Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Bescherming biodiversiteit moet centraal staan in herstelplan EU  

In dit interview beantwoordt Roby Biwer (LU/PSE) , gemeenteraadslid van Bettembourg, vijf vragen over het belang van biodiversiteit bij het voorkomen van een nieuwe pandemie, de strijd tegen klimaatverandering en het streven naar meer duurzaamheid via het herstelplan van de EU. Biwer is rapporteur van het advies Biodiverse steden en regio’s na 2020 , dat ter goedkeuring op de agenda staat van de oktoberzitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR). In dit advies wordt de schijnwerper gericht op de bijdrage van de lokale en regionale overheden aan de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 die de Europese Commissie op 20 mei 2020 heeft gepresenteerd . Voorts wil het CvdR tijdens de 15e conferentie van de partijen bij het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit ( CBD COP15 ), die van 17 tot 30 mei 2021 zal plaatsvinden in Kunming, China, duidelijk maken dat de lokale en regionale overheden een sleutelrol kunnen spelen in de bescherming van biodiversiteit.

De COVID-19-pandemie heeft de politieke agenda overal ter wereld op zijn kop gezet. Hoe heeft de uitbraak uw werk als rapporteur voor het advies over biodiversiteit na 2020 beïnvloed?

Het klopt dat COVID-19 het advies over biodiversiteit een nieuwe wending heeft gegeven. Door de pandemie zijn niet alleen de deskundigen maar ook de burgers wakker geschud en zijn zij gaan inzien dat dergelijke calamiteiten meestal te wijten zijn aan een verkeerd en pervers gebruik van de biodiversiteit door de mens, die alleen rekening houdt met zijn eigen zelfzuchtige behoeften. Daarnaast wordt nu ook erkend dat we gezonde ecosystemen en een ongerepte biodiversiteit nodig hebben willen we onze gezondheid en onze toekomst veilig stellen. Zowat 80 % van alle ziekten is afkomstig van in het wild levende dieren en er zijn steeds meer aanwijzingen voor de overdracht van exotische dieren op mensen. Behoud van de natuur en de biodiversiteit zijn dan ook van cruciaal belang willen we onszelf beschermen. Dit evenwicht is bepalend voor onze eigen gezondheid.

Is er een rol weggelegd voor biodiversiteit in de periode na de COVID-19-crisis en in het herstelplan van de EU?

Jazeker. In de periode na COVID-19 moet de nadruk komen te liggen op menselijke hulpbronnen en overheidsinvesteringen. Een dergelijk beleid zal tal van groene banen opleveren en het natuurlijke milieu en de veerkracht van de ecosystemen aanzienlijk verbeteren. Biodiversiteit is van onschatbaar belang, niet alleen voor het menselijk welzijn maar ook op tal van andere gebieden. Het ombuigen van het biodiversiteitsverlies moet de rode draad zijn bij de verdeling van de middelen in het kader van de belangrijkste financiële plannen, zoals het herstelplan van de EU. Het tolereren of zelfs maar subsidiëren van activiteiten die onze kostbare ecosystemen beschadigen of vernietigen en zo een bedreiging vormen voor onze gezondheid, onze voedselvoorziening en onze bestaansmiddelen, moet voorgoed tot het verleden behoren. Dit betekent dat er voldoende middelen moeten worden vrijgemaakt om biodiversiteitsacties op alle overheidsniveaus direct of indirect te stimuleren, dat er eenvoudiger procedures moeten komen om financiering beter toegankelijk te maken, en dat biodiversiteit in alle beleidsmaatregelen en economische activiteiten een vaste waarde moet worden waarover onder geen beding kan worden onderhandeld. Mensen lijken zich veel bewuster te zijn van het belang van het behoud en het herstel van ecosystemen en gaan het steeds vanzelfsprekender vinden dat wordt geïnvesteerd in biodiversiteit. De lokale en regionale overheden zijn bij uitstek geschikt om daarmee verband houdende beleidsmaatregelen uit te voeren en de burgers hierbij te betrekken.

Hoe zou u de belangrijkste boodschap uit uw advies in het licht van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 samenvatten voor de Europese commissaris voor Milieu, Virginijus Sinkevičius?

De EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 van de Commissie is ongetwijfeld ambitieus. Om de wereldwijde biodiversiteitscrisis aan te pakken, moeten we echter sneller en doortastender optreden, en we hebben een passend instrumentarium en voldoende middelen nodig om onze ecosystemen te herstellen. De biodiversiteit mag in geen geval worden opgeofferd voor achterhaalde economische overwegingen maar moet de motor zijn achter het herstelplan van de EU. De Commissie moet ten volle gebruik maken van het potentieel en de unieke positie van de lokale en regionale overheden om de nieuwe biodiversiteitsstrategie voor 2030 te helpen uitvoeren.

Op 30 september vindt in New York de VN-top over biodiversiteit plaats. Het gaat om een cruciaal wereldwijd evenement waarop blijk moet worden gegeven van de nodige ambitie, zodat tijdens de CBD COP15 van de VN een slagvaardig mondiaal biodiversiteitskader voor de periode na 2020 kan worden goedgekeurd. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die de partijen bij het VN-verdrag het thuisfront zouden moeten brengen?

Ondanks de toenemende aandacht voor de sleutelrol van subnationale overheden bij het ombuigen van het biodiversiteitsverlies, ontbreekt het nog steeds aan formele erkenning en verticale samenwerking binnen de mondiale governancekaders. Bovendien moeten de lokale en regionale overheden betrokken worden bij elke stap op elk niveau van het beheer van biodiversiteit, zowel op wereldschaal als op nationaal niveau. Dit houdt het volgende in:

1) elk nationaal plan moet waar mogelijk ook een subnationaal plan voor de overheden onder het nationale niveau omvatten;

2) er moeten voldoende middelen worden vrijgemaakt en de subnationale overheden moeten worden betrokken bij de verzameling en verdeling van de middelen;

3) de subnationale overheden moeten worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van monitoring-, evaluatie- en feedbackmechanismen;

4) er moet een langetermijnaanpak komen om bescherming van de biodiversiteit breed ingang te doen vinden, waarbij wordt uitgegaan van verticale en horizontale samenwerking;

5) de biodiversiteitsdoelstellingen moeten worden afgestemd op andere agenda’s (bijv. op het gebied van klimaat en duurzame ontwikkeling); daarbij moet een duidelijke rol worden weggelegd voor de subnationale overheden;

6) allianties en netwerken die subnationale overheden ondersteunen, moeten worden versterkt.

Stelt u zich voor dat u na de stemming over uw advies in oktober naar huis gaat en schoolkinderen moet uitleggen wat u in Brussel heeft gedaan. Wat zou u hen vertellen?

Ik zou zeggen dat ik de mensen die de macht in handen hebben, heb geholpen in te zien dat het milieu belangrijk is en dat we onze planten en dieren moeten beschermen, zodat zij zelf, maar ook hun kinderen en kleinkinderen nog lang zullen kunnen genieten van de schoonheid van deze planeet. Ik zou hen zeggen dat ik mijn best heb gedaan om de biodiversiteit te helpen behouden en de aangetaste ecosystemen te herstellen, en dat het “turbokapitalisme” niet de weg is die we willen bewandelen, omdat we daarmee een wissel trekken op de ongerepte natuur en onze levenskwaliteit.

Achtergrond

Uit de Eurobarometer 481/2019 van vorig jaar blijkt dat EU-burgers zich steeds meer zorgen maken over de toestand van de natuur. De overgrote meerderheid van de Europeanen (96 %) is van oordeel dat de mens zorg moet dragen voor de natuur en dat dit cruciaal is voor de aanpak van de klimaatverandering. Volgens een recente territoriale effectbeoordeling zal het biodiversiteitskader voor de periode na 2020 verregaande gevolgen hebben voor 61 % van de EU-regio’s.

Samen met het Raadgevend Comité subnationale overheden en biodiversiteit voor het Verdrag inzake biologische diversiteit van de VN en andere cruciale organisaties en stakeholders zoals de ICLEI en Regions4 wil het CvdR ervoor zorgen dat de steden, regio’s en alle andere subnationale bestuursniveaus hun stempel kunnen drukken op de wereldwijde biodiversiteitsagenda in aanloop naar de CBD COP15 van de VN in 2021 .

Contactadres voor de pers:

pressecdr@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023