Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio's klaar om werk te maken van de renovatiegolf  

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) roept de Europese Commissie en de lidstaten op om de lokale en regionale overheden eenvoudigere en snellere financieringsmechanismen aan te reiken voor de uitvoering van renovatieprojecten

Het CvdR heeft unaniem zijn goedkeuring gehecht aan een advies over de renovatiegolf , het EU-plan om de energie-efficiëntie van het gebouwenbestand in de EU te verbeteren. Aangezien gebouwen goed zijn voor 40 % van het energieverbruik en 36 % van de broeikasgasemissies in de EU, is de renovatie ervan van cruciaal belang om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. De steden en regio’s pleiten voor een herziening van de staatssteunregelingen, flexibelere begrotingsregels met het oog op meer investeringen en renovaties, subnationale doelstellingen voor de renovatie van gebouwen en de integratie van hernieuwbare energiebronnen in renovatieprojecten.

Na afloop van een debat tijdens de zitting met EU-commissaris voor Energie Kadri Simson, zei Enrico Rossi (IT/PSE) , CvdR-rapporteur voor het advies over de renovatiegolf , lid van de gemeenteraad van Signa (Florence) en voormalig voorzitter van de regioraad van Toscane (2010-2020): “Groen herstel begint in onze huizen. Met de renovatiegolf, een hoeksteen van de Green Deal, kunnen we onze economie nieuw leven inblazen, 160 000 banen scheppen in de bouwsector en energiearmoede bestrijden, en tegelijkertijd onze doelstellingen inzake klimaatneutraliteit verwezenlijken. We moeten ervoor zorgen dat de middelen van het nieuwe meerjarig financieel kader, het herstelplan en de nationale en regionale fondsen synergie opleveren en niet elders worden ingezet. Maar, wil de renovatiegolf een succes worden, dan moeten steden en regio’s een sleutelrol spelen. Daarom hebben we behoefte aan concrete instrumenten, zoals een lokale faciliteit voor technische bijstand die voor alle lokale en regionale overheden toegankelijk is, om de renovatiegolf te helpen uitvoeren. Ook is er behoefte aan opleidingen voor werknemers, met name in kleine en middelgrote ondernemingen, om meer banen te helpen creëren.”

Het CvdR roept de Commissie en de lidstaten op om lokale en regionale overheden directe financieringsmechanismen aan te reiken voor de uitvoering van renovatieprojecten. Ook dringt het aan op de uitvoering van de aangekondigde herziening van de Europese staatssteunregelingen voor energie-efficiëntie in gebouwen om de huidige investeringsbelemmeringen weg te nemen.

De steden en regio’s verzoeken de Commissie om samen met de lidstaten de begrotingsregels voor lokale en regionale overheden flexibeler te maken, zodat zij beter in staat zijn om te investeren in de renovatie van bestaande gebouwen en nieuwe sociale woningen. Het CvdR wijst er tevens op dat de Commissie en de lidstaten met het oog op de uitvoering van de renovatiegolf aanzienlijke steun moeten verlenen aan de bouwsector, om hiaten op het gebied van vaardigheden, technologie en de omscholing van werknemers te dichten.

De renovatiegolf moet worden ondersteund door degelijke technische bijstand die voor alle lokale en regionale overheden toegankelijk is. De leden pleiten ervoor de Elena-faciliteit van de Europese Investeringsbank te versterken en te decentraliseren door het one-stop-shop-model te stroomlijnen, zodat alle lokale en regionale overheden en bedrijven technische bijstand krijgen.

In het advies wordt er bij de Commissie en de lidstaten op aangedrongen de renovatiegolf volledig in te bedden in de programma’s voor herstel en veerkracht (RRF) en de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF).

Andere voorstellen van het CvdR om de renovatiegolf in elk gebied met succes uit te rollen, zijn onder meer:

 • Maatregelen om te voorkomen dat renovatie als excuus voor uitzetting wordt gebruikt. De Commissie en alle bestuursniveaus moeten voorkomen dat renovatiekosten op de huurders worden afgewenteld. Ook zouden hogere huren volledig moeten worden gecompenseerd door energiebesparingen.
 • Het CvdR verzoekt de Europese Commissie om van de lidstaten te eisen dat zij de regionale en lokale overheden volledig en effectief bij de opstelling en uitvoering van hun nationale plannen voor herstel en veerkracht betrekken door effectieve multilevel klimaat- en energiedialogen op te zetten.
 • De renovatiegolf moet ook worden uitgerold in minder verstedelijkte, meer perifere gebieden, met inbegrip van plattelandsgemeenschappen.
 • Bevordering van circulaire processen in de bouwsector en versterking van certificeringsmechanismen die de keuze van bouwmaterialen en -technieken op basis van hun levenscyclus aanmoedigen.
 • Versterking van lokale energiegemeenschappen en van de “prosument” door middel van decentrale energieproductie en stimulansen voor de ontwikkeling van het huurmodel waarbij de verwarmingskosten in de huurprijs zijn inbegrepen. Dit is het basisprincipe in Zweden en Finland, waarbij de eigenaar wordt gestimuleerd om energie te besparen en tegelijkertijd een goed binnenklimaat wordt gewaarborgd.
 • Energiearmoedeanalyses verrichten die verder reiken dan individuele huishoudens en het model van de “ecologisch uitgeruste productiegebieden” gebruiken als nuttige referentie voor de betrokkenheid van de productiesector bij de renovatiegolf.
 • Aanzienlijke steun voor de bouwsector, die zwaar wordt getroffen door de crisis; vaak gaat het hierbij om kleine ondernemingen.
 • Ambitieuzere inspanningen om de verwarming en koeling van woningen, die goed zijn voor meer dan 80 % van het totale energieverbruik van gebouwen in de EU, koolstofvrij te maken.
 • De leden zijn ingenomen met het klimaatpact en verbinden zich ertoe de uitvoering ervan te ondersteunen, met name door de burgers erbij te betrekken. Het CvdR erkent dat het klimaatpact een fundamentele rol speelt om ervoor te zorgen dat de renovatiegolf daadwerkelijk wordt uitgevoerd en dat de lokale en regionale overheden over de nodige capaciteit en instrumenten beschikken.
 • De leden verzoeken de Commissie de uitrol van energiebeheersystemen en “Building Information Modeling” (BIM) te blijven bevorderen.
 • Een systematische toepassing van criteria voor groene overheidsopdrachten in de bouwsector ontwikkelen om het energieverbruik in gebouwen snel te laten dalen en om duurzamere beheersmodellen te verspreiden.
 • Gegevens over het energieverbruik van gebouwen moeten in de hele EU gratis en eenvoudig beschikbaar zijn.
 • Subnationale streefcijfers vaststellen voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen in gebouwen.
 • Het CvdR steunt het voorstel voor een indicator van gereedheid voor slimme toepassingen (Smart Readiness Indicator, SRI), die meet in hoeverre gebouwen klaar zijn voor de integratie van slimme technologieën en eigenaars en bewoners van gebouwen hiervan bewustmaakt.
 • Actualisering van het kader voor energieprestatiecertificaten (EPC’s) om het aantal gebouwen met zulke certificaten te verhogen.
 • De wettelijke voorschriften voor de aankoop en renovatie van alle bestaande overheidsgebouwen, minimumnormen inzake energieprestaties en verplichte streefdoelen voor het jaarlijkse renovatietempo moeten flexibel zijn om rekening te houden met de verschillende kenmerken van gebouwen en de verschillende omstandigheden van elk gebied.

Achtergrondinformatie

Energiearmoede treft naar schatting 34 tot 50 miljoen Europese burgers. Het CvdR-advies over de renovatiegolf bevat een voorstel aan de Commissie en de lidstaten om energiearmoede op subregionaal niveau te berekenen.

Maar liefst 75 % van de bestaande gebouwen in de EU wordt als energie-inefficiënt beschouwd, terwijl elk jaar slechts 1 % wordt gerenoveerd. Door op grote schaal gebouwen te gaan renoveren, kunnen tegen 2030 naar schatting 160 000 extra banen worden gecreëerd in de bouwsector.

Samen met het koolstofvrij maken van de vervoerssector en de vergroening van steden is de renovatie van het gebouwenbestand van de EU een belangrijke prioriteit in het kader van de Green Deal , niet alleen vanwege het potentieel om zowel het energieverbruik als de CO 2 -uitstoot te verminderen, maar ook als aanjager van duurzame groei en werkgelegenheid. De bouwsector levert per miljoen euro aan investeringen de meeste banen op ( IEA 2020 ).

De renovatiegolf werd op 14 oktober 2020 gelanceerd met de mededeling van de Europese Commissie getiteld “Een renovatiegolf voor Europa – groenere gebouwen, meer banen, hogere levenskwaliteit” . Het is een belangrijke pijler van de routekaart voor de Europese Green Deal .

De renovatiegolf heeft tot doel belemmeringen voor de renovatie van gebouwen weg te nemen. De Groep financiële instellingen inzake energie-efficiëntie ( EEFIG ) heeft zes soorten belemmeringen in kaart gebracht: structurele belemmeringen, informatiebarrières, marktfalen, gebrek aan expertise, een combinatie van factoren die het moeilijk maken om projecten samen te voegen en/of een efficiëntere wijkgerichte aanpak te hanteren, en regelgevingsobstakels. Al deze belemmeringen zijn rechtstreeks van invloed op lokale en regionale overheden en verhinderen hen om meer te investeren in energie-efficiënte projecten.

De renovatie van gebouwen is een belangrijke prioriteit van Green Deal Going Local (GDGL) , een nieuw initiatief van het CvdR dat erop gericht is steden en regio’s centraal te stellen in de transitie van de EU naar klimaatneutraliteit. Green Deal Going Local is op 15 juni 2020 van start gegaan met de oprichting van een specifieke werkgroep bestaande uit 13 leden . Lees hier het perscommuniqué. Ontdek 200 goede praktijken in verband met de Green Deal op onze onlinekaart .

Contactpersoon:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023