Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Werking van de EU moet op de schop, zo bepleit het Europees Comité van de Regio’s  
Europa op lokale leest schoeien is de enige manier om de EU te vernieuwen, aldus het Comité

Nu de Europese verkiezingen achter de rug zijn en de nieuwe Europese Commissie binnenkort aantreedt heeft het Europees Comité van de Regio's (CvdR) zijn verwachtingen en voorstellen met betrekking tot het nieuwe wetgevingsmandaat van de EU voor 2019-2024 bekendgemaakt. Om het vertrouwen van de burger te herstellen en de grote problemen van dit moment aan te pakken, moeten alle EU-besluiten en -beleidsmaatregelen lokaal worden verankerd en moeten de lokale en regionale overheden inspraak krijgen in alle stadia van de EU-besluitvorming, zo betoogt het CvdR in zijn resolutie van 26 juni 2019.

CvdR-voorzitter Karl-Heinz Lambertz wees erop dat "De zowat 100 000 lokale overheden en 300 regio's van de Europese Unie, die in de EU worden vertegenwoordigd door het Europees Comité van de Regio's, belangrijke partners zijn die helpen de betrokkenheid van de burgers te vergroten en het vertrouwen in de Unie te versterken. Als we de democratische grondslagen van de Unie willen verstevigen dan moeten deze overheden naar behoren worden betrokken bij alle fasen van de EU-besluitvorming. De werking van de EU moet op de schop, zodat zij dichter bij de burgers komt te staan. Vandaar ons pleidooi voor de invoering van een permanent mechanisme voor dialoog met de burgers en een EU die gebaseerd is op meerlagig bestuur, betere wetgeving en actieve subsidiariteit", zo voegde de voorzitter daar nog aan toe.

De eerste vicevoorzitter van het CvdR, Markku Markkula , beklemtoonde: "Het Comité wil de EU-instellingen duidelijk maken dat zij hun oor te luisteren moeten leggen bij de Europese burgers, die bij de laatste Europese verkiezingen hebben aangegeven dat de EU-beleidsmakers andere klemtonen moeten leggen en steden en regio's nauwer bij de besluitvorming moeten betrekken. Dit zou de duurzaamheid van het beleid ten goede komen en helpen om in samenwerking met de steden en regio's tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Om de legitimiteit en het democratisch fundament van de EU verder te versterken, dringt het CvdR er bij de Europese instellingen op aan om gehoor te geven aan zijn verzoek om een gestructureerd en permanent systeem van burgerraadplegingen op te zetten. Bij een dergelijk mechanisme moet worden uitgegaan van een langetermijnstrategie, en zowel de lokale en regionale overheden als het maatschappelijk middenveld moeten een stem in het kapittel krijgen.

Ook zou het CvdR graag zien dat een mechanisme voor systematische feedback over de uitvoering van het EU-beleid op lokaal/regionaal niveau wordt opgezet, en dat de lokale en regionale overheden daarbij een vinger in de pap krijgen. Het CvdR is op dit moment bezig met het uittesten van een dergelijk mechanisme via zijn proefproject voor zogenaamde " regionale hubs ".

De CvdR-voorstellen voor het nieuwe mandaat van de EU behelzen onder meer de volgende punten:

Een concurrerend Europa

Er moet prioriteit worden gegeven aan de ontwikkeling van een overkoepelende strategie voor een "digitale interne markt voor iedereen" , met specifieke acties voor de lokale economie en lokale digitale diensten; daarnaast moet worden getracht de "innovatiekloof" in Europa te dichten door specifieke EU-middelen ter beschikking te stellen voor het verbinden van regio's en het opbouwen van regionale onderzoekssystemen;

Voorts moet een Europees industriebeleid worden ontwikkeld dat gericht is op het bevorderen van gebiedsgebonden oplossingen en interregionale investeringen in innovatie;

Een meer systematisch gebruik van de stemming bij gekwalificeerde meerderheid, met name op het gebied van belastingen , moet worden aangemoedigd, om daarmee de strijd tegen belastingontwijking te vergemakkelijken.

Promoten van een samenhangend en sociaal Europa

De samenhang in de EU moet worden versterkt ; dit veronderstelt ook een sterk EU-cohesiebeleid na 2020 met een passend budget, een sterkere sociale dimensie van de EU , betere banden tussen stad en platteland om de territoriale kloof te dichten, en de juiste maatregelen om de demografische problemen het hoofd te bieden ;

Er moet overeenstemming worden bereikt over een ambitieuze en politiek bindende " stedelijke agenda voor de EU " en er moet meer aandacht uitgaan naar de stedelijke dimensie van het EU-beleid;

Er moet worden overwogen om een gedragscode op te stellen voor de inbreng van de lokale en regionale overheden in het Europees Semester , naar het voorbeeld van de gedragscode die is vastgesteld in de context van het cohesiebeleid;

Er moet een billijk en duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid worden uitgewerkt dat is gegrondvest op solidariteit, en er moet een overkoepelende plattelandsagenda voor de EU worden opgesteld;

Er moet werk worden gemaakt van de sociale dimensie van de digitale economie , met name via betere regulering van de arbeidsomstandigheden van platformwerkers.

Streven naar een duurzaam Europa

De doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling moeten worden uitgeroepen tot overkoepelende ontwikkelingsstrategie voor de EU en de rol van de lokale en regionale overheden bij het streven naar een duurzaam Europa moet formeel worden erkend;

Steden en regio's moeten nauwer worden betrokken bij de goedkeuring van klimaatgerelateerde besluiten , zodat het EU-standpunt de behoeften en capaciteiten en het potentieel van alle EU-regio's weerspiegelt;

Tevens dient meer aandacht te worden besteed aan het probleem van energiearmoede dat in tal van regio's en steden van de EU steeds meer om zich heen grijpt;

Er moet worden voorzien in passende cofinanciering op Europees niveau: om alle regio's beter toegankelijk te maken moeten ontbrekende verbindingen in de vervoersinfrastructuur worden aangepakt;

Om de vooruitgang inzake bepaalde aspecten van de circulaire economie beter te kunnen meten moet de ontwikkeling van op de regio's afgestemde indicatoren verder worden bevorderd.

Integratie van migranten en vluchtelingen

In het licht van de verantwoordelijkheden van steden en regio's op het gebied van opvang en integratie van migranten dringt het CvdR erop aan de rechtstreekse financiële steun van de EU voor Europese steden en regio's op dit gebied op te trekken ;

Er moet op alle niveaus beter worden gecommuniceerd over de kosten en voordelen van immigratie en integratie, met name via de ondersteuning van netwerken van steden en regio's voor de integratie van migranten, zoals het nieuwe CvdR-initiatief " Steden en regio's voor integratie " , dat eerder dit jaar van start ging.

Meer informatie

Voorstellen van het Europees Comité van de Regio's voor het nieuwe wetgevingsmandaat van de Europese Unie – Ontwerpresolutie van het CvdR

De kijk van steden en regio's op de hervorming van de Europese Unie - Animatie

Contactpersoon:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99

Delen :