Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regio's en steden moeten inspraak krijgen bij het stimuleren van de diensteneconomie  

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) is ingenomen met de initiatieven van de Europese Commissie om de grensoverschrijdende handel in de dienstensector te verbeteren. In een advies dat tijdens de oktoberzitting werd goedgekeurd verzoekt rapporteur Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE) de Commissie met klem haar voorstellen te verduidelijken, zodat het potentieel van de interne markt ten volle kan worden benut.

Het vrije verkeer van diensten binnen de Europese Unie is een van de belangrijkste pijlers van de interne markt. Diensten zijn de spil van de Europese economie, aangezien zij goed zijn voor ongeveer 70% van het bbp en 90% van de nieuwe banen. Hoewel al opvallend veel belemmeringen zijn weggenomen, ondervinden Europese bedrijven die over de grenzen heen willen uitbreiden, nog steeds hinder van het gebrek aan duidelijkheid en voorspelbaarheid van de regelgeving en de uiteenlopende nationale regels.

" De dienstensector wordt helaas gekenmerkt door zwakke concurrentie en trage productiviteitsgroei ", zo verklaart Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE), lid van de gemeenteraad van Ukkel. "Het wegnemen van de belemmeringen voor de grensoverschrijdende handel en investeringen in diensten zou het bbp van de EU met 1,7% kunnen doen toenemen en zou dienstverleners en consumenten meer mogelijkheden bieden om het potentieel van de interne markt volledig te benutten ".

In reactie op de obstakels waarmee dienstverlenende bedrijven worden geconfronteerd, heeft de Europese Commissie in januari 2017 een reeks initiatieven gelanceerd (Europese e-kaart voor diensten, kennisgevingsprocedure en evenredigheidstoets) om het voor bedrijven gemakkelijker te maken diensten te verlenen aan mensen overal in de EU. De rapporteur is weliswaar van mening dat een echte interne markt voor diensten hiermee weer een stap dichterbij komt, maar maakt zich zorgen over de extra administratieve lasten voor de regionale en lokale overheden en de mogelijke inmenging in nationale wetgevingsprocedures, iets dat al door verschillende nationale en regionale parlementen werd aangekaart.

Toch is de heer Vanraes ingenomen met de Europese e-kaart voor diensten , die een nuttige bijdrage kan leveren aan de mobiliteit van dienstverleners en het terugdringen van de administratieve rompslomp en de kosten voor grensoverschrijdende dienstverleners. " Een en ander zal met name vruchten afwerpen voor kleine en middelgrote ondernemingen, die de ruggengraat vormen van de lokale en regionale economie en op de meeste administratieve obstakels stuiten wanneer zij zakendoen over de grens ". Wel betreurt hij dat onduidelijk blijft welke voordelen de Europese e-kaart voor diensten zou kunnen opleveren, en verzoekt hij de Commissie met klem een en ander zorgvuldig uit te leggen.

Ook onderschrijft de heer Vanraes de stappen om de kennisgevingsprocedure voor diensten te verbeteren , aangezien de bestaande procedure niet efficiënt is. De kennisgevingsverplichting mag echter niet in strijd zijn met de bevoegdheden van de lokale en regionale overheden en hun politieke assemblees.

Evenredigheidstoetsen moeten behalve degelijk, objectief en empirisch onderbouwd ook passend zijn, aangezien een ‘standaardaanpak’ in veel gevallen onnodige lasten met zich kan brengen. De heer Vanraes beklemtoont dat " het aan de nationale, regionale of lokale overheden is om te beslissen of en hoe een beroep wordt gereglementeerd".

Achtergrond:

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 12 december 2006 de Europese dienstenrichtlijn goedgekeurd (die tegen 28 december 2009 door de lidstaten moest worden omgezet) om zo de juridische en administratieve belemmeringen weg te nemen die bedrijven beletten hun diensten aan te bieden in een ander land en de grensoverschrijdende mededinging te bevorderen. Aangezien is gebleken dat het potentieel van het vrije verkeer van diensten nog niet ten volle is benut heeft de Commissie in januari 2017 vier maatregelen voorgesteld, waaronder:

Een Europese e-kaart voor diensten, een elektronische procedure om de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen

Een evenredigheidstoets van nationale voorschriften inzake professionele dienstverlening, ter verduidelijking van de wijze waarop de lidstaten een evenredigheidstoets zouden moeten uitvoeren voordat zij nationale voorschriften op het gebied van professionele dienstverlening vaststellen of wijzigen

Een leidraad voor nationale hervormingen bij de reglementering van beroepen, om de lidstaten te helpen bij het aanpassen van hun regelgevingskaders voor beroepen met een hoog groei- en banenpotentieel

Betere kennisgeving van nationale wetgeving inzake diensten tijdens de ontwerpfase, zodat lidstaten de gelegenheid krijgen om eventuele bezwaren in verband met mogelijke inconsistenties met de EU-wetgeving reeds in een vroeg stadium aan de orde te stellen.

Contactpersoon:
Carmen Schmidle
Tel.: +32 (0)2 282 2366
carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen :