Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio's pleiten voor steun aan kolenregio's in een overgangsfase  

De behoeften van de Europese kolenregio's in de context van de energietransitie van de EU stonden op 9 juli in Brussel boven aan de agenda van de commissie Economisch Beleid (ECON) van het Europees Comité van de Regio's (CvdR). In een advies van Mark Speich, staatssecretaris voor Federale, Europese en Internationale Zaken van Noordrijn-Westfalen, dringen de ECON-leden aan op aanpassing van de staatssteunregels en aanvullende financiering voor de betrokken regio's in het kader van het cohesiebeleid voor de periode 2021-2027.

In 2018 heeft de Europese Commissie haar strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie tegen 2050 gepresenteerd. Daartoe moet in de EU grotendeels worden afgezien van het verbruik van fossiele brandstoffen en moet in het bijzonder de opwekking van elektriciteit uit steenkool fors worden verminderd. In 41 NUTS-2-regio's* in 12 lidstaten wordt nog steeds steenkool gewonnen en speelt deze brandstof een belangrijke rol in de plaatselijke economie.

Mark Speich (DE/EVP), staatssecretaris voor Federale, Europese en Internationale Zaken van Noordrijn-Westfalen en rapporteur van het CvdR-advies Sociaal-economische structurele verandering van steenkoolregio's in Europa , zei hierover: “ In heel Europa werken nog steeds 185 000 mensen in kolenmijnen en nog eens 52 000 mensen in kolengestookte elektriciteitscentrales. Ook bestaat er een indirect verband tussen de steenkoolindustrie en diverse economische sectoren, zoals de productie van grondstoffen, materiaal, diensten en consumptiegoederen, die goed zijn voor nog eens 215 000 banen. De transformatie van de economie en de ontwikkeling van nieuwe industrieën zullen tijd vergen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de getroffen werknemers en gemeenschappen de steun, opleidingen en financiële hulp krijgen die ze nodig hebben om hun lokale economieën weer op te bouwen. We moeten hun een nieuw perspectief geven, zodat ze weten dat ze niet worden vergeten .”

In dit verband onderschrijven de leden van de commissie ECON de oproep van het Europees Parlement voor een fonds voor een eerlijke energietransitie in de volgende langetermijnbegroting van de EU (meerjarig financieel kader). Zij benadrukten echter dat aanvullende financiering in het kader van het cohesiebeleid 2021-2027 beter geschikt zou zijn om tegemoet te komen aan de noden van de kolenregio's en hun behoefte aan steun op maat dan een gecentraliseerd fonds. Dit is met name van belang omdat deze regio's sterk verschillen wat betreft geografische ligging, economische ontwikkeling en demografische vooruitzichten.

Jerzy Buzek (PL/EVP), voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie van het Europees Parlement, zei: “ Ik ben blij dat ook het CvdR een van de EU-organen is die achter de oprichting staan van het Fonds voor een eerlijke energietransitie voor steenkoolregio's, dat ik in de EP-commissie ITRE voorgesteld heb en dat door de meeste leden van het EP wordt gesteund . Ook al is synergie met de cohesiefondsen belangrijk, het Europees Parlement verwacht in het nieuwe MFK aanvullende financiering en een aparte begrotingslijn voor het fonds. Dit is niet alleen van cruciaal belang om een krachtig signaal te geven aan de inwoners van de steenkoolregio's, die niet mogen worden vergeten, maar ook om heel duidelijk te maken dat we in de EU het akkoord van Parijs, onze energietransitie en ambitieuze klimaatdoelstellingen serieus nemen.”

De ECON-leden benadrukten ook de Europese meerwaarde van steun voor de kolenregio's in deze overgangsfase en bevalen aan deze regio's voldoende flexibiliteit te geven bij de toepassing van de EU-staatssteunregels om hen in staat te stellen op een sociaal en economisch haalbare manier het gebruik van steenkool geleidelijk af te bouwen.

Tijdens de vergadering hebben de leden van het CvdR ook adviezen besproken en goedgekeurd over:

Uitvoeringsverslag inzake overheidsopdrachten , rapporteur Thomas Habermann (DE/EVP)

De bijdrage van regio's en steden aan een nieuw EU-beleidskader voor kmo's , rapporteur Tadeusz Truskolaski (PL/EA)

Achtergrondinformatie:

De NUTS-indeling (nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek) is een hiërarchisch systeem voor de economische indeling van de EU met het oog op het verzamelen, ontwikkelen en harmoniseren van Europese regionale statistieken, sociaal-economische analyses van de regio's en de uitwerking van het regionale beleid van de EU. Voor elke EU-lidstaat stelt Eurostat in overleg met die lidstaat een hiërarchie van drie NUTS-niveaus vast, waarbij de onderverdelingen niet altijd overeenkomen met de administratieve indeling in het land.

Contactpersoon:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

De sociale en economische samenhang loopt gevaar als afgelegen gebieden worden veronachtzaamd in het beleid van de EU
De sociale en economische samenhang loopt gevaar als afgelegen gebieden worden veronachtzaamd in het beleid van de EU
01.12.2022