Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De Europese Green Deal als kader voor de nieuwe prioriteiten van de steden en regio’s  
De vernieuwde ENVE-commissie kijkt naar de kansen die de Green Deal kan bieden nu de klimaatuitdagingen door de opwarming van de aarde nog zijn verscherpt.

Juan Espadas (ES/PSE), burgemeester van Sevilla en voorzitter van de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) van het Europees Comité van de Regio's (CvdR), heeft op 27 februari 2020 de eerste vergadering van de commissie voorgezeten. De Europese Green Deal is de topprioriteit van dit nieuwe mandaat. De komende ENVE-adviezen gaan over water, schone lucht, waterstof en biodiversiteit. Er zijn nieuwe rapporteurs aangewezen voor de Europese klimaatwet, het klimaatpact en het nieuwe actieplan voor de circulaire economie.

De tweede vergadering van de commissie ENVE is begonnen met een debat over de Green Deal. De ENVE-voorzitter en burgemeester van Sevilla, Juan Espadas (ES/PSE) , verklaarde daarbij: “De Europese Green Deal is een enorme uitdaging, maar ook een unieke kans die we niet mogen laten liggen . We moeten onze alliantie met het Europees Parlement versterken, zodat steden en regio's hun stem beter kunnen laten horen nu er wetgevende en politieke hervormingen zitten aan te komen. We moeten er actief voor ijveren dat de Green Deal voor onze burgers concrete voordelen oplevert, met nieuwe banen, betere luchtkwaliteit, betaalbare energie en schone mobiliteitsoplossingen voor iedereen. Als lokale en regionale vertegenwoordigers moeten we ons inzetten en ervoor zorgen dat de ecologische transitie een verandering is waarbij we allemaal winnen”.

EP-lid Pierre Larrouturou  benadrukte de noodzaak om “de beschikbare financiële middelen drastisch op te voeren als enige manier om de transitie waarop de Green Deal gericht is, te doen slagen” . Volgens de algemeen rapporteur van het Europees Parlement voor de begroting 2021 zouden er transparantieregels moeten worden opgesteld om ervoor te zorgen dat banken en verzekeringsmaatschappijen investeringen in fossiele brandstoffen geleidelijk afbouwen. “We kunnen dit doen, maar we moeten nu een duidelijk tijdschema opstellen”, luidt zijn advies.

De CvdR-rapporteur voor het advies over het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF), Vojko Obersnel (HR/PSE) ,wijst erop dat “ als de EU zich werkelijk wil inzetten om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, er passende financiering nodig is, die niet ten koste mag gaan van het cohesiebeleid. In tijden van groeiend populisme kunnen we niet accepteren dat het Fonds voor een rechtvaardige transitie wordt uitgespeeld tegen het Europees Sociaal Fonds. We kunnen de burgers niet uitleggen dat arbeidsmarktprogramma's in de ene regio moeten wijken om de groene transitie van een andere regio te ondersteunen. Voor dit nieuwe fonds is extra financiering geboden. Dit is een uitdaging die de geloofwaardigheid van de EU op de proef stelt”. De goedkeuring van het advies van rapporteur Obersnel staat gepland voor de volgende zitting van 25 en 26 maart 2020.

De leden hebben van gedachten gewisseld over de volgende adviezen:

Waterstof: advies Naar een stappenplan voor schone waterstof – de bijdrage van lokale en regionale overheden aan een klimaatneutraal Europa van rapporteur Birgit Honé (DE/PSE). “We hebben dringend behoefte aan een Europese strategie voor groene waterstof en aan een EU-kader dat de totstandkoming van een sterke waterstofeconomie bevordert. Deze energiebron biedt grote kansen voor innovatie, waardecreatie en werkgelegenheid in veel EU-regio's en is een sleutelelement om de doelstellingen van de Green Deal op het gebied van decarbonisatie en klimaatneutraliteit te verwezenlijken” , aldus de minister voor federale en Europese zaken en regionale ontwikkeling van Nedersaksen. De goedkeuring van dit advies staat gepland voor de zitting van 13 en 14 mei.

Water: advies over de Geschiktheidscontrole van de kaderrichtlijn water en de richtlijn inzake overstromingen van rapporteur Piotr Całbecki  (PL/EVP). “We moeten gebruikmaken van innovatieve instrumenten voor waterbeheer, gebaseerd op onderzoek, interdisciplinaire wetenschap en op de natuur gebaseerde oplossingen. Doel van dit advies is concrete voorstellen te doen om de wetgeving te verbeteren en te vereenvoudigen en tegelijkertijd de waterkwaliteitsnormen op ons grondgebied te verhogen” , aldus de voorzitter van de regioraad van Kujawië-Pommeren. De goedkeuring van dit advies staat gepland voor de zitting van 13 en 14 mei.

Schone lucht : “Slechte luchtkwaliteit veroorzaakt vroegtijdige sterfte en chronische ademhalingsproblemen, versnelt het verlies aan biodiversiteit en heeft een negatief effect op het cultureel erfgoed. Alleen met lokale en regionale initiatieven en innovatieve projecten, ondersteund door EU-fondsen, kunnen we reële impact hebben op de verbetering van de luchtkwaliteit voor onze burgers” , aldus János Ádám Karácsony (HU/EVP), lid van de lokale overheid van Tahitótfalu en rapporteur van het advies De toekomst van het EU-beleid inzake schone lucht in het kader van de ambitie om alle verontreiniging tot nul terug te dringen . De goedkeuring van dit advies staat gepland voor de zitting van 1 en 2 juli 2020.

Biodiversiteit : “De grote en verbazingwekkende biodiversiteit van onze planeet is in gevaar. Er moet nu worden opgetreden om onze ecosystemen en biodiversiteit op elk niveau, lokaal tot mondiaal, te beschermen en te herstellen. Wil de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie slagen, dan moeten steden en regio's worden betrokken bij de totstandkoming van ambitieuze politieke maatregelen, adequate financiering en uitvoering” , benadrukt rapporteur Roby Biwer (LU/PSE), lid van de gemeenteraad van Bettembourg, tijdens de gedachtewisseling over het advies Biodiverse steden en regio’s na 2020 tijdens de CBD COP 15 van de VN en in de volgende EU-strategie . De goedkeuring van dit advies staat gepland voor de zitting van 13 en 14 mei.

De leden van de commissie ENVE hebben de volgende rapporteurs aangewezen:

Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EVP), voorzitter van de regioraad van Andalusië, werd aangewezen als rapporteur voor het advies over de Europese klimaatwet waarin de doelstelling wordt vastgelegd om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Tjisse Stelpstra (NL/ECR), lid van het bestuurscollege van de provincie Drenthe, werd aangewezen als rapporteur voor het advies over het nieuwe actieplan voor de circulaire economie.

Rafał Trzaskowski (PL/EVP), burgemeester van Warschau, werd aangewezen als rapporteur voor het advies over het klimaatpact.

Klik hier om toegang te krijgen tot de documenten van de vergadering.

Contact David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Delen :