Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Het beleid en de begroting van de Europese Unie moeten cohesie bevorderen, en niet schaden.  

Sociale, economische en territoriale cohesie moet niet alleen worden bevorderd via het specifieke EU-beleid, maar ook door de Europese Unie als geheel, en gefinancierd worden met een toereikende Europees budget. Dit zijn de verzoeken die zijn opgenomen in twee ontwerpadviezen die de commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) op 24 april heeft goedgekeurd. Lokale en regionale leiders bespraken ook hoe het cohesiebeleid en andere EU-instrumenten moeten zorgen voor een rechtvaardige transitie van de regio’s met een sterk ontwikkelde automobielsector, die het zwaarst worden getroffen door de transitie naar een emissievrije economie.

Het cohesiebeleid is het belangrijkste instrument voor een harmonieuze ontwikkeling van de Unie ten behoeve van alle regio’s, en moet dat ook blijven. Met al haar beleidsmaatregelen moet de EU echter de verschillen tussen gebieden aanpakken overeenkomstig het beginsel “Doe geen afbreuk aan de cohesie”, dat in 2022 in het 8e cohesieverslag van de Europese Commissie is geïntroduceerd.Lokale en regionale leiders keurden met eenparigheid van stemmen een ontwerpadvies hierover goed en riepen de Europese Commissie op ervoor te zorgen dat geen enkel besluit de cohesie in Europa ondermijnt en, conform het verzoek van het Europees Parlement, het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) te betrekken bij de uitvoering en vormgeving van het beginsel.

De rapporteur, Michiel Rijsberman (NL/renew E), lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, zei: “Cohesie houdt ons bij elkaar. Volgens het CvdR moet het beginsel "doe geen afbreuk aan cohesie” worden toegepast op alle beleidsmaatregelen en verordeningen van de EU. Sommige daarvan lijken “ruimtelijk blind”, met dezelfde regels in de hele Unie, maar de Unie moet geen "one-size-fits-all"-aanpak hanteren en de territoriale gevolgen van alle voorstellen beoordelen.”

Om over de juiste financiële middelen te beschikken voor de bevordering van cohesie moet de Europese Unie een toereikende begroting krijgen die ook een afdoende antwoord kan bieden op de huidige en toekomstige crises. Dit verzoek is opgenomen in het ontwerpadvies over de Tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU, dat door de leden van de commissie COTER is goedgekeurd. Lokale en regionale leiders zouden graag zien dat het MFK in zijn geheel bijdraagt aan de cohesie in Europa door middel van een evenwichtige verdeling van de middelen. De Europese Unie kan alleen sterker, concurrerender en duurzamer worden als alle bestuursniveaus beschikken over voldoende, onderling gekoppelde begrotingsmiddelen die elkaar aanvullen. Regionale en lokale leiders pleiten daarom voor een echte herziening van het MFK, waarbij rekening wordt gehouden met de extra uitdagingen en voldoende middelen worden uitgetrokken om hieraan tegemoet te komen.

De rapporteur,Thomas Habermann (DE/EVP), districtscommissaris van Rhön-Grabfeld, zei: Het MFK heeft indirecte en soms zelfs directe gevolgen voor lokale en regionale overheden. De Europese fondsen worden grotendeels gebruikt om de ontwikkeling van onze gemeenten en regio’s rechtstreeks te ondersteunen ten aanzien van economische, sociale en territoriale cohesie. De begrotingssituatie is in veel gemeenten en regio’s slecht, waardoor het veel moeilijker wordt om te investeren in klimaat- en milieubeschermende maatregelen of in digitalisering. We moeten er dan ook voor zorgen dat de Europese fondsen lokale en regionale overheden blijven ondersteunen bij de aanpak van lokale problemen.”

Tijdens de vergadering hebben de COTER-leden ook gesproken over hetontwerpadviesEen rechtvaardige en duurzame transitie voor automobielregio’s”, van rapporteur Sven Schulze (DE/EVP), minister van Economische Zaken, Toerisme, Land- en Bosbouw van Saksen-Anhalt. Doel van het advies is bij te dragen tot het overgangsproces dat in de Europese automobielregio's plaatsvindt en strategieën te ontwikkelen om deze regionale processen via een dialoog op meerdere niveaus en het cohesiebeleid van de EU te ondersteunen. Samenwerking tussen de industrie, kmo’s en lokale en regionale overheden is van essentieel belang voor regio’s om gelijke tred te houden met de nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van elektrische mobiliteit en zelfrijdende auto’s. Wat betreft de transitie in de automobielsector maakten de COTER-leden duidelijk dat regio’s met onderling verschillende uitdagingen te kampen hebben en benadrukten zij dat er voldoende financiële steun van de EU nodig is.

Tot slot hielden de leden een eerste discussie over het ontwerpadvies “Een dronestrategie 2.0”, opgesteld doorWładysław Ortyl (PL/ECH), voorzitter van de regioraad van Podkarpackie. Lokale en regionale overheden kunnen baat hebben bij drones wanneer deze bijdragen tot duurzame en geïntegreerde mobiliteit in steden en regio’s, vervuiling en files verminderen en mobiliteit veiliger maken voor lokale gemeenschappen. De leden benadrukken dat de nieuwe EU-strategie een kader moet bieden dat ervoor zorgt dat het gebruik van drones in steden veilig is en het milieu ontziet. Daartoe zullen de regio’s een cruciale rol spelen met de opzet van een expertise-, logistieke en informatiebasis op dit gebied, zodat het vertrouwen van het publiek wordt gewaarborgd door middel van voldoende kennis en transparantie.

Achtergrond:

Het CvdR maakt zich sterk voor cohesie als een fundamentele waarde van de EU en voor een krachtig cohesiebeleid na 2027, en heeft daarom samen met de toonaangevende Europese verenigingen van regio’s en steden de #CohesionAlliance opgericht. Op 16 maart heeft deze alliantie met twee nieuwe oproepen tot het indienen van bijdragen het startsein gegeven voor een bezinning op de toekomst van het cohesiebeleid:

  • een brede raadpleging om feedback te krijgen over de toekomstige rol en opzet van het cohesiebeleid;
  • een oproep om lokale verhalen over cohesie te vertellen, om te laten zien hoe het cohesiebeleid een unieke rol speelt bij de ondersteuning van de ontwikkeling van steden en regio’s.

Om op de hoogte te blijven van alle activiteiten van de #CohesionAlliance en de laatste ontwikkelingen van het cohesiebeleid, kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwe #CohesionAlliance-nieuwsbrief.

Een rechtvaardige en eerlijke transitie naar een koolstofvrije vervoerssector is de belangrijkste zorg van de Alliantie van automobielregio’s, een politiek netwerk van regio’s die zich inzetten voor een succesvolle transitie van de Europese automobiel- en toeleveringsindustrie. De alliantie is opgericht door het CvdR en is bedoeld om regio’s met een sterk ontwikkelde automobiel- en toeleveringsindustrie met elkaar in contact te brengen.

Nu de uitfasering van de interne verbrandingsmotor tegen 2035 is goedgekeurd, is er voor de alliantie een belangrijke rol weggelegd: de Europese Commissie krijgt de opdracht om uiterlijk eind 2025 verslag uit te brengen over de begrotingsmiddelen die nodig zijn om deze transitie voor iedereen eerlijk te laten verlopen. De wetgevers dringen er bij de Europese Commissie op aan haar verslag te baseren op de werkzaamheden van de Alliantie van automobielregio’s.

Contactpersonen:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0) 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Theresa SostmannTel. +32 475999415Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023