Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Leden van het Europees Parlement en lokale leiders dringen aan op adequate regels en voldoende middelen voor een sterker cohesiebeleid  

De leden van het Europees Parlement en het Europees Comité van de Regio's hebben allen verklaard te zullen vechten voor adequate regels en middelen om het cohesiebeleid 2021-2027 te versterken. Zij sporen de lidstaten ertoe aan een duidelijke ambitie aan de dag te leggen met het oog op meer cohesie en een echte begroting voor de EU.

De onderhandelingen over de EU-begroting 2021-2027 en de verordeningen voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) waren onderwerp van discussie tijdens een gezamenlijke vergadering van de Commissie voor regionale ontwikkeling (REGI) van het Europees Parlement en de commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) van het Europees Comité van de Regio's, die op 8 oktober in het kader van de Europese Week van regio's en steden in Brussel plaatsvond.

De afgelopen jaren hebben leden van het Europees Parlement en lokale leiders geijverd voor een sterk cohesiebeleid voor 2021-2027, dat burgers en bedrijven in alle Europese regio's blijft ondersteunen en regionale en lokale overheden betrekt bij investeringsbeslissingen. Samen pleitten zij ook voor vereenvoudigde regels en een EU-cohesiebeleid zonder voorwaarden die niet rechtstreeks verband houden met de doelstellingen en begunstigden ervan. De commissies REGI en COTER hadden kritiek op de door sommige lidstaten geëiste bezuinigingen en een mogelijke afzwakking van het wetgevingskader inzake de betrokkenheid van lokale actoren, en herinnerden aan het standpunt van zowel het Europees Parlement als het Comité van de Regio's ter zake.

De REGI- en COTER-leden attendeerden ook Johannes Hahn , thans eurocommissaris voor regionaal beleid en in de nieuwe Commissie verantwoordelijk voor de EU-begroting, op hun zorgen en prioriteiten. Zij beklemtoonden dat er voldoende financiële middelen moeten worden vrijgemaakt om alle regio's en steden van de EU te helpen groener, inclusiever en slimmer te worden door efficiënt gebruik te maken van ESI-middelen. Ook wezen zij erop dat de link tussen het cohesiebeleid en de structurele hervormingen in de twee richtingen moet gelden, dat de doelstellingen van het cohesiebeleid niet mogen worden afgezwakt, alsook dat het absoluut noodzakelijk is dat cohesie als doelstelling centraal staat in alle EU-beleidssectoren, zoals vereist is bij de Verdragen. Beperking van de verschillen en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen moeten gemeenschappelijke prioriteiten worden die niet mogen worden ondermijnd door een top-downbenadering en een op bezuinigingen gerichte aanpak van de hervormingen.

“Een gebrek aan ambitie voor het cohesiebeleid betekent een gebrek aan ambitie voor Europa. Bezuinigingen op de begroting zouden een harde klap zijn voor het Europese project. Het zou betekenen dat we de handdoek in de ring gooien en de tegenstanders van de EU de overwinning gunnen. Dat zullen we niet laten gebeuren ”, aldus REGI-voorzitter Younous Omarjee .

“Het cohesiebeleid is het belangrijkste investeringsbeleid van onze steden en regio's. Een eventuele vertraging in de vaststelling van het volgende meerjarig financieel kader, waardoor dit beleid een of twee jaar zou worden opgeschort, zou rechtstreeks van invloed zijn op de bestrijding van de klimaatcrisis en zou de groeiende sociale en territoriale ongelijkheid doen toenemen" , stelt COTER-voorzitter Isabelle Boudineau (FR/PSE).

Contactpersoon:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobiel: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Delen: