Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
60 jaar Verdrag van Rome: een gelegenheid om na te denken, te luisteren en een nieuwe koers voor Europa uit te zetten  

In de aanloop naar het 60-jarig bestaan van het Verdrag van Rome hebben Europese steden en regio's in het licht van de toenemende onvrede over het Europese project beloofd hun verantwoordelijkheid te nemen en burgers nauwer te betrekken bij het uitstippelen van een nieuwe koers voor de EU. Na een debat met een delegatie van 200 Europese jongeren over de toekomst van Europa hebben de leden van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) vandaag een resolutie aangenomen. Daarmee werd het startsein gegeven voor een uitgebreide raadpleging van burgers in de hele EU over het thema "Nadenken over Europa". Het resultaat van dit brede initiatief zal worden verwerkt in de bijdrage van het CvdR aan de komende politieke discussies over de toekomst van de EU.

 

Bij de opening van het debat tijdens de zitting zei CvdR-voorzitter Markku Markkula : " In de huidige moeilijke tijden moeten mijlpalen zoals het 60-jarig bestaan van het Verdrag van Rome en het 25-jarig bestaan van het Verdrag van Maastricht worden aangegrepen als een kans om een eerlijk debat over Europa te voeren. Maar het mag niet meer bij praten en luisteren blijven: het is tijd dat er iets gebeurt. Er moet nu actie ondernomen worden. Dat is wat mensen, waaronder de jongere generaties, van Europa willen en wat we vandaag met het 'jongerenamendement' duidelijk willen maken. Wij hebben een Europese Unie nodig waarin burgers het gevoel hebben dat hun stem echt telt en een ieder zich veilig voelt om zijn of haar droom na te jagen. We willen dat de Europese Unie er weer voor de burgers is en weer met de burgers wordt opgebouwd ".

 

Dankzij een nauwe samenwerking met het Europees Jeugdforum en het 'Model European Parliament' zijn de ideeën en meningen van de ca. 200 jonge Europeanen die actief aan de werkzaamheden van de voltallige vergadering hebben deelgenomen van grote waarde geweest voor het debat dat vandaag over de toekomst van Europa is gevoerd. Hun deelname volgt op de dialoog met jonge burgers over de vraag hoe het vertrouwen in de EU met hulp van regio's en steden weer opgebouwd moet worden, die op 7 februari jl. tijdens het YO!FEST (Youth Opinion Festival) in Maastricht met CvdR-vertegenwoordigers van alle politieke partijen werd gehouden.

 

Als onderdeel van de bijdrage aan de bredere politieke bezinning op de toekomst van de EU hebben de leden van het CvdR een resolutie goedgekeurd waarin zij het idee steunen om een uitgebreid raadplegingsproces over het thema "Nadenken over Europa" op te zetten. Dit proces moet hoofdzakelijk worden gegoten in de vorm van burgerdialogen en gemeentehuisdebatten op lokaal niveau, met als doel de punten van zorg van burgers te verzamelen en ervoor te zorgen dat deze op EU-niveau gehoord worden. Dit "bottom-up"-initiatief is des te relevanter geworden nadat voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad het CvdR formeel heeft verzocht de regio's en steden eens tem te geven door zijn standpunt over "Nadenken over Europe" uit te brengen. Het standpunt van het CvdR, dat in 2018 goedgekeurd zal worden, zal mede gebaseerd zijn op de resultaten van de raadpleging en worden opgesteld door CvdR-voorzitter Markku Markkula en eerste vicevoorzitter Lambertz.

 

De heer Lambertz wilde graag benadrukken dat "Speciale gelegenheden, zoals de viering van de Verdragen van Rome en Maastricht, speciale verwachtingen scheppen. Europa maakt bijzonder moeilijke tijden door en staat voor talrijke crises. We moeten de huidige scepsis omzetten in hoop – dit is een taak waaraan wij als lokale en regionale vertegenwoordigers die dicht bij de burgers staan, een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Deze resolutie zou niet – net als andere documenten – in de digitale vergetelheid mogen raken. Zij moet de aanzet geven tot een proces van bezinning op de toekomst van Europa dat concrete resultaten oplevert".

 

In hun resolutie dringen de Europese lokale en regionale leiders ook aan op:

een Europa dat in staat is het vertrouwen van de burgers in het Europese project te herstellen;

een Unie die doeltreffende en snelle oplossingen aandraagt voor de grote gezamenlijke uitdagingen die steden, regio’s en lidstaten niet in hun eentje kunnen aanpakken, zoals het verhogen van het concurrentievermogen van de EU, het versterken van de samenhang, het creëren van een veilige ruimte voor iedereen, het aanpakken van de migranten- en vluchtelingencrisis, het tegengaan van de klimaatverandering, het terugdringen van de werkloosheid en het bestrijden van terrorisme;

een Europa dat het belang onderkent van de specifieke behoeften van jongeren en een open dialoog tussen mensen van alle generaties.

 

Achtergrondinformatie:

 

Het CvdR-initiatief om Europese burgers rechtstreeks over Europa te raadplegen loopt al: het Comité, zijn leden en zijn lokale en regionale partners hebben in 2016 in 13 EU-lidstaten onder het thema "Praat mee over Europa" 27 lokale evenementen georganiseerd, waaraan in totaal 3 200 burgers meededen.

 

In 2017 zullen de activiteiten worden uitgebreid tot ongeveer 70 lokale evenementen in alle lidstaten.

 

Het Comité spoort ook regionale en lokale besturen aan om zelf debatten te organiseren, ook in hun eigen instellingen, om er verder toe bij te dragen dat de burger tijdens deze bezinningsperiode gehoord wordt.

 

Meer informatie over het initiatief van het CvdR "Nadenken over Europa".

 

Foto’s van de zitting kunnen gratis worden gedownload via onze Flickr gallery

Foto's van de ondertekening "Nieuw jongerenverdrag: Europe over 25 jaar"

 

Contactpersoon:
Nathalie Vandelle
Tel. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

 

Delen :