Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Toekomstige EU-begroting: EU-27 moet meer bijdragen om regionale en plattelandsinvesteringen te beschermen  
Future EU budget: EU27 must contribute more to protect regional and rural investment

Tijdens een debat met de Bulgaarse vice-premier, Tomislav Donchev, stelden lokale en regionale leiders dat de lidstaten hun bijdragen aan de EU moeten verhogen om de belangrijkste uitdagingen van de Unie aan te gaan. Banen, groei, integratie van migranten, duurzame economische en agrarische ontwikkeling zijn stuk voor stuk prioriteiten voor lokale en regionale overheden, die eisten dat de financiering van de belangrijkste pijlers van de Europese Unie, te weten het cohesie- en landbouwbeleid van de EU, niet door de brexit zou worden ondermijnd. Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) pleit er daarom voor dat het volgende meerjarig financieel kader (MFK), waarin de jaarlijkse uitgavenplafonds voor alle EU-beleidsgebieden na 2020 worden vastgesteld, breder en beter wordt opgezet.

Vooruitlopend op de ontwerpvoorstellen voor het MFK die de Europese Commissie naar verwachting op 29 mei zal publiceren hebben lokale en regionale leiders de lidstaten verzocht hun bijdragen aan het MFK te verhogen van 1,04% tot 1,3% van het bruto nationaal inkomen van de EU-27 om het financiële tekort ten gevolge van de brexit op te vangen en nieuwe vraagstukken zoals migratie, grenscontrole en defensie aan te pakken. Dit was de kern van een advies van de hand van de voorzitter van de regio Wielkopolska, Marek Woźniak (PL/EVP), dat het Comité op 1 februari heeft goedgekeurd.

CvdR-voorzitter Karl-Heinz Lambertz : "De volgende EU-begroting zal bepalen welke toekomst we voor Europa willen. Als we een rechtvaardiger, sociaal inclusiever en groener Europa met meer banen willen, moeten we blijven investeren in elke regio, elke gemeenschap en elke burger. We moeten ook geld uittrekken voor nieuwe prioriteiten als veiligheid en defensie, maar dat moet met nieuwe middelen gebeuren en mag niet ten koste gaan van de regionale en plattelandsontwikkeling."

De Bulgaarse vice-premier Donchev was het hiermee eens: " Tijdens het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad wil Bulgarije in de eerste plaats een evenwichtige gespreksleider zijn in de discussie over het concept van Europese solidariteit en de noodzaak tot vereenvoudiging van de regels. Tegelijkertijd wil het ideeën aanreiken die tot de opzet van een sterk en doeltreffend cohesiebeleid leiden en dus tot krachtige en welvarende regio's!, zei hij.

Wil ze haar doelen bereiken, dan moet de Unie volgens de politieke assemblee van lokale en regionale overheden van de EU haar financieringssysteem hervormen met het oog op een ambitieuzere, flexibelere en transparantere begroting. Alle kortingen moeten worden afgeschaft; er moeten nieuwe bronnen van financiële inkomsten aangeboord, zoals een Europese vennootschapsbelasting, een financiële transactiebelasting en een hervormd btw-stelsel, om onzekere onderhandelingen tussen de lidstaten te beperken.

" De toekomstige EU-begroting moet meer financiële middelen krijgen om gemeenschappelijke doelstellingen en beleidsgebieden te ondersteunen. Het EU-cohesiebeleid moet nauw worden verweven met de uitvoering van de strategische-ontwikkelingsvisie van de EU na 2020 ", aldus de rapporteur.

In zijn advies herhaalt het Comité de eis dat het huidige percentage van de EU-begroting voor het cohesiebeleid na 2020 gehandhaafd blijft, een standpunt van de #CohesionAlliance , een EU-brede coalitie die afgelopen oktober van start ging.

Contact:

Naam

Pierluigi Boda

Tel. +32 (0) 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu