Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regio's en steden cruciaal om groene prioriteiten van de EU te verwezenlijken in de komende 5 jaar  
Het Europees Comité van de Regio's roept op tot rechtszekerheid en financiële prikkels om de overgang naar schone energie in Europa te versnellen, onder meer via de toewijzing van 4.8 miljard euro in het kader van het cohesiebeleid om kolenregio's te vergroenen.

De commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) van het Europees Comité van de Regio’s heeft haar 24 e vergadering gehouden in Boekarest. De drie belangrijkste punten op de agenda waren: maatregelen om vooruitgang te boeken met de uitvoering van de klimaatovereenkomst van Parijs, de rol van regio's en steden bij de uitvoering van het pakket schone energie en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Samen met de Europese Commissie, het Roemeense voorzitterschap van de EU en de Vereniging van Roemeense gemeenten neemt het CvdR ook deel aan de 12e SET-plan-conferentie "De energietransitie op lokaal niveau realiseren" van 12 tot 14 juni 2019.

De leden hebben hun goedkeuring gehecht aan het ontwerpadvies "Uitvoering van het pakket schone energie: geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen (NEKP's) als instrument voor een lokale en regionale governanceaanpak inzake klimaat, actieve en passieve energie" . Rapporteur József Ribányi (HU/EVP) , vicevoorzitter van de raad van het comitaat Tolna : "De lidstaten moeten hun multilevel klimaat- en energiedialogen kritisch tegen het licht houden en ervoor zorgen dat de lokale en regionale overheden er nauw bij worden betrokken, zoals voorgeschreven door de verordening inzake de governance van de energie-unie. Het is immers via die dialogen dat steden en regio's, maar ook het maatschappelijk middenveld, bedrijven en andere belanghebbenden, strategieën en actieplannen op het gebied van energie en klimaat kunnen helpen vaststellen en uitvoeren. We mogen niet vergeten dat steden en regio’s grote gebouwenbestanden en openbaarvervoernetwerken beheren, directe bevoegdheden hebben op het gebied van stadsplanning en ruimtelijke ordening, en als regulatoren optreden voor decentrale energieproductie. Als de assemblee die de steden en regio's van de EU vertegenwoordigt, willen wij een bijdrage leveren aan de nationale energie- en klimaatplannen en in het bijzonder aan de klimaat- en energiedialogen op meerdere niveaus" .

De leden hebben hun goedkeuring gehecht aan het ontwerpadvies "Naar een duurzaam Europa in 2030 - follow-up van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling: de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering" . Rapporteur Sirpa Hertell (FI/EVP), gemeenteraadslid van Espoo , riep op tot een overkoepelende EU-strategie voor de duurzameontwikkelingsdoelstellingen die als leidraad dient voor alle beleidsdomeinen en maatregelen van de EU. Rapporteur Hertell : "We moeten een systematische aanpak hanteren om versnipperd en tegenstrijdig beleid te voorkomen. Steden en regio's komt een belangrijke rol toe, aangezien de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen in Europa voor 65% bij hen berust. Om de Agenda 2030 te realiseren, is het van essentieel belang dat beleidsmaatregelen voor duurzame ontwikkeling op het gebied van klimaat, energie en milieu een lokale invulling krijgen. Het CvdR dringt erop aan dat er conform het beginsel van multilevel governance geïntegreerde en inclusieve lokale doelstellingen en streefcijfers, uitvoeringsmaatregelen en indicatoren worden vastgesteld om de vorderingen met de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen te meten en te controleren" .

De leden hebben hun goedkeuring gehecht aan het ontwerpadvies over de "Uitvoering van de Overeenkomst van Parijs door middel van een innovatieve en duurzame energietransitie op regionaal en lokaal niveau" . Rapporteur Witold STĘPIEŃ (PL/EVP) , lid van de regioraad van Łódź: "Om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken, zijn meer ambitie en een snelle overgang naar een duurzaam en innovatief energiesysteem noodzakelijk. Het is cruciaal dat de Europese steden en regio's en de burgers hierbij worden betrokken, aangezien zij een belangrijke rol spelen in de productie, distributie en consumptie van energie. Lokale en regionale overheden moeten door de nationale regeringen als essentiële partners worden beschouwd en een betere toegang tot financiering, nieuwe technologieën en programma’s voor capaciteitsopbouw krijgen om een billijke energietransitie mogelijk te maken in kolenregio’s maar ook in koolstofintensieve regio’s en eilanden in heel Europa".

Het Europees Comité van de Regio's roept op tot de toewijzing van 4.8 miljard euro in het kader van het cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 om een duurzame transitie te faciliteren in kolenregio's. Het is er ook voorstander van om het toegestane niveau van staatssteun te verhogen voor projecten die verband houden met de energietransitie in kolenregio’s, alsook om het financieringspercentage voor profitorganisaties binnen specifieke EU-programma's op te trekken van 60 % tot 70 %. De EU-assemblee van regio's en steden herhaalt zijn oproep om minstens 30 % van de volgende EU-begroting te reserveren voor de mainstreaming van het klimaatbeleid.

Lokale leiders roepen de Europese Commissie en de lidstaten op om de doelstelling voor de vermindering van de broeikasgasuitstoot voor 2030 op te trekken van 40 tot 50 %, en de doelstellingen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie voor 2030 tot 40 % (momenteel respectievelijk 32.5 % en 32 %) , een cruciale stap om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

De leden hadden een gedachtewisseling over het "Burgemeestersconvenant na 2020" , een advies van rapporteur Benedetta Brighenti (IT/PSE) , lid van de gemeenteraad van Castelnuovo Rangone in Modena. Tijdens het debat werd benadrukt dat lokale leiders meer steun willen voor de bijna 10 000 steden en regio's die vrijwillig actieplannen voor duurzame energie en klimaat (SECAP's) uitvoeren in het kader van het Burgemeestersconvenant, en dat er dringend voor complementariteit moet worden gezorgd tussen nationaal vastgestelde bijdragen en lokaal/regionaal vastgestelde bijdragen in het kader van de Overeenkomst van Parijs.

Achtergrondinformatie voor redacteurs:

Klik hier om foto's van de ENVE-commissievergadering te downloaden.

Klik hier om foto's van de SET-plan-conferentie te downloaden.

All documenten van de ENVE-commissievergadering kunnen hier worden gedownload .

"NEKP's" (Engels: "NECP") staat voor "nationale energie- en klimaatplannen". NEKP's bevatten de energie- en klimaatstrategieën en -maatregelen van de lidstaten voor de periode 2021-2030 die de doelstellingen van de EU voor 2030 moeten helpen verwezenlijken. De lidstaten moesten hun ontwerp-NEKP vóór eind 2018 indienen. Nu moeten ze tegen 31 december dit jaar hun finale versies voorbereiden en indienen. In de in november 2018 goedgekeurde wetgevingsresolutie inzake de governance van de energie-unie worden de lidstaten opgeroepen om klimaat- en energiedialogen op verschillende niveaus aan te knopen waar ook de lokale en regionale overheden bij worden betrokken.

Klik hier voor de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake de governance van de energie-unie.

Het CvdR levert een bijdrage aan de in januari 2019 bekendgemaakte discussienota "Naar een duurzaam Europa in 2030" van de Europese Commissie met een tweede advies getiteld "Duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's): een basis voor een langetermijnstrategie van de EU voor een duurzaam Europa tegen 2030" . De rapporteur is Arnoldas Abramavičius (LT/EVP) , lid van de gemeenteraad van Zarasai en hoofd van de Litouwse delegatie van het CvdR. De goedkeuring van dit advies staat gepland voor de zitting van 26 en 27 juni 2019.

Volgens het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de EU wordt in 41 regio's in 12 lidstaten steenkool en bruinkool gewonnen. De kolensector levert in de EU zo'n 240 000 directe banen op. Polen is koploper (met meer dan 99 000 werknemers), gevolgd door Duitsland (25 000), Tsjechië (18 000), Roemenië (15 000) en Bulgarije (12 000).

Het voorstel om in het cohesiebeleid 4.8 miljard euro toe te wijzen voor de vergroening van de Europese kolenregio's, is ook opgenomen in het advies van de commissie Economisch Beleid (ECON) getiteld Sociaal-economische structurele verandering van steenkoolregio’s in Europa" van rapporteur Mark Speich (DE/EVP) , staatssecretaris voor federale, Europese en internationale aangelegenheden van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen.

Contactpersoon: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023