Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Blauwe economie in Europese regio's: toegangspoort tot duurzame groei en banen  
Maltese president Marie-Louise Coleiro Preca en Europees commissaris Karmenu Vella op conferentie van het Europees Comité van de Regio's in Gozo (Malta)

De leden van de commissie Natuurlijke Hulpbronnen (NAT) van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) zijn in Gozo bijeengekomen voor een vergadering en conferentie met als centraal thema de blauwe economie. De blauwe economie van de EU kent een omzet van 566 miljard euro en is daarmee goed voor 1,3 % van haar bbp en 3,5 miljoen banen ( Europese Commissie 2018 ). In Gozo ging het verder onder meer over grensoverschrijdende samenwerking bij rampenrisicovermindering en een nieuwe Europese agenda voor de ontwikkeling van de maritieme sector. De vergadering en conferentie van de commissie NAT, met meer dan 100 deelnemers, werden georganiseerd door Samuel Azzopardi (MT/EVP), voorzitter van het bestuur van de regio Gozo en burgemeester van de hoofdstad ervan, Victoria.

Bij de opening van de conferentie Duurzame ontwikkeling van de blauwe economie in Gozo verklaarde voorzitter van de commissie NAT Ossi Martikainen (FI/ALDE): "De blauwe economie is een van de prioriteiten van mijn commissie. Die economie heeft een groot sociaaleconomisch potentieel, niet alleen voor de kust- en maritieme regio's, maar voor de hele EU. Of het nu gaat over traditionele sectoren zoals het zeevervoer of innovatievere sectoren zoals de blauwe biotechnologie en de oceaanenergiesector, wij zijn van mening dat een gezamenlijke Europese agenda cruciaal is om het potentieel van de blauwe economie ten volle te benutten en om te zetten in groei en banen die economisch, sociaal en ecologisch duurzaam zijn."

Gastheer van de conferentie Samuel Azzopardi (MT/EVP), voorzitter van het bestuur van de regio Gozo en burgemeester van Victoria, voegde daaraan toe: "De blauwe economie is de oplossing om het gebruik van maritieme hulpbronnen gepaard te laten gaan met groei en banen voor onze gemeenschappen. Wij staan achter het streven van het CvdR om van de blauwe economie een integraal onderdeel van het economisch beleid van de EU te maken, in plaats van een onderwerp dat in de marge aan bod komt. In de beleidsprioriteiten van Gozo draait het om duurzame groei. Ons eiland draagt netto al schone energie bij aan het Maltese net en we zijn goed op weg om voor 2020 een eco-eiland te worden." In 2009 werd Gozo's ecostrategie gelanceerd.  

De president van Malta, Marie-Louise Coleiro Preca , sprak: "Centraal in ons beleid moeten duurzame langetermijninvesteringen staan om de enorme biodiversiteit in het Middellandse Zeegebied te beschermen en onze burgers nieuwe inkomstenmogelijkheden te bieden. In alle EU-lidstaten groeit de blauwe economie gemiddeld harder dan de nationale economieën. Die groei heeft zich de afgelopen jaren gestaag voltrokken en ik ben ervan overtuigd dat we de omvang van de blauwe economie tegen 2030 kunnen verdubbelen."

Malta is een van de vijf EU-lidstaten waar de blauwe economie relatief het meest bijdraagt aan het bbp (4,7 %). De Maltese blauwe economie verschaft werk aan 10 400 mensen en genereert 406 miljoen euro bruto toegevoegde waarde.

Europees commissaris Karmenu Vella van Milieu, Maritieme Zaken en Visserij stelde: "Er bestaat nog steeds een groot investeringsgat dat alleen met specifieke financiering voor de blauwe economie kan worden gedicht. Daarom doen we er alles aan om investeerders aan te trekken. We treffen voorbereidingen voor een investeringsplatform voor de blauwe economie dat al 600 rendabele precommerciële ondernemingen omvat. Ook zullen we tijdens de Europese maritieme dag in mei in Lissabon een dienst lanceren die start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in de blauwe economie, helpt met het aantrekken van investeerders."

De blauwe economie heeft betrekking op alle economische activiteiten die verband houden met oceanen, zeeën en kustgebieden en omvat sectoren als visserij, scheepsbouw en kusttoerisme, blauwe biotechnologie en de productie van hernieuwbare energie op zee. De ontwikkeling van een duurzame blauwe economie is essentieel voor het realiseren van duurzameontwikkelingsdoelstelling #14 van de VN .

De leden van de commissie NAT hebben tijdens hun 23 e vergadering een ontwerpadvies goedgekeurd van rapporteur Roberto Ciambetti (IT/ECR) over de Grensoverschrijdende dimensie van rampenrisicovermindering . Ciambetti, voorzitter van de regioraad van Veneto, zei daarover: "We moeten ervoor zorgen beter bestand te zijn tegen natuurrampen. Dat is onze verantwoordelijkheid tegenover de burgers. We moeten risico's uitgebreider in kaart gaan brengen en beoordelen en investeren in deskundigengroepen, cursussen aan universiteiten en scholing van lokale bestuurders."  De goedkeuring van dit advies staat gepland voor de plenaire zitting van het CvdR op 26 en 27 juni 2019.

Ook keurden de leden een ontwerpadvies goed over Een nieuwe Europese agenda om de ontwikkeling van de maritieme industrie te versnellen . Rapporteur Christophe Clergeau (FR/PSE), lid van de regioraad van Pays-de-la-Loire: "De blauwe economie moet centraal staan in de prioriteiten van de volgende Europese Commissie. In de maritieme industrie kunnen veel duurzame banen worden gecreëerd als maritieme ambitie, sectorale maatregelen en engagement voor de milieutransitie in het Europese beleid worden gecombineerd. Om daarin te slagen moeten we voortbouwen op de ecosystemen van de belangrijkste Europese maritieme regio's, de innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten financieren en steun geven aan de traditionele visserij en scheepsbouw en aan nieuwe technologieën, zoals hernieuwbare mariene energie, en biogebaseerde ondernemingen uit de blauwe economie." De goedkeuring van dit advies staat gepland voor de plenaire zitting van het CvdR op 26 en 27 juni 2019.

De leden keurden eveneens een ontwerpadvies goed van rapporteur Uno Silberg (EE/EA) over Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen . De rapporteur, voorzitter van de gemeenteraad van Kose, zei in dit verband: "Hormoonontregelende stoffen hebben verwoestende gevolgen op de lange termijn, niet alleen voor de volksgezondheid maar ook voor de flora en fauna. Hoewel dit soort stoffen op grote schaal voorkomen, zijn de burgers zich nauwelijks bewust van de gevaren ervan. We moeten actie ondernemen om daarin verandering te brengen en op alle niveaus gecoördineerde maatregelen treffen om de volksgezondheid voorop te stellen met inachtneming van de belangen van consumenten en het bedrijfsleven." De goedkeuring van dit advies staat gepland voor de plenaire zitting van het CvdR op 26 en 27 juni 2019.

De leden bespraken verder de volgende adviezen:

Tenuitvoerlegging van de bosstrategie van de EU , rapporteur: Ossi Martikainen (FI/ALDE), voorzitter van de commissie NAT en lid van de gemeenteraad van Lapinlahti

Actief en gezond ouder worden , rapporteur: Birgitta Sacrédeus (SE/EVP), lid van de provincieraad van Dalarna

Gemengde weideveeteelt , rapporteur: Jacques Blanc (FR/EVP), burgemeester van La Canourgue

Klik hier voor de foto's van de conferentie en de 23 e vergadering van de commissie NAT

Achtergrond: jaarlijks economisch verslag 2018 over de blauwe economie in de EU

Contactpersoon: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Share: