Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor 2030 als leidraad voor het Europees herstel  

Het ontbreken van duidelijke verwijzingen naar de SDG’s en het gebrek aan betrokkenheid van steden en regio’s bij de nationale herstelplannen kan het vermogen om de pandemiecrisis te boven te komen, in gevaar brengen.

De Europese lokale en regionale leiders pleiten ervoor de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s) weer bovenaan de agenda van de Europese Unie te zetten en vragen de EU-instellingen en de lidstaten ervoor te zorgen dat ze uiterlijk in 2030 worden gerealiseerd. Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) benadrukt i n een advies dat vandaag door zijn voltallige vergadering is goedgekeurd, dat tijdens de COVID-19-pandemie is gebleken hoe belangrijk duurzame ontwikkeling is en dat de SDG’s kunnen helpen een coherente, alomvattende visie tot stand te brengen binnen NextGenerationEU . In een recente CvdR-studie wordt er echter op gewezen dat expliciete en transparante verwijzingen naar de SDG’s van de VN in veel nationale plannen voor herstel en veerkracht ontbreken.

De huidige pandemie en de verwachte economische, sociale en ecologische gevolgen ervan tonen duidelijk aan dat de lokale uitvoering van de SDG’s dringend moet worden ondersteund om de wederopbouw op een eerlijkere manier vorm te geven en toekomstige gezondheidscrises te voorkomen. De SDG’s moeten de economieën van de lidstaten helpen herstellen en de digitale en groene transitie ter plaatse tot een goed einde brengen. In een recente studie in opdracht van het CvdR werd echter bezorgdheid geuit over het gebrek aan betrokkenheid van regio’s en steden bij de nationale herstelplannen, terwijl in veel plannen duidelijke verwijzingen naar de SDG’s ontbreken, waardoor de kans op een gemeenschappelijk draagvlak afneemt.

Ricardo Rio (PT/EVP), rapporteur en burgemeester van Braga, zei: “ De SDG’s zijn zo goed als verdwenen uit het EU-narratief: er is geen overkoepelende strategie en geen doeltreffende mainstreaming of coördinatie van SDG’s in het beleid van de Europese Commissie. Dit is des te opvallender, aangezien het engagement van lokale en regionale overheden voor de SDG’s blijft groeien. Uit de voorlopige resultaten van onze OESO-CvdR-enquête blijkt duidelijk dat lokale en regionale overheden hard werken aan een duurzaam herstel op basis van de SDG’s. 40 % van de respondenten hanteerde ze al vóór de COVID-19-pandemie of is hier nu mee begonnen in het kader van herstelmaatregelen, terwijl 44 % van plan is dit te doen. Dit is een grote kans voor alle beleidsmakers om sterker uit deze crisis te komen, en ik zal mij hier, samen met de OESO, dan ook actief voor inzetten op EU-niveau.

De OESO schat dat 65 % van de 169 subdoelen van de 17 SDG’s niet kunnen worden gehaald zonder betrokkenheid van, of coördinatie met, de lokale en regionale overheden. Bovendien blijkt uit de resultaten van een nieuwe gezamenlijke CvdR-OESO-enquête dat 60 % van de lokale en regionale overheden van mening is dat de COVID-19-pandemie hen er sterker van heeft overtuigd dat de SDG’s kunnen bijdragen tot een meer alomvattende aanpak van het herstel. Het CvdR betreurt dan ook dat de SDG’s steeds minder aandacht krijgen in het EU-narratief en een minder prominente plaats innemen bij de besluitvorming in de EU, waardoor de uitvoering ervan tegen 2030 op de helling komt te staan.

De leden van het CvdR dringen er bij de Europese leiders op aan een ambitieus en consistent beleid te voeren, zowel voor binnenlandse als buitenlandse aangelegenheden, en met een duidelijk doel voor ogen te verklaren dat de EU een leider en zichtbare voorvechter voor de uitvoering van de SDG’s op alle bestuursniveaus moet zijn. Het advies wijst erop dat de duurzameontwikkelingsdoelstellingen een samenhangend kader voor alle EU-beleidsterreinen zouden moeten bieden en zouden moeten helpen om de prioriteiten van alle financieringsprogramma’s beter op elkaar af te stemmen. Toch lijkt het verband tussen de doelstellingen van de VN en belangrijke Europese initiatieven, zoals de nieuwe industriële strategie, soms ver te zoeken. Verder roept het CvdR de Europese Commissie op om de volgende jaarlijkse strategie voor duurzame groei (voor 2022) aan te grijpen om de SDG’s formeel opnieuw in het Europees Semester op te nemen, de SDG’s en de faciliteit voor herstel en veerkracht (de hoeksteen van NextGenerationEU) beter op elkaar af te stemmen en de SDG’s expliciet aan te merken als een manier voor de EU om een duurzaam herstel vorm te geven.

De lokale en regionale leiders vragen de Europese Commissie om het multistakeholderplatform inzake SDG’s nieuw leven in te blazen of een nieuw dialoogplatform met meer slagkracht en een gestructureerde follow-upprocedure tot stand te brengen, zodat de expertise van alle verschillende belanghebbenden uit publieke en private instellingen kan worden benut voor de Agenda 2030 en de Europese Commissie rechtstreeks advies krijgt.

Rapporteur Rio deed dinsdag al een oproep aan prominente EU-beleidsmakers, toen hij het woord nam tijdens het Economisch Forum 2021 in Brussel , het belangrijkste jaarlijkse economische evenement van de Europese Commissie, dat ook werd bijgewoond door Commissievoorzitter Von der Leyen en de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Achtergrondinformatie:

Het CvdR en de OESO hebben tussen begin mei en medio juni 2021 gezamenlijk een enquête gehouden over de SDG’s als kader voor het COVID-19-herstel in steden en regio’s. Op de enquête kwamen 86 reacties binnen van gemeenten, regio’s en intermediaire entiteiten uit 24 EU-lidstaten, plus enkele andere OESO- en niet-OESO-landen. De voorlopige bevindingen werden dinsdag gepresenteerd tijdens de vierde editie van de rondetafelconferentie van steden en regio’s over de SDG’s . Die had de vorm van een tweedaags online-evenement dat was gewijd aan de SDG’s als kader voor langetermijnherstelstrategieën na COVID-19 in steden en regio’s. Het document is hier te raadplegen.

Het CvdR heeft in 2019 een eerste advies over de SDG’s goedgekeurd getiteld Duurzameontwikkelingsdoelstellingen: een basis voor een langetermijnstrategie van de EU voor een duurzaam Europa tegen 2030 , dat was opgesteld door rapporteur Arnoldas Abramavičius (LT/EVP), lid van de gemeenteraad van Zarasai.

De diensten van de Europese Commissie hebben in november 2020 een werkdocument gepubliceerd over een alomvattende aanpak voor de uitvoering van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN .

Contactpersoon:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
25.05.2023