Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Voorzitter Tzitzikostas en commissaris Ferreira roepen op tot nauwere samenwerking tussen EU, lidstaten, regio’s, steden en dorpen om tot een eerlijk herstel te komen  

Op 4 februari hebben regionale en lokale leiders en Elisa Ferreira, EU-commissaris voor Cohesie en Hervormingen, besproken hoe vaart kan worden gezet achter de lancering van nieuwe cohesieprogramma’s, hoe tijdige uitvoering hiervan kan worden gewaarborgd en hoe ze kunnen worden geïntegreerd in de nationale herstelplannen.

In reactie op de COVID-19-pandemie heeft de Europese Unie de aanzet gegeven tot een ongekende hoeveelheid investeringen voor een eerlijk, groen en digitaal herstel. React EU, het Fonds voor een rechtvaardige transitie, het Europees fonds voor regionale ontwikkeling, het Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en de faciliteit voor herstel en veerkracht vormen samen een uniek instrumentarium dat borg kan staan voor een inclusief herstel en een eerlijke, groene en digitale transitie.

Het absorberen en besteden van alle beschikbare EU-middelen vergt veel van nationale, regionale en lokale overheden. Zoals uit het debat tijdens de plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) bleek, dreigen centralisatie en top-downoplossingen het effect van de investeringen in verschillende lidstaten te ondermijnen. Daarom riepen CvdR-leden en commissaris Ferreira op om de regionale en lokale overheden conform het partnerschapsbeginsel ten volle te betrekken bij het opstellen van brede herstelplannen, om te zorgen voor optimale samenhang tussen alle beschikbare instrumenten. “ Er zijn ongekende uitvoeringsproblemen en we hebben alleen kans van slagen als we samenwerken. De noodsituatie werkt nogal eens een gecentraliseerd beheer van het cohesiebeleid in de hand, en daar komt bij dat de programma’s niet goed zijn afgestemd op de nationale herstelplannen. Daarom zullen we samen met commissaris Ferreira vaart zetten achter de lancering van nieuwe programma’s, de uitvoering ervan ondersteunen en de mensen voorlichten over de meerwaarde en voordelen van het cohesiebeleid voor hun dagelijks leven ”, aldus Apostolos Tzitzikostas, voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s .

“De komende jaren zullen veel regio’s hun Europese financiering zien verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Er zijn meer instrumenten, meer kansen en meer investeringen dan ooit tevoren. Het is van essentieel belang dat deze worden gebruikt voor brede toekomstgerichte nationale strategieën die aansluiten op onze gemeenschappelijke EU-prioriteiten. Om de complementariteit, samenhang en territoriale impact van alle strategieën en plannen te waarborgen dienen regionale en lokale overheden, sociale partners en het maatschappelijk middenveld absoluut bij het opstellen ervan te worden betrokken ”, aldus Elisa Ferreira , commissaris voor Cohesie en Hervormingen.

Michiel Rijsberman (NL /Renew E.), Lid van de Raad van de Provincie Flevoland: " Het is belangrijk dat we de crisis beter uitkomen; het is daarom belangrijk om samen te werken, waarbij steden en regio's een essentiële rol spelen. Laten we gebruik maken van bestaande hulpprogramma's om bureaucratie, of kinderziektes bij eventuele nieuwe programma's vermijden. De nieuwe regeling legt echter te veel macht bij de lidstaten - een her-centralisatie van Europese fondsen en programma's zoals REACT-EU is niet wenselijk. Het zet het partnership-principe onder druk. Zo wenst in mijn land, Nederland, de rijksoverheid de rol van de transitieregio's niet te eerbiedigen."

De EU heeft een unieke kans om de doelstellingen van de Green Deal te helpen verwezenlijken. De vergroening van de cohesie in de nieuwe programmeringsperiode is een prioriteit ", aldus Vasco Cordeiro , eerste vicevoorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en lid van de regioraad van de Azoren. Daaraan voegde hij toe: “ Adequate financiering is niet genoeg. Er zijn ook vereenvoudigingen nodig, en er moet meer ruimte voor investeringen komen.”

“Alle Europese regio’s werken met een gevoel van urgentie aan de programma’s die na de goedkeuring van de cohesieverordeningen in november in het veld zullen worden uitgevoerd. We lopen al achter, maar lokale en regionale vertegenwoordigers doen er alles aan om van deze nieuwe programmeringsperiode een succes te maken. De lidstaten moeten er dan wel voor zorgen dat de faciliteit voor herstel en veerkracht een aanvulling vormt op onze inspanningen. Een laatdunkende houding tegenover de regio’s is niet de manier om voor samenhang en efficiëntie te zorgen” , aldus Isabelle Boudineau , voorzitter van de commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) van het Europees Comité van de Regio’s.

Contactpersoon:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen: