Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale bestuurders: vereenvoudiging van het cohesiebeleid is prima, maar er mag geen geld worden overgeheveld naar het Europees Fonds voor strategische investeringen  

Rapporteur Rijsberman: “Er mogen geen extra verplichte controles worden ingevoerd bovenop de audits volgens internationaal aanvaarde standaarden. Overheden moeten vertrouwen op elkaars bevindingen. Bureaucratie mag een goed gebruik van Europese subsidies, in het belang van alle Europeanen, niet in de weg staan.”

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) staat achter de voorstellen van de Europese Commissie (de zg. ‘Omnibus-verordening’) voor een eenvoudiger toepassing van de Europese structuur- en investeringsfondsen (‘ESI-fondsen’). Het betreurt echter dat de nieuwe regels ertoe kunnen leiden dat middelen die voor het cohesiebeleid zijn bestemd, naar het centraal beheerde Europese Fonds voor strategische investeringen (EFSI) vloeien.

Met het advies over ‘De financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie’ , opgesteld door Michiel Rijsberman (NL/ALDE), lid van de gedeputeerde staten van de provincie Flevoland, scharen de steden en regio’s van de EU zich achter de voorstellen die de Europese Commissie in september 2016 heeft gepresenteerd om de Europese begrotingsregels te vereenvoudigen en flexibeler te maken.

Het CvdR stelt tot zijn tevredenheid vast dat een aantal vereenvoudigingsmaatregelen die afkomstig zijn van mensen die bij het cohesiebeleid zijn betrokken, hun neerslag hebben gevonden in het wetgevingsvoorstel, zoals de keuze voor een meer prestatiegerichte aanpak bij betalingen door de Commissie. Daarnaast onderstreept het CvdR dat uitgebreid moet worden nagegaan wat het effect is van een herziening waarbij 15 wetgevingsbesluiten worden aangepast.

Steden en regio’s pleiten voor de mogelijkheid van een op maat gesneden auditstrategie voor investeringsprogramma's die worden gesteund door ESI-fondsen (operationele programma’s). Auditstrategieën moeten op methoden en beginselen zijn gebaseerd die de auditautoriteiten in de lidstaten toepassen, zoals het evenredigheidsbeginsel en het belonen van goede resultaten van eerdere audits.

“Wij moeten dringend werk maken van eenvoudiger regels en minder bureaucratie. Er is behoefte aan goede regelgeving en audits zijn noodzakelijk om fouten op te sporen of fraude te voorkomen, maar overheden moeten geen extra verplichte controles invoeren bovenop de internationaal aanvaarde standaarden; zij moeten op elkaars bevindingen vertrouwen. Het is onaanvaardbaar dat lidstaten nieuwe, overbodige, controles invoeren die verder gaan dan wat noodzakelijk is”, zegt Rijsberman. Hij noemde daarbij als voorbeeld Nederland, waar projecten soms wel zes achtereenvolgende audits krijgen.

De combinatie van ESI-fondsen en EFSI is binnen het huidige juridische kader buitengewoon lastig en daarom zijn de lokale leiders blij met de voorstellen om dit gemakkelijker te maken. Het CvdR betreurt echter dat het wetgevingsvoorstel de mogelijkheid opent om middelen vanuit het cohesiebeleid naar andere centraal beheerde programma’s over te hevelen of om de risicodragende capaciteit van het EFSI te verhogen.

Wat de volgende stappen ter vereenvoudiging van het gebruik van de Europese fondsen betreft pleit het CvdR ervoor om ook de regelgeving inzake gedelegeerde en uitvoeringshandelingen te herzien en om, in het kader van de voorstellen voor de programmeringsperiode na 2020, het cohesiebeleid ingrijpend te vereenvoudigen.

Contactpersoon:

Pierluigi Boda
Tel: +32 2 282 2461
Mobiel: +32 473 85 17 43
pierluigi.boda @cor.europa.eu