Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio’s staan centraal in de overgang naar een koolstofneutraal en digitaal Europa  
De EU-assemblee van steden en regio's ziet aandacht voor inclusiviteit in de digitale agenda van Europa en de dialoog op meerdere niveaus als de enige manier om de Europese energie- en klimaatdoelstellingen te bereiken.

Het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft deze week in Boekarest twee evenementen op hoog niveau georganiseerd waarop het Europees Comité van de Regio's (CvdR) bijzonder goed vertegenwoordigd was, te weten de Digitale Vergadering 2019 en de 12e conferentie over het SET-plan. De EU-steden en regio's zien inclusiviteit als een cruciale schakel in de digitaliseringsstrategie van Europa en waarschuwen dat een efficiënte multi-level dialoog de enige manier is om de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.

De Digitale Vergadering 2019 het EU-forum op hoog niveau waar de balans wordt opgemaakt van de verwezenlijkingen van de strategie voor de digitale interne markt - heeft zich aangesloten bij de oproep van het CvdR om inclusiviteit centraal te stellen in de toekomstige digitale interne markt. Het CvdR heeft in Boekarest zijn document over "Een digitaal Europa voor iedereen" voorgesteld – een reeks voorstellen van de hand van CvdR-voorzitter Karl-Heinz Lambertz en eerste vicevoorzitter Markku Markkula - dat bedoeld is als bijdrage aan de werkzaamheden van de nieuwe Europese Commissie op het gebied van de digitale interne markt tijdens de volgende vijf jaar.

Eerste vicevoorzitter Markku Markkula (FI/EVP), een van de belangrijkste sprekers tijdens de slotbijeenkomst van de Digitale Vergadering, merkte het volgende op: "De digitale revolutie begint op het lokale niveau. De digitalisering van Europa moet in alle opzichten inclusief zijn en mag geen enkele gemeenschap uit het oog verliezen. Het is van cruciaal belang dat digitale en duurzame oplossingen betaalbaar en beschikbaar zijn voor iedereen. Ook moeten we de link leggen tussen het internet van de dingen en vervoer, energie-efficiëntie en de kringloopeconomie, zodat de digitalisering van Europa hand in hand gaat met de verwezenlijking van de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling."

Een van de CvdR-voorstellen uit "Een digitaal Europa voor iedereen" is de ontwikkeling van een lokale index van de digitale economie en samenleving , zodat beter rekening kan worden gehouden met het feit dat de situatie op digitaal vlak in Europa sterk verschilt van stad tot stad en van regio tot regio. De CvdR-voorstellen voor de digitalisering van de interne markt zullen nu worden voorgelegd aan het komende Finse voorzitterschap van de Raad en worden meegenomen in het debat over het Programma Digitaal Europa , dat voor het eerst in juni 2018 werd voorgesteld.

In Boekarest heeft voorzitter van de districtsraad van Tipperary en CvdR-lid Michael Murphy (IE/EVP) een van de eerste Wifi4EU -vouchers ter waarde van 15 000 euro ontvangen om gratis wifi te kunnen aanbieden in zijn gemeenschap. Wifi4EU is een nieuwe EU-regeling om lokale gemeenschappen kosteloos toegang te geven tot wifi.

Van 12 tot 14 juni vond in Boekarest ook de 24e vergadering van de CvdR-commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) plaats. Het CvdR was samen met de Europese Commissie, de Vereniging van Roemeense gemeenten en het Roemeense voorzitterschap van de Raad organisator van de conferentie over het SET-plan . Vicevoorzitter Markkula benadrukte dat Europa zonder een nauw en gestructureerd partnerschap tussen de Europese Unie, de academische wereld, het bedrijfsleven en het nationale, regionale en lokale bestuursniveau, niet in staat zal zijn om koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050 of de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.

"Meer betrokkenheid van de subnationale niveaus bij de uitwerking van de nationale energie- en klimaatplannen en de timing van het komende Finse EU-voorzitterschap zijn in dit verband van cruciaal belang. Het werk van onze Roemeense collega's met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het pakket schone energie moet worden voortgezet, met name waar het gaat om de integratie van de energie-unie in het beleid van de lidstaten en meer bepaald in de nationale energie- en klimaatplannen. We moeten ervoor zorgen dat in elk van deze plannen voldoende energie- en klimaatambities zijn verankerd. De overgang naar schone energie in de lidstaten kan alleen worden bewerkstelligd via een gestructureerde dialoog op meerdere niveaus, waarbij niet alleen de lokale en regionale overheden maar ook het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld betrokken zijn ", aldus eerste vicevoorzitter Markku Markkula tijdens de slotzitting van de conferentie over het SET-plan.

"Tijdens het Finse EU-voorzitterschap willen onze steden en regio's laten zien hoe de lokale energie- en klimaatplannen worden opgesteld en uitgevoerd. Het CvdR kan en zal gebruikmaken van verschillende instrumenten om de koplopers uit alle EU-regio's aan te moedigen het voortouw te nemen bij de uitvoering van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling ", zo besloot de heer Markkula.

Meer informatie:

Onder de hoofding "De energietransitie op lokaal niveau realiseren" werd tijdens de conferentie over het SET-plan onderzocht welke strategieën op lokaal en regionaal niveau nodig zijn om de duurzame energietransitie te versnellen en werd een analyse gemaakt van de momenteel beschikbare investeringsopties zodat het potentieel van ondernemingen kan worden benut om op lokaal en regionaal niveau koolstofarme innovatieve economieën tot stand te brengen. De lokale uitdagingen en de oplossingen voor de integratie van verschillende energiesystemen werden onder de loep genomen en er werd ook nagegaan hoe het SET-plan concreet bijdraagt aan het koolstofarm maken van lokale economieën.

Het Europees strategisch plan voor energietechnologie (SET Plan) heeft tot doel de ontwikkeling en toepassing van koolstofarme technologieën te versnellen. Het is erop gericht nieuwe technologieën te verbeteren en de kosten te verlagen door de nationale onderzoeksinspanningen te coördineren en projecten te helpen financieren.

In de door CvdR-voorzitter Karl-Heinz Lambertz en eerste vicevoorzitter Markku Markkula ondertekende routekaart Een digitaal Europa voor iedereen legt het CvdR o.a. de volgende voorstellen aan de nieuwe Europese Commissie voor:

ontwikkelen van een Europees netwerk van digitale innovatiehubs, gekoppeld aan regionale slimme-specialisatiestrategieën;

gebruikmaken van verschillende EU-financieringsinstrumenten, waaronder de structuurfondsen, om de uitrol van digitale innovatiehubs en hogesnelheidsbreedbandconnectiviteit in alle EU-regio's te versterken;

ontwikkelen van regionale allianties inzake digitale vaardigheden met de onderwijs- en opleidingssector, om tegemoet te komen aan de digitale behoeften van lokale bedrijven;

aangrijpen van de herziening van de richtlijn overheidsopdrachten om de vlotte invoering van slimme diensten te bevorderen, in nauwe samenwerking met de digitale innovatiehubs; optimaal gebruikmaken van collectieve aankoopregelingen en samenwerken met de Europese Investeringsbank om collectieve aankopen gemakkelijker te maken;

lanceren van een oproep om in elke lidstaat slimme modeldorpen en -regio's te kiezen in combinatie met specifieke opleidings- en mainstreamingacties;

gebruiken van nieuwe digitale oplossingen op lokaal niveau voor een permanente dialoog met de burgers over aangelegenheden gaande van cyberveiligheid tot digitale openbare diensten;

zorgen voor een Europese voucherregeling voor e-overheidsaudits in 700 kleine en middelgrote steden, waarbij deskundigen op het gebied van lokaal bestuur de gemeenteraad vijftien dagen lang advies geven;

invoeren van een aantal zinvolle indicatoren waarmee de vooruitgang op lokaal en regionaal niveau kan worden gemeten, en uitbrengen van regelmatig verslag over de stand van zaken met betrekking tot de lokale/regionale dimensie van de digitale interne markt.

De Digitale Vergadering 2019 is een forum waar belanghebbenden de balans opmaken van de resultaten van de digitale internemarktstrategie, waar ze lessen kunnen trekken en van gedachten kunnen wisselen over de krijtlijnen van het toekomstige digitale beleid. Het evenement is ook een uitstekende gelegenheid om te laten zien hoe digitalisering onze samenlevingen en economieën aan het veranderen is en positieve veranderingen in ons leven kan helpen teweegbrengen. De Digitale Vergadering wordt gezamenlijk georganiseerd door de Europese Commissie en het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Contactpersonen:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023