Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
#CohesionAlliance start raadpleging over nieuwe verklaring  

Een solide cohesiebeleid voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa

Ter gelegenheid van de Dag van Europa op 9 mei hebben het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) en de partnerorganisaties van de #CohesionAlliance het startschot gegeven voor een gezamenlijke raadpleging over een nieuwe verklaring in antwoord op de uitdagingen van de COVID-19-crisis. Belanghebbende organisaties, instellingen en personen kunnen tot 30 mei 2020 aan de raadpleging meedoen.

De #CohesionAlliance is een coalitie van meer dan 12 000 organisaties die pleiten voor een versterkt EU-cohesiebeleid binnen het meerjarig financieel kader post 2020. Na de uitbraak van het coronavirus en de laatste ontwikkelingen in de door de pandemie veroorzaakte sociale en economische crisis zijn de partners van de alliantie ervan overtuigd dat solidariteit en gecoördineerd optreden op EU-niveau nu meer dan ooit nodig zijn om te voorkomen dat de kloof tussen economisch meer en minder ontwikkelde gemeenschappen groter wordt en burgers of regio’s in Europa aan hun lot worden overgelaten.

De Cohesiealliantie neemt daarom een nieuwe stap om ervoor te zorgen dat cohesie een centrale doelstelling van alle EU-beleidsmaatregelen en -investeringen en een cruciaal onderdeel van het Europese herstelplan wordt. Dit vereist dat regionale en lokale spelers bij belangrijke besluiten worden betrokken en er in al het EU-beleid meer aandacht uitgaat naar de noden van regio’s, steden en dorpen.

“Door te investeren in alle mensen en regio’s in Europa zal het economisch herstel voor ons allemaal sneller verlopen. Het is niet alleen eerlijk en rechtvaardig, maar economisch gezien ook pragmatisch om gemeenschappen met de grootste problemen te ondersteunen, ongelijkheden aan te pakken en duurzame groene groei te stimuleren. Daarom heeft Europa een krachtig cohesiebeleid nodig en moeten de lokale spelers als echte partners bij alle EU-herstelplannen worden betrokken. En om die reden hebben wij als partners van de #CohesionAlliance besloten ons engagement nogmaals te bekrachtigen en een nieuwe verklaring op te stellen. Wij willen onderstrepen hoe waardevol cohesie na de pandemie zal zijn, en helpen een nieuw partnerschap tot stand te brengen tussen Europese, nationale, regionale en lokale spelers” , aldus CvdR-voorzitter Apostolos Tzitzikostas .

De partnerorganisaties van de Cohesiealliantie hebben een ontwerpvoorstel voor een nieuwe verklaring opgesteld en verzoeken alle belanghebbende organisaties, instellingen, personen en ondertekenaars om hun opmerkingen, ideeën en suggesties door te geven.

De definitieve verklaring zal worden gebaseerd op de uitkomsten van de raadpleging en afhangen van de voorstellen voor het meerjarig financieel kader na 2020 en het door de Europese Commissie gecoördineerde EU-herstelplan. Tijdens een bijeenkomst van de partners van de Cohesiealliantie begin juni zal de verklaring officieel bekend worden gemaakt.

Het ontwerpvoorstel is in alle EU-talen beschikbaar op de website van de #CohesionAlliance . Bijdragen kunnen vóór 30 mei 2020 worden gemaild naar cohesionalliance@cor.europa.eu .

Achtergrond:

Om de aandacht te vestigen op de cruciale functie van het cohesiebeleid is in oktober 2017 de #CohesionAlliance gezamenlijk in het leven geroepen door het Europees Comité van de Regio’s en de belangrijkste verenigingen van regio’s en steden: de Werkgemeenschap van Europese grensgebieden  (WVEG), de  Vergadering van de Regio’s van Europa  (VRE), de  Conferentie van Europese regionale wetgevende parlementen  (CALRE), de  Raad der Europese Gemeenten en Regio’s  (CEMR), de  Conferentie van perifere en maritieme regio’s van Europa  (CPMR) en  Eurocities . De verklaring van de Cohesiealliantie is sinds haar oprichting ondertekend door meer dan 12 000 personen, 121 regio’s, 135 steden en districten, 50 verenigingen van regionale en lokale overheden, 40 leden van het Europees Parlement en 35 Europese sectorale verenigingen.

De verklaring is in de volgende talen beschikbaar:

BG - HR - CS - DA - NL - EN - ET - FI - FR - DE - EL - HU - IT - LV - LT - MT - PL - PT - RO - SK - SL - ES - SV

Contactpersoon:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen :