Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Zonder een sterk cohesiebeleid en een echt partnerschap tussen Europese, nationale, regionale en lokale actoren is een Europees herstel niet mogelijk  

Een EU-brede coalitie waarschuwt de lidstaten dat het compromis over de EU-begroting en het herstelplan gericht moeten blijven op investeringen in regio's en steden.

De crisis die door de COVID-19-pandemie is ontstaan, ondermijnt de economische, territoriale en sociale samenhang van de EU en haar vermogen om een groenere, inclusieve en slimme overgang naar een duurzamere toekomst tot stand te brengen. Daarom roept de #CohesionAlliance - een EU-brede coalitie van meer dan 12 000 ondertekenaars - de EU-lidstaten op hun steun te geven aan een sterk meerjarig financieel kader 2021-27 en aan herstelplannen. Het MFK en de herstelplannen moeten cohesie ondersteunen als een kernwaarde van de Europese Unie en een essentiële doelstelling van al haar beleidsmaatregelen en investeringen. Deze eisen zijn opgenomen in een verklaring die werd overhandigd aan Elisa Ferreira, Europees commissaris voor Cohesie, en Younous Omarjee, voorzitter van de EP-Commissie REGI, tijdens een videoconferentie op 14 juli, drie dagen voor de bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel.

De COVID-19-crisis heeft aangetoond dat solidariteit, verantwoordelijkheid en cohesie nu meer dan ooit nodig zijn om ervoor te zorgen dat niemand in de Europese Unie wordt uitgesloten. #CohesionAlliance pleit voor een krachtig, doeltreffend en flexibel cohesiebeleid op basis van langetermijnperspectieven en partnerschapsbeginselen, waarbij lokale en regionale overheden bij alle herstelmaatregelen worden betrokken. Dit zal de economie weer op gang helpen brengen en heropbouwen, duurzaamheid bevorderen en de territoriale en sociale cohesie in de Europese Unie versterken.

"De voorstellen van de Commissie en van voorzitter Michel gaan in de goede richting. Wij dringen er bij de lidstaten op aan om thans eensgezind op te treden en snel een adequate EU-begroting voor 2021-2027 en een solide herstelplan vast te stellen, teneinde onze gemeenschappen te helpen de crisis te overwinnen en veerkrachtiger, duurzamer en inclusiever te worden. Dit is in het rechtstreekse belang van alle EU-landen, ook van de landen die de investeringscapaciteit van onze Unie willen afzwakken maar het meest profiteren van de interne markt ", aldus Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's. Hij voegt daar nog aan toe: "Het Comité bundelt zijn krachten met alle Europese, nationale, regionale en lokale actoren om nee te zeggen tegen centralisatie, nee tegen bezuinigingen op de begroting en nee tegen onhaalbare uitvoeringstermijnen die het effect van de EU-investeringen ondermijnen. Alleen door de cohesie en de veerkracht te vergroten met inzet van alle EU-beleidsmaatregelen en -instrumenten kan worden verzekerd dat de burger op de eerste plaats komt en kan een herstel worden ondersteund waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten.”

De voorzitters van de oprichtende partnerorganisaties van de #CohesionAlliance hebben de hernieuwde verklaring overhandigd aan Europees commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira, en aan de voorzitter van de Commissie REGI van het Europees Parlement, Younous Omarjee.

Elisa Ferreira , commissaris voor Cohesie en Hervormingen, zei: "De economische prognoses die de Commissie vorige week heeft bekendgemaakt, wijzen op een diepere recessie dan verwacht, die rampzalige gevolgen heeft en tot grotere verschillen en ongelijkheid leidt. Daarom hebben we een sterk cohesiebeleid en een eerlijk en samenhangend herstel nodig. Cohesie-DNA is terug te vinden in alle herstelvoorstellen van de Commissie: de genereuze middelen voor het cohesiebeleid en de cohesiemethode in het herstelfonds en elders. Ik heb hiervoor gevochten en ik zal dat blijven doen. We rekenen erop dat u in uw landen en regio's uw invloed zult aanwenden. De tijd dringt, we moeten snel handelen om de boodschap over te brengen, onze plannen en programma's voor te bereiden en ervoor te zorgen dat geen enkele regio achterblijft."

Younous Omarjee , voorzitter van de Commissie REGI van het Europees Parlement, verklaarde: "De crisis heeft Europa ontwricht. Een herstelplan en een ambitieuze begroting zijn daarom van cruciaal belang. Herstel op korte termijn moet hand in hand gaan met het streven naar langetermijndoelstellingen, met name economische, sociale en territoriale cohesie. Wij roepen de Raad op tot overeenstemming te komen over een solide begroting. Het is ook van essentieel belang dat het herstelplan rechtstreeks toegankelijk is voor de regio's en dat het democratisch kan worden gecontroleerd. Dat zijn de eisen van het Europees Parlement.”

Iedereen die gelooft in een sterk EU-cohesiebeleid is welkom om zich aan te sluiten bij de #CohesionAlliance door de nieuwe verklaring te ondertekenen. Alle 12 000 ondertekenaars van de oorspronkelijke verklaring worden verzocht zich er opnieuw toe te verbinden mensen beter bewust te maken van de vitale rol van het cohesiebeleid alsook van de noodzaak om in het kader van de volgende langetermijnbegroting en het herstelplan van de EU een doortastend cohesiebeleid te voeren.

Interventies tijdens de conferentie (in alfabetische volgorde). U kunt het evenement hier opnieuw bekijken.

  • Ann-Sofi Backgren , voorzitter van de Werkgemeenschap van Europese grensgebieden  (WVEG) en lid van de regioraad van Ostrobothnia, benadrukte de noodzaak van een sterker cohesiebeleid binnen het nieuwe MFK en het herstelfonds, waarbij rekening wordt gehouden met Europese gebieden die met specifieke problemen te kampen hebben, zoals grens- en berggebieden, perifere regio's, eilanden en andere maritieme gebieden. Daarbij zij gedacht aan bijkomende beperkingen zoals een schaarse en/of verouderde bevolking, braindrain, gebrek aan infrastructuur en openbare diensten, en natuurlijk ook aan algemene uitdagingen, zoals klimaat- en demografische veranderingen, de transitie naar duurzamere ontwikkelingsbenaderingen en energiebronnen, optimale digitalisering, en de veerkracht om mondiale bedreigingen zoals COVID-19 het hoofd te bieden. Veel grensregio's hebben veel van deze omstandigheden gemeen, en er zijn nog meer problemen in verband met de groeiende behoefte aan coördinatie van uiteenlopende nationale regelingen die aan de grenzen met elkaar kunnen botsen.

  • Ilaria Bugetti , raadslid van de regio Toscane en woordvoerder voor territoriale ontwikkeling van de Raad van Europese Gemeenten en Regio's (CEMR) inzake cohesie, zei: "Het cohesiebeleid van de EU zal, als instrument van solidariteit, niet alleen van cruciaal belang zijn voor het herstel, maar ook voor de voorbereiding op de toekomst. Het zal een ontwikkelingsperspectief op langere termijn ondersteunen. Het zal onze samenlevingen veerkrachtiger helpen maken en bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling."

  • Isabelle Boudineau , voorzitter van de commissie Territoriale Samenhang en EU-Begroting (COTER) van het Europees Comité van de Regio's en vicevoorzitter van de regioraad van Nouvelle-Aquitaine in Frankrijk, verklaarde: "De EU heeft een sterke begroting nodig naast een ambitieus herstelplan om de toekomst voor te bereiden. De groene en digitale transities zijn van het grootste belang om een duurzame en samenhangende Europese samenleving op te bouwen. We mogen onze langetermijndoelstellingen niet opofferen aan noodmaatregelen. Solidariteit is de enige optie. Onze staatshoofden en regeringsleiders hebben een enorme verantwoordelijkheid op 17 en 18 juli. Wij, op lokaal en regionaal niveau, hebben nu resultaten nodig. De EU moet laten zien dat zij resultaten kan boeken. Het Europese project staat op het spel en we mogen de Europese burgers niet opnieuw teleurstellen.”

  • Paula Fernández , Spaans regionaal minister van het voorzitterschap, Binnenlandse Zaken, Justitie en Buitenlandse Zaken van de regering van de regio Cantabrië en lid van de Conferentie van Perifere en Maritieme Regio’s (CPMR), zei: "Wij willen dat het herstelplan van de EU een sterke territoriale dimensie krijgt. We maken ons zorgen over het mogelijke gebrek aan betrokkenheid van de regionale overheden bij het fonds voor herstel en veerkracht. Als er geen rekening wordt gehouden met de specifieke territoriale behoeften en als onze deelname aan de uitwerking van de nationale plannen niet gewaarborgd is, bestaat het risico dat het fonds voor herstel en veerkracht minder effect sorteert dan verwacht. De lokale en regionale overheden kennen de investeringsbehoeften immers beter dan wie ook en kunnen er in belangrijke toe bijdragen dat de democratische verantwoordingsplicht en de politieke verantwoordelijkheid voor het herstelinstrument in zijn geheel wordt versterkt. Het is ook essentieel dat de herstelfondsen een aanvulling vormen op en goed gecoördineerd zijn met de structuurfondsen en dat territoriale cohesie een van hun belangrijkste doelstellingen blijft.”

  • Jean-Claude Marcourt , voorzitter van het Waalse parlement en voorzitter van de werkgroep voor overheidsinvesteringen van de Conferentie van Europese regionale wetgevende parlementen  (CALRE), zei: "De uitdaging van de begroting 2021-2027 is essentieel, met name wat betreft de uitgifte van Europese obligaties, de versterking van de Green Deal en een echte solidariteit in de hele Europese Unie, met bijzondere steun voor degenen die het zwaarst getroffen zijn door de gezondheidscrisis, maar ook door de economische en sociale crisis."

  • Begoña Villacís , locoburgemeester van Madrid en lid van EUROCITIES , zei: "We hebben de kans om de toekomst van onze steden een nieuwe vorm te geven door ervoor te zorgen dat het welzijn en de bescherming van de rechten van de burgers voorop staan. Deze uitdagingen zijn in de steden geconcentreerd en daar worden nu reeds inspanningen geleverd. Het langetermijnherstel van COVID-19 vereist echter nauwe samenwerking tussen alle overheidsniveaus, waarbij gebruik moet worden gemaakt van bestaande instrumenten zoals het cohesiebeleid van de EU en waarbij nieuwe manieren moeten worden gevonden om het overheidsbeleid op de behoeften van de burgers af te stemmen."

Achtergrond:

Om de aandacht te vestigen op de cruciale functie van het cohesiebeleid is in oktober 2017 de #CohesionAlliance in het leven geroepen door het Europees Comité van de Regio’s in samenwerking met de belangrijkste verenigingen van regio’s en steden: de Werkgemeenschap van Europese grensgebieden  (WVEG), de  Vergadering van de Regio’s van Europa  (VRE), de  Conferentie van Europese regionale wetgevende parlementen  (CALRE), de  Raad der Europese Gemeenten en Regio’s  (CEMR), de  Conferentie van perifere en maritieme regio’s van Europa  (CPMR) en  Eurocities . De verklaring van de cohesie-alliantie is sinds haar oprichting ondertekend door meer dan 12 000 personen, 121 regio’s, 135 steden en districten, 50 verenigingen van regionale en lokale overheden, 40 leden van het Europees Parlement en 35 Europese sectorale verenigingen.

Neem contact op met het secretariaat:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023