Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De lokale en regionale overheden willen een Europese agenda voor innovatie op het gebied van water  

 

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft met algemene stemmen een advies goedgekeurd over doeltreffend waterbeheer met een reeks aanbevelingen die bijdragen tot de huidige herziening van de waterwetgeving op EU-niveau. Het initiatiefadvies is gericht op het binnenlandse waterbeheer, te weten de waterkwaliteit, het tekort aan zoet water en de bescherming tegen overstromingen. Rapporteur is Cees Loggen (NL/ALDE) is lid van de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

 

Het CvdR is ervan overtuigd dat waterbeheer een kapitaalintensief beleidsterrein is dat grote investeringen vergt. Ter ondersteuning van innovatie bevelen lokale leiders aan om een agenda op te stellen voor actie van de EU met betrekking tot innovatie op watergebied om de lidstaten en de lokale overheden te stimuleren, water-innovatieprojecten te vergemakkelijken en de administratieve lasten te verminderen om de toegang tot EU-geld te verbreden.

 

Cees Loggen (NL/ALDE) , rapporteur voor het advies Een doeltreffend waterbeheersysteem: een benadering van innovatieve oplossingen wijst erop dat “de klimaatverandering het waterbeheer raakt en dat er daarom samenhang tussen de twee beleidsgebieden in kwestie geboden is. Klimaatverandering kan bijv. leiden tot intensievere regen, overstromingen en verontreiniging van drinkwater. Goed waterbeheer is daarom zeker zo belangrijk als de bedreigingen van de klimaatverandering voor het milieu”. Ook merkt hij op dat “de uitdaging op de langere termijn eruit bestaat om aan de kwaliteitsnormen voor water te voldoen en het hoofd te bieden aan de impact van de stijgende zeespiegel en de schaarste aan zoet water.” De overstromingen van de afgelopen 15 jaar hebben tot ten minste 25 miljard euro aan verzekerde schade geleid. In 2014 alleen al was de geschatte schade bijna 5 miljard euro. Volgens prognoses van de Commissie zal de totale jaarlijkse schade in 2050 vijf keer zo veel bedragen. "We moeten aanvaarden dat er grote onzekerheden spelen bij het voorspellen van de klimaatverandering en de gevolgen ervan voor het waterbeheer. De uitdaging ligt in het nemen van verstandige beslissingen, die recht doen aan hetgeen wij nu willen behouden, maar die ook voldoende ruimte bieden om tegemoet te komen aan de onzekere toekomstige uitdagingen om de levensbron te beheren”, voegt de heer Loggen toe.

 

Het Europees Comité van de Regio’s verzoekt de Europese Commissie (EC) zich te gaan richten op aanpasbare beleidsvorming op het gebied van waterbeleid, als onderdeel van de komende evaluatie van de Drinkwaterrichtlijn, de Kaderrichtlijn water en de mogelijke herziening van de Richtlijn stedelijk afvalwater. De Commissie moet de lokale en regionale overheden raadplegen om ervoor te zorgen dat alle toekomstige voorstellen in het belang zijn van regio’s en steden en de ondersteuning van hun bevoegdheden in plaats van deze te verzwakken.

 

Wij beseffen dat de Agenda 2030 voor stedelijk afvalwater van de Steden en waterconferentie ( februari 2016-Leeuwarden) zeer ambitieus is en we vragen de steden in heel Europa deze te ondertekenen, maar de lokale overheden moeten zelf hun waterreserves kunnen beheren en zelf kunnen beslissen of ze al dan niet gevolg geven aan de aanbevelingen van de Agenda, aldus Cees Loggen.

 

Het CvdR moedigt de lidstaten en lokale en regionale overheden aan om in hun waterbeleid de begrippen „groene infrastructuur” en „op natuurlijke processen gebaseerde waterretentiemaatregelen” te integreren als een alternatief voor traditionele “grijze” structurele maatregelen. Het steunt ook een vermindering van waterschaarste en een verdere verhoging van de waterefficiëntie door voorrang te geven aan het beheer van de vraag naar water, waterefficiënte irrigatie en een efficiënt watergebruik in gebouwen en in de energiesector. Lokale en regionale leiders dringen aan op verdere ondersteuning van watermeters in alle sectoren en bij alle gebruikers, en op stimulering van investeringen in infrastructuur om waterlekken te voorkomen. Een te hoog winningspercentage moet ook worden aangepakt en wel door herziening van vergunningen.

 

De watersector is van grote economische waarde voor de Unie: volgens de Commissie gaat het om 9000 actieve kmo's die alleen al qua nutsvoorzieningen 6000 000 banen bieden.

 

Achtergrondinformatie voor redacteurs:

 

Click here for more information on the European Innovation Partnership on Water.

Click here for more information on the Urban Water Agenda 2030..

 

Contactpersonen:


Diandra Vanigioli
Tel. +32 (0)2 282 22 99

diandra.vanigioli@cor.europa.eu

 

David Crous

Tel. +32 (0)470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

 

Share: