Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europese Commissie en Europees Comité van de Regio’s lanceren stakeholdersplatform voor nulverontreiniging  

De Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s lanceren vandaag een stakeholdersplatform dat moet bijdragen tot de uitvoering van het EU-actieplan om de verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul terug te dringen . Dit actieplan, dat een belangrijk onderdeel is van de Europese Green Deal en het belangrijkste thema is van de Groene Week van de EU dit jaar, werd op 12 mei 2021 aangenomen. In het plan wordt een geïntegreerde visie uiteengezet om tegen 2050 de verontreiniging terug te dringen tot een niveau dat niet schadelijk is voor de gezondheid en de natuurlijke ecosystemen, en wordt beschreven welke tussentijdse doelstellingen tegen 2030 moeten worden gehaald en welke maatregelen nodig zijn om alle doelstellingen te verwezenlijken.

Steden en regio’s spelen een belangrijke rol bij het omzetten van deze visie in concrete actie. Om de verontreiniging terug te dringen, moeten schone keuzes worden gemaakt voor mobiliteit en energie in regio’s en steden, voor investeringen in gebouwen en infrastructuur, en ten aanzien van ruimtelijke ordening in het algemeen. De keuzes die worden gemaakt, hebben een invloed op de gezondheid en het welzijn van de burgers.

Virginijus Sinkevičius , Europees commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: “Steden en regio’s spelen een voortrekkersrol bij de uitvoering van het beleid voor de aanpak van verontreiniging en zijn belangrijke aanjagers van de groene transitie. Veel steden en regio’s passen al innovatieve oplossingen toe om de verontreiniging van lucht, water en bodem terug te dringen en moedigen duurzamere productie- en consumptiepatronen aan. Het verheugt mij om samen met het Europees Comité van de Regio’s dit nieuwe platform te lanceren waarmee goede ideeën kunnen worden uitgewisseld en de doelstellingen voor nulverontreiniging praktisch kunnen worden ondersteund.”

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gouverneur van de Griekse regio Centraal-Macedonië is ingenomen met het platform: “We dragen allemaal de verantwoordelijkheid om het milieu en onze planeet te beschermen en een veilige en gezonde toekomst te waarborgen voor onze kinderen.  Overheden, bedrijven en stakeholders moeten zich samen inzetten om de verontreiniging van onze lucht, ons water en onze bodem tot nul terug te dringen.  Lokaal leiderschap is daarvoor onontbeerlijk. Het Europees Comité van de Regio’s is dan ook verheugd om met de Europese Commissie het stakeholdersplatform voor nulverontreiniging te lanceren.”

Vasco Alves Cordeiro , eerste vicevoorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en lid van het regionaal parlement van de Azoren, nam deel aan de officiële lancering van het stakeholdersplatform voor nulverontreiniging: “Lokale en regionale overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 70 % van het EU-beleid, 70 % van de maatregelen ter beperking van de klimaatverandering en tot 90 % van de maatregelen met betrekking tot de aanpassing aan de klimaatverandering. Het actieplan voor nulverontreiniging is van essentieel belang om levens te redden en voor een duurzamere toekomst te zorgen. Het platform zal helpen de Europese doelstellingen om te zetten in de lokale en regionale realiteit. Regio’s en steden bevinden zich immers in een betere positie om de doeltreffendheid van maatregelen te beoordelen en na te gaan in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt. Voor het welslagen van het actieplan is een open en inclusief proces noodzakelijk, waarbij burgers, kleine en middelgrote ondernemingen, bedrijven, sociale bewegingen en onderzoeksinstelling worden gemobiliseerd. Het is van essentieel belang synergieën te zoeken en de territoriale cohesie te waarborgen.”

Het stakeholdersplatform voor nulverontreiniging zal bijdragen tot de uitvoering van de vlaggenschipinitiatieven en acties die in het actieplan voor nulverontreiniging worden uiteengezet, door:

stakeholders van verschillende gemeenschappen en met verschillende expertisegebieden bijeen te brengen, zodat zij samen met elkaar verband houdende kwesties kunnen aanpakken en zich bijvoorbeeld hard kunnen maken voor een gemeenschappelijke agenda voor milieu en gezondheid;

een gemeenschappelijke visie vast te stellen over de wijze waarop de doelstellingen voor nulverontreiniging kunnen worden behaald;

goede praktijken uit te werken en te delen op het gebied van horizontale vraagstukken, zoals financiering voor met nulverontreiniging verband houdende innovatie en werkgelegenheid en de bevordering van duurzame productie en consumptie, en door thematische hubs te creëren, zoals de Clean Air Tech Hub.

De lancering van het platform werd aangekondigd tijdens de slotsessie van de Groene Week van de EU , het grootste jaarlijkse evenement over het EU-milieubeleid, waar dit jaar meer dan 3 000 deelnemers van over de hele EU de verschillende aspecten van nulverontreiniging hebben besproken, online op de hoofdconferentie in Brussel en tijdens de ruim 600 partnerevenementen in heel Europa. Het startschot voor de Groene Week 2021 was op 31 mei gegeven in Lahti, de Europese groene hoofdstad van 2021.

Achtergrond

Verontreiniging blijft de belangrijkste milieugerelateerde oorzaak van geestelijke en lichamelijke ziekten en vroegtijdige sterfte, met name onder kwetsbare groepen als kinderen, mensen met een medische aandoening en ouderen. Mensen die in achtergestelde gebieden wonen, leven vaak dichtbij verontreinigde locaties of drukke verkeersaders. Verontreiniging is ook een van de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit, waardoor ecosystemen minder goed in staat zijn te zorgen voor bijvoorbeeld koolstofvastlegging en lucht- en waterzuivering.

Vooral steden kampen met verontreiniging. Meer dan 100 steden in de EU voldoen nog niet aan de EU-luchtkwaliteitsnormen. Ondanks de verbeterde naleving op het gebied van de behandeling van stedelijk afvalwater wordt van ca. 37 miljoen mensen het afvalwater nog steeds niet correct behandeld en voldoen zeven Europese hoofdsteden nog niet aan de minimumvereisten. Om ervoor te zorgen dat afvalwater correct wordt behandeld, moet de komende jaren ruim 200 miljard euro worden geïnvesteerd.

De Groene Week van de EU was het eerste grote stakeholdersevenement over nulverontreiniging sinds de goedkeuring van het desbetreffende actieplan. Het stakeholdersplatform voor nulverontreiniging zal voortbouwen op de uitwisselingen die reeds hebben plaatsgevonden. De Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s zullen aan het eind van het jaar het startschot geven voor activiteiten, met de lancering van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, om een brede deelname en focus op belangrijke thema’s voor gemeenschappelijke actie te waarborgen. Het stakeholdersplatform voor nulverontreiniging zal ook synergieën met andere relevante initiatieven tot stand brengen, zoals het Europees klimaatpact en het stakeholdersplatform voor de circulaire economie .

Meer informatie

Mededeling “EU-actieplan: Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul”

Webpagina over het “EU-actieplan: Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul”

Groene Week van de EU 2021 over nulverontreiniging

Het initiatief Green Deal Going Local van het Europees Comité van de Regio’s

Vragen over het stakeholdersplatform voor nulverontreiniging kunt u richten tot:

ENV-ZERO-POLLUTION@ec.europa.eu

Contactpersonen voor de pers

Europese Commissie: Daniela Stoycheva / Daniela.Stoycheva@ec.europa.eu

Europees Comité van de Regio’s: David Crous / David.Crous@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Steden en regio’s hebben behoefte aan flexibiliteit en een betere coördinatie rond Green Deal-initiatieven
Steden en regio’s hebben behoefte aan flexibiliteit en een betere coördinatie rond Green Deal-initiatieven
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023