maatregelen ontwikkelen die gericht zijn op de bevordering van gendergelijkheid, bijvoorbeeld door bij te dragen aan een beter evenwicht tussen werk en privéleven en door vrouwen die hun baan hebben verloren als gevolg van de COVID-19-pandemie weer aan de slag te helpen. Deze crisis heeft namelijk bijzonder hard toegeslagen in sectoren waar veel vrouwen werkzaam zijn, zoals de gezondheidszorg en de kinderopvang, waardoor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is toegenomen.

Tot slot vinden de leden van het CvdR dat het genderperspectief ook moet worden meegenomen in de nationale herstelplannen die worden opgesteld in het kader van NextGenerationEU , en dat de beginselen van gendergelijkheid en de instrumenten om na te gaan of hiervan sprake is een prominente plaats moeten krijgen in de belangrijkste projecten.

Als eerste stap wil de Europese Commissie volgend jaar een nieuwe methode lanceren voor het beoordelen van de gevolgen voor gendergelijkheid van een aantal door de EU gefinancierde en door de Commissie zelf beheerde programma’s. Dit initiatief heeft vooralsnog geen betrekking op de cohesieprogramma’s, maar zou in een later stadium kunnen worden uitgebreid tot alle programma’s onder gedeeld beheer.

Achtergrond:

Op 24 november nam de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) een ontwerpadvies aan over Gendergelijkheid en klimaatverandering: naar integratie van het genderperspectief in de Europese Green Deal (rapporteur: Kata Tüttő, HU/PSE). Dit ontwerpadvies wordt in januari 2022 voorgelegd aan de voltallige vergadering.

In het advies over “ Een Unie van gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 (rapporteur: Concepción Andreu Rodríguez, ES/PSE) verzoekt het CvdR “ de Europese instellingen, waaronder het Comité van de Regio’s, gedragscodes vast te stellen die een gelijke participatie van vrouwen en mannen in hun samenstelling en leidinggevende functies bevorderen, met als uiteindelijk doel gendergelijkheid onder de CvdR-leden”.

Het CvdR heeft als EU-orgaan in 2018 een genderstrategie aangenomen die regelmatig wordt aangepast. In maart 2018 heeft het bureau van het CvdR bepaald dat “er in panels van evenementen en conferenties waarvoor het CvdR als gastheer of medeorganisator optreedt, niet alleen mannen mogen zitten”.

Alle informatie over wat het CvdR doet om het genderevenwicht op lokaal en regionaal niveau te bevorderen is hier te vinden.

Contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023