Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Stel regio’s en steden in de EU in staat om werkgelegenheid en sociale rechten te beschermen  

Commissaris Schmit en het CvdR staan achter de ontwikkeling van vaardigheden en banen op lokaal niveau

De EU en haar lidstaten moeten hun steden en regio's in staat stellen om de werkgelegenheid en de sociale rechten te beschermen: dit is de oproep van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) om de verwoestende sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie tegen te gaan. De assemblee van lokale en regionale vertegenwoordigers van de EU vraagt ook om de vaardigheden voor het herstel te versterken en de regionale en lokale overheden te ondersteunen bij de aanpak van de groene en digitale transitie.

In de regionale en lokale barometer 2020 van het CvdR wordt erop gewezen dat de COVID-19-crisis vooral gevolgen heeft voor het inkomen van zelfstandigen, werknemers met een contract voor bepaalde tijd en deeltijdwerkers, onder wie veel jongeren, migranten en andere kwetsbare groepen. De gevolgen voor de werkgelegenheid dreigen vooral negatief te zijn in regio's die sterk afhankelijk zijn van het toerisme, waar tot 40 % van de banen op de tocht kunnen staan. Uit de barometer blijkt ook dat 43 % van de Europeanen wil dat de lokale en regionale overheden meer invloed krijgen op het werkgelegenheids- en sociaal beleid.

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, Apostolos Tzitzikostas , verklaarde: “Tijdens de COVID-19-pandemie hebben regio's en steden in heel Europa snel en doortastend opgetreden om mensen in nood te helpen. Europa moet nu van de strijd tegen armoede en werkloosheid, en met name tegen de stijgende jeugdwerkloosheid, zijn absolute prioriteit maken. Dit is van essentieel belang voor een sterk sociaal Europa dat niemand en geen enkele plaats uitsluit.”

Om de afstemming van vaardigheden en banen en de lokale economie met concrete acties te ondersteunen, kondigde voorzitter Tzitzikostas aan dat het Comité samen met DG Werkgelegenheid van de Europese Commissie online “beurzen voor lokale werkgelegenheid” met regio's en steden zal introduceren.

Tijdens de CvdR-zitting van 14 oktober zei Nicolas Schmit , commissaris Sociale rechten en werkgelegenheid, het volgende: “We moeten een ongekende crisis te boven komen, en daarvoor hebben we de regio's nodig. Onze maatregelen voor de jeugd en voor de ontwikkeling van vaardigheden moeten in de praktijk hun vruchten afwerpen. De Europese pijler van sociale rechten was en zal onze leidraad zijn voor een betere toekomst voor onze burgers. Daarom heb ik samen met de CvdR-voorzitter aangekondigd dat we de samenwerking tussen mijn diensten en het Europees Comité van de Regio's zullen uitbreiden. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om de burgers te laten zien dat we volledig gemobiliseerd zijn en naar hen luisteren.”

Tijdens de zitting van deze week is ook een advies goedgekeurd over Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities , waarmee de weg wordt geëffend voor een actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten . Rapporteur en voorzitter van de commissie-SEDEC, Anne Karjalainen (FI/PSE), lid van de gemeenteraad van Kerava, verklaarde: “De COVID-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de bestaande digitale kloof dringend moet worden gedicht en dat de aanzienlijke gevolgen daarvan voor de sociale rechten moeten worden aangepakt, aangezien het gebrek aan toegang tot nieuwe technologieën en de informatiemaatschappij tot nieuwe vormen van sociale uitsluiting leidt. Digitale samenhang is een essentieel onderdeel van rechtvaardige transities en is een hoeksteen van de territoriale en sociale samenhang. Tegelijkertijd dienen de herstelmaatregelen toegespitst te zijn op de sociale dimensie van de ecologische en digitale transities. In de koolstofneutrale economie van de toekomst hebben we een eerlijke arbeidsmarkt nodig, gebaseerd op fatsoenlijke banen, een sterke sociale bescherming en baankansen in de buurt.”

Onder verwijzing naar de in januari gepubliceerde mededeling van de Europese Commissie wijst het CvdR-advies erop dat het Fonds voor een rechtvaardige transitie - het EU-fonds ter ondersteuning van de groene transitie in de meest kwetsbare regio's - moet stroken met de sociale pijler van de EU. Tegelijkertijd roept het Comité nogmaals op om economisch en sociaal beleid op Europees en nationaal regeringsniveau beter op elkaar af te stemmen in het kader van het Europees Semester en dringt het erop aan dat de lokale en regionale overheden daar nauwer bij betrokken worden door middel van gedeeld beheer op basis van het subsidiariteitsbeginsel.

Het CvdR onderstreept ook de sleutelrol van de sociale partners in de huidige context van gestaag toenemende digitalisering van arbeidspatronen. Daartoe bepleit het CvdR een update van de Europese regels over arbeidsomstandigheden en werktijden, met inbegrip van bepalingen tot vaststelling van het recht om offline te zijn.

Contactpersoon:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :