Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale overheden wisselen ervaringen uit over het coronavirus  

De commissie NAT van het Europees Comité van de Regio’s heeft aan het begin van haar nieuwe mandaatsperiode een debat met de Wereldgezondheidsorganisatie gehouden over het coronavirus en de gevolgen ervan voor de lokale gemeenschappen. Tijdens hun vergadering van 5 maart hebben de leden ook een advies over bosbouw goedgekeurd en gediscussieerd over grensoverschrijdende gezondheidszorg, duurzaam toerisme en voedselbeleid. Plattelandsontwikkeling, het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), visserij, bosbouw, voedselproductie en volksgezondheid zijn de belangrijkste thema’s op de agenda van de commissie Natuurlijke Hulpbronnen (NAT) voor de nieuwe mandaatsperiode.

Nu het aantal besmettingen onder Europeanen toeneemt, zelfs onder mensen die geen contact hebben gehad met personen uit de Chinese provincie Wuhan, is de door het nieuwe coronavirus veroorzaakte aandoening Covid-19 een belangrijk punt van zorg geworden voor lokale en regionale overheden in heel Europa. Burgemeesters, raadsleden en voorzitters van regionale besturen staan in de frontlinie bij de bestrijding van de ziekte. Zij bereiden noodmaatregelen voor, worden geconfronteerd met tekorten aan essentiële apparatuur en met een toenemende angst onder de bevolking.

“Covid -19 heeft al vele levens gekost in Europa. De situatie evolueert snel, elke dag brengt nieuwe aankondigingen en maatregelen met zich mee. Wij, de lokale en regionale overheden, moeten onze burgers helpen, beschermen en zorg bieden ”, aldus Ulrika Landergren (SE/Renew Europe) , raadslid van de Zweedse gemeente Kungsbacka en voorzitter van de commissie NAT van het Europees Comité van de Regio’s.

Leen Meulenbergs , WHO -vertegenwoordiger bij de Europese Unie, zei: “Onze boodschap aan alle landen en regio’s is dat we de verspreiding van dit virus kunnen terugdringen. De lokale overheden hebben de belangrijke taak mensen voor te lichten. Dit nieuwe coronavirus heeft niet alleen ernstige consequenties voor de volksgezondheid, maar ook economische, sociale en politieke gevolgen. Er is geen “one size fits all”-benadering. Verschillende landen en verschillende regio’s binnen hetzelfde land hebben te maken met verschillende scenario’s.”

“Een epidemie kan niet worden gestopt. Wel kan het tempo van de besmettingen worden vertraagd. In Veneto hebben we met ons gezondheidszorgstelsel het voortouw genomen bij de aanpak van de noodsituatie in onze regio", benadrukte Roberto Ciambetti (IT/ECR) , voorzitter van de regioraad van Veneto en hoofd van de Italiaanse delegatie in het CvdR, die aan het NAT-debat over het coronavirus deelnam met een videoboodschap vanuit Venetië.

Ook hebben de leden van de commissie NAT tijdens hun vergadering in maart een advies goedgekeurd dat is opgesteld door Roby Biwer (LU/PSE) , lid van de gemeenteraad van Bettembourg (Luxemburg), met als titel “Bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren” . In dit advies wordt besproken hoe de internationale samenwerking met partnerlanden kan worden versterkt om maatregelen te nemen tegen ontbossing en aantasting van de bossen, met name als gevolg van de landbouwproductie. Bossen spelen een sleutelrol in het beperken van de klimaatcrisis dankzij hun vermogen om broeikasgassen op te vangen. Door de bevolkingsgroei en de toenemende vraag naar voedsel worden bossen omgevormd tot landbouwgrond en gaat er almaar meer aandacht naar de productiviteit van de landbouw. De goedkeuring van dit advies staat gepland voor de plenaire zitting van 13 en 14 mei 2020.

Roby Biwer: “Bossen zijn de groene longen van onze planeet. Wij zullen onze doelstellingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit niet halen als we ons niet méér inspannen voor bescherming en herstel van de bossen wereldwijd. Wij vragen de Commissie meer ambitie te tonen. Alleen aanmoedigen is niet genoeg. We moeten ervoor zorgen dat de producten van buiten de EU die we in de EU gebruiken uit ontbossingsvrije toeleveringsketens afkomstig zijn, aangezien een groot deel van de primaire bossen buiten de EU is gelegen. Preventie van bosverlies kan allerlei voordelen opleveren voor ecosystemen en mensen. Hiermee kan bijvoorbeeld worden bijdragen aan de instandhouding van de biodiversiteit, aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (doordat bomen koolstof opnemen) en aan de levering van ecosysteemdiensten die duurzame groei kunnen aanzwengelen.”

De leden bespraken verder de volgende nieuwe adviezen:

Grensoverschrijdende gezondheidszorg , opgesteld door Karsten Uno Petersen (DK/PSE) , lid van de regioraad van Zuid-Denemarken. Ongeveer 150 miljoen Europeanen wonen in grensregio’s. Voor velen van hen bevindt het dichtstbijzijnde ziekenhuis of de dichtstbijzijnde medisch specialist zich aan de andere kant van de grens. In dit advies draait het dan ook om de vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat burgers zo dicht mogelijk bij huis gebruik kunnen maken van gezondheidszorg, maar hoe tegelijkertijd regionale en nationale gezondheidsstelsels kunnen worden beschermd. Het Europees Comité van de Regio’s brengt dit advies uit op verzoek van vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie. De goedkeuring ervan staat gepland voor de plenaire zitting van 1 en 2 juli 2020. “Grensregio’s maken 40 % van het grondgebied van de EU uit. Voor burgers uit die regio’s is een medische behandeling in een buurland een belangrijke kwestie geworden. De bestaande Europese richtlijn ter zake heeft tot wat verbetering geleid, maar er moet meer worden gedaan om burgers die aan de andere kant van de grens zorg hebben gekregen, financiële zekerheid te bieden. Dat kan door administratieve procedures te vereenvoudigen en de terugbetaling van Europese zorgkosten efficiënter te maken”, benadrukt Petersen.

Naar een duurzamer toerisme voor steden en regio’s in de EU , opgesteld door Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe) , onderminister van Toerisme, Vernieuwing, Justitie en Lokaal Bestuur van Andalusië. Toerisme zorgt voor werkgelegenheid en welvaart in de hele Europese Unie. Maar als het niet in goede banen wordt geleid, kan het ook negatieve sociale en milieugevolgen hebben. In dit advies wordt de positieve economische en sociale invloed van toeristische activiteiten besproken, maar ook nagedacht over de vraag hoe politieke leiders de met toerisme gepaard gaande uitdagingen kunnen aangaan om duurzame modernisering te bevorderen. De goedkeuring van dit advies staat gepland voor de plenaire zitting van 12-14 oktober 2020.

Van boer tot bord: de lokale en regionale dimensie , opgesteld door Guido Milana (IT/PSE) , lid van de gemeenteraad van Olevano Romano (Rome). De duurzame voedingsstrategie “Van boer tot bord” is een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal. Deze strategie beslaat elke stap in de voedselketen, van productie tot consumptie. Europees voedsel staat bekend om zijn veiligheid, voedzaamheid en hoge kwaliteit. In de mededeling van de Europese Commissie over de Green Deal uit december 2019 werd aangekondigd dat de strategie eind maart zou worden gepubliceerd.

In dit advies wordt erop gewezen hoe de lokale en regionale overheden de klimaatverandering kunnen tegengaan, het milieu kunnen beschermen en de biodiversiteit kunnen behouden en tegelijkertijd duurzame voedselconsumptie en betaalbare en gezonde voeding voor iedereen kunnen bevorderen. Dit vereist samenwerking tussen vele partijen, waaronder overheden.

Rapporteur Milana benadrukt dat “het ‘Van boer tot bord’-initiatief potentieel de kans biedt om ons voedselsysteem te veranderen in het licht van de wereldwijde klimaatcrisis. Onder meer het gemeenschappelijk landbouwbeleid zou moeten worden gewijzigd zodat het gaat bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. Steden en regio’s spelen een sleutelrol in de voedseltransitie en wij pleiten voor een ambitieuze strategie ter ondersteuning van de centrale functie van producenten en ter bevordering van korte toeleveringsketens, betere voedseldistributie en verantwoordelijke en kritische consumptie.”

“Ons streven is om van het Europees Voedselforum een prominent platform voor discussies over voedselbeleid te maken. Dat hebben we nu allemaal al nodig. We moeten het silodenken van onze verschillende parlementscommissies en instellingen overstijgen en het voedselbeleid samen gaan vormgeven. We moeten ons gezamenlijk gaan inzetten voor duurzame voedselproductie, consumentenbescherming, voedselkwaliteit en milieubehoud”, aldus Róża Thun und Hohenstein, Europarlementariër en een van de oprichters van het Europees Voedselforum. Zij onderstreepte tot slot het belang van samenwerking met het Europees Comité van de Regio’s en nodigde dat uit om als bijzonder lid aan het Forum deel te nemen.

De goedkeuring van dit advies staat gepland voor de plenaire zitting van 9 en 10 december 2020.

Webstreaming

Vergaderdocumenten

Achtergrondinformatie over het coronavirus

Mededeling over Covid-19 voor alle deelnemers aan evenementen van het CvdR

Contactpersoon:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0)2 282 2289

Mobiel: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023