Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
25 jaar Verdrag van Maastricht: Europees Comité van de Regio's betrokken bij jongerendebat over de toekomst van Europa  

Lokale en regionale besluitvormers uit alle vijf fracties in het Europees Comité van de Regio's (CvdR) hebben gisteren onder leiding van CvdR-voorzitter Markku Markkula en eerste vicevoorzitter Karl Heinz Lambertz deelgenomen aan een jongerendialoog over de thema's "populisme" en "steden van de toekomst". Beide onderwerpen waren door jongeren uit heel Europa gekozen om hun discussies met CvdR-leden en de voornaamste Europese jongerenpartijen aan op te hangen. De conclusies zullen verwerkt worden in een officiële bijdrage van het CvdR aan het bezinningsproces over de Europese Unie dat door Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, op gang is gebracht.


De dialoog vond plaats in de context van het Youth Opinion Festival (YO!Fest), de jaarlijkse door het European Youth Forum georganiseerde politieke jeugdbijeenkomst waaraan door duizenden jongeren werd deelgenomen. Onder hen waren ook de CvdR-stagiairs, die actief hebben meegedaan aan het debat over de toekomst van Europa. De bijeenkomst is een van de topaffiches van "Europe Calling", een jaar van evenementen die door de Nederlandse provincie Limburg en de stad Maastricht worden georganiseerd ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Maastricht, waarmee de weg werd geëffend voor het verdiepen van de Europese integratie en tevens het CvdR werd opgericht.

Voorzitter Markkula sprak de jongeren toe en zei: "Om het vertrouwen van de burgers in de Europese Unie te herstellen, hebben regio's en steden de jongeren nodig, jullie dus! Bij deze initiatieven vanuit de basis willen we graag met jullie samenwerken. Het is bemoedigend om te zien dat Europa in jullie ogen nog steeds de beste optie is. Maar ik begrijp ook dat jullie je zorgen maken over het gebrek aan banen, over wat er aan onze grenzen gebeurt, en over de toestand van de planeet. Jullie enthousiasme doet me deugd, want het laat zien dat het EU-burgerschap, dat net als het CvdR bij het Verdrag van Maastricht is ingesteld, deel uitmaakt van jullie DNA op een manier waarvan mijn generatie alleen maar kon dromen. We doen er alles aan om te bewerkstelligen dat jullie zorgen en ideeën gehoord worden en serieus worden genomen door de hoogste leiders van de EU."

Karl Heinz Lambertz, eerste vicevoorzitter van het CvdR, ging in op de rol die de jonge generatie in het debat over de toekomst van Europe moet spelen: "Van het referendum in het Verenigd Koninkrijk hebben we geleerd dat het hoog tijd is om in deze discussies beter te luisteren naar wat de burgers en met name jongeren te zeggen hebben. We moeten hen echt inspraak geven", zei hij.

Carina Autengruber , vicevoorzitter van het Youth Forum, wees erop dat 2017 een belangrijk jaar is omdat op EU-niveau de nieuwe EU-jongerenstrategie zal worden vormgegeven. Zij drong er bij de CvdR-leden op aan om in gesprek te blijven met de jongeren zodat deze kunnen helpen om de nieuwe strategie te doen slagen.

"Populisme" en "steden van de toekomst" waren bij stemming gekozen als de twee hoofdthema's om over van gedachten te wisselen met de CvdR-leden. Jongeren gaven hun mening over manieren om populisme tegen te gaan, waarbij ervoor gepleit werd om meer in onderwijs te investeren, de armoedekloof te verkleinen, echte oplossingen aan te dragen en op lokaal niveau te communiceren over dringende uitdagingen (zoals immigratie, klimaatverandering en energiearmoede). Ook was er een levendige discussie onder de deelnemers over hun visie op de "steden van de toekomst", met name in het licht van de verwachting dat in 2050 ca. 80 % van de wereldbevolking in steden zal wonen. In dit kader werd o.m. de aandacht gevestigd op de noodzaak van inclusiviteit, innovatie, omarming van nieuwe technologieën, e-democratie, meer initiatieven op zelfbestuurgebied, duurzaamheid en de energietransitie.

Ter afronding van de discussies met de jongeren zullen vertegenwoordigers van Yo!Fest ook actief deelnemen aan de plenaire zitting van het CvdR van 9 februari in Brussel, waar de toekomst van Europa zal worden besproken en vervolgens een resolutie over de 60e verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome zal worden aangenomen. Ze hebben de gelegenheid gekregen om op de ontwerpresolutie een officieel "jongerenamendement" in te dienen teneinde het CvdR-standpunt kracht bij te zetten vanuit de invalshoek van jongeren.

***

De CvdR-evenementen in Maastricht gingen van start met een bezoek aan het Provinciehuis van Limburg waar in 1992 het Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Met het Verdrag werd het CvdR opgericht om lokale en regionale overheden een rechtstreekse stem in EU-zaken te geven. Het bezoek werd door de CvdR-leden aangegrepen om de 25e verjaardag van het Verdrag te vieren, de balans op te maken en na te denken over de toekomst van Europa.

Theo Bovens , commissaris van de Koning in Limburg en lid van het CvdR, benadrukte het belang van de regio's voor de ontwikkeling van Europa: "Met het Verdrag hebben de regio's voor het eerst een rol gekregen bij het vooruithelpen van de Europese integratie. Mijn ervaring is dat regio's veel beter dan landen in staat zijn om voor verbondenheid te zorgen en dat internationale problemen niet kunnen worden opgelost als ze niet ook vanuit regionaal oogpunt worden bekeken. Ter illustratie wees hij op de nauwe samenwerking tussen Aken in Duitsland en Luik, Eupen en Hasselt in België op het gebied van grensoverschrijdende politiecontroles.

De Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-Te Strake, merkte op dat "de ondertekening van het Verdrag van Maastricht 25 jaar geleden aanleiding gaf tot veel optimisme en positivisme", maar dat "dit optimisme sindsdien is afgenomen". In dit verband gaf ze blijk van haar waardering voor "de actieve rol die het CvdR speelt bij het stimuleren van debatten over de toekomst van Europa".

Evenementenagenda

Flickr-foto's

Volg het debat op Twitter via #MeAandEU, #YoFest, #eulocal

Achtergrondinformatie:

Onderstaande CvdR-leden namen deel aan het debat:

- Tony Buchanan, lid van de regioraad van East Renfrewshire, Verenigd Koninkrijk (EA)

- Luis Gomes, burgemeester van Vila Real, Portugal (EVP)

- Rob Jonkman, wethouder van de gemeente Opsterland, Nederland (ECR)

- Kata Tüttő, lid van het bestuur van het 12e arrondissement van Boedapest, Hongarije (PSE)

- Jean-Noël Verfaillie, lid van de raad van het departement Nord, Frankrijk (ALDE)

De zorgen en ambities van jongeren met betrekking tot de toekomst van Europa zullen als input dienen voor de aanbevelingen van het CvdR aan de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, die het CvdR verzocht heeft een advies op te stellen over het thema "Nadenken over Europa: de inbreng van regionale en lokale overheden bij het herstellen van het vertrouwen in de Europese Unie". Doel is om een beter inzicht te krijgen in wat er, 60 jaar na de ondertekening van de Verdragen van Rome, in de concrete praktijk onder de burgers leeft.

Contact:
Nathalie Vandelle
Tel. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen. Op verzoek kunt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens, of onjuiste dan wel onvolledige gegevens corrigeren. Ook kunt u verzoeken om uw gegevens uit onze mailinglijst te wissen.

Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten tot PresseCdr@cor.europa.eu . Ook kunt u een e-mail sturen aan de functionaris voor gegevensbescherming van het CvdR: data.protection@cor.europa.eu . Voor kwesties inzake de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich ook altijd wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CELEBRATING-MAASTRICHT-TREATY-25TH-ANNIVERSARY-COR-JOINS-YOUTH-MOVEMENT-TO-DEBATE-EUROPE-FUTURE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CELEBRATING-MAASTRICHT-TREATY-25TH-ANNIVERSARY-COR-JOINS-YOUTH-MOVEMENT-TO-DEBATE-EUROPE-FUTURE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CELEBRATING-MAASTRICHT-TREATY-25TH-ANNIVERSARY-COR-JOINS-YOUTH-MOVEMENT-TO-DEBATE-EUROPE-FUTURE.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CELEBRATING-MAASTRICHT-TREATY-25TH-ANNIVERSARY-COR-JOINS-YOUTH-MOVEMENT-TO-DEBATE-EUROPE-FUTURE.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CELEBRATING-MAASTRICHT-TREATY-25TH-ANNIVERSARY-COR-JOINS-YOUTH-MOVEMENT-TO-DEBATE-EUROPE-FUTURE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023