Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
EU-steden en regio’s vastbesloten om werk te maken van investeringen  

Terugdringing van de bureaucratie, verbetering van de lokale en regionale administratieve knowhow, verspreiding van kennis over EU-investeringsinstrumenten en aanpassing van de economische governance zullen ertoe bijdragen om de investeringen in de Europese economie weer op een hoger peil te brengen. Dat is de boodschap van de lokale en regionale leiders, die tijdens de plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), in aanwezigheid van de vicevoorzitter van de EIB, Vazil Hudak , een advies over de investeringskloof en een resolutie over de jaarlijkse groeianalyse 2017 goe dkeurden.

 

Het herstel van de Europese economie zet door ondanks de wereldwijd toenemende onzekerheid. Desondanks is de werkloosheid in vrijwel alle regio’s van Europa nog erg hoog en drukken enkele jaren van onderinvestering, de zgn. investeringskloof, nog steeds zwaar op Europa’s concurrentievermogen en cohesie.

 

" Europa's economie lijdt onder een kloof in publieke en particuliere investeringen die geraamd wordt op circa 250 miljard euro, vergeleken met de investeringen vóór de financiële en economische crisis. Voor vooruitgang hebben regio's en steden geld nodig. Als lokaal politicus uit Espoo in Finland weet ik dat de middelen beperkt zijn en dat diensten onder druk staan. De verouderende infrastructuur en het gebrek aan investeringen in de digitale en ecologische transitie en innovatie vertragen niet alleen het herstel, maar bedreigen ook Europa's concurrentievermogen en het toekomstige potentieel om te groeien en te innoveren ", aldus Markku Markkula, voorzitter van het CvdR en rapporteur van het advies " Overbruggen van de investeringskloof: hoe gaan we de uitdagingen aan " ( zie infographic ) .

 

" De investeringskloof is in vele delen van ons continent een feit. Een ruimere kredietverlening door de EIB voor het stimuleren van de economie is daarom nog steeds broodnodig. Maar slimme en duurzame investeringen zijn pas mogelijk als er projecten zijn. In veel delen van de EU is er weinig bereidheid om projecten voor te bereiden, zowel in technische als financiële zin. Daarom wil de EIB haar adviesaanbod flink uitbreiden - niet alleen in het hoofdkantoor in Luxemburg, maar ook lokaal, in heel Europa" , zei Vazil Hudak, vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB).

 

Aangezien lokale en regionale overheden verantwoordelijk zijn voor ruim de helft van de overheidsinvesteringen (54%) vinden belemmeringen, maar dus ook oplossingen, vaak hun oorsprong in steden en regio’s, aldus Markkula . " Strategische investeringen in een complexe mondiale context vergen nieuwe soorten administratieve en managementcapaciteiten. Maar al te vaak zijn te gering besef en kennis op lokaal en regionaal niveau over EU-steun, financiering en investeringsmogelijkheden een sta-in-de-weg voor publieke en particuliere investeringen. "

 

Van de 178 specifiek regionale kwesties die in het kader van het Europees semester in de landenverslagen van 2016 aan de orde komen, hangt nagenoeg 60% samen met obstakels voor investeringen; het gaat dan in hoofdzaak over omslachtige regelgeving, ontoereikende kwaliteit van de overheidsdiensten, specifieke belemmeringen op de arbeidsmarkten en de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen. De CvdR-leden pleiten in hun advies en resolutie voor ingrijpende structurele hervormingen. De suggesties omvatten:

 

Bestuurlijke capaciteit :

- bureaucratische rompslomp terugdringen voor een toegankelijker investeringsklimaat

- handhaving en uitbreiding van het instrument "TAIEX REGIO PEER 2 PEER"

- steun voor het Fi-Compass-platform, alsook voor de “kant-en-klare” financiële instrumenten van de Commissie

- Europees scorebord over lokale en regionale investeringen, met gegevens over huidige investeringsprojecten, getuigenissen en zorgen op lokaal niveau

 

Gebrek aan bewustzijn :

- Beter gebruik maken van het Europese portaal voor investeringsprojecten, gericht op het dichten van de kloof tussen EU-projectontwikkelaars die financiering zoeken en investeerders

- instelling van een programma “CvdR-ambassadeur voor InvestEU” voor lokale en regionale overheden

- decentraliseren van advisering en expertise door uitbreiding van de rol van de Europese investeringsadvieshub om de geografische onevenwichtigheden van het EFSI aan te pakken

- grensoverschrijdende verbindingen en samenwerking op verscheidene niveaus stimuleren door het actief bevorderen van regio-overschrijdende investeringen teneinde de totstandbrenging van de pan-Europese eengemaakte markt en de kapitaalmarktenunie te bespoedigen

 

Financiële instrumenten :

- waar mogelijk EU-investeringsinstrumenten afstemmen op het gebruik van leningen en innovatieve financiële instrumenten

- het EU-cohesiebeleid na 2020 garanderen als ruggengraat van het investeringsbeleid van de EU

- verdere vereenvoudiging van gedeeld beheerde EU-fondsen

- evaluatie en verfijning van bestaande instrumenten zoals de cohesiefondsen en het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), dat als aanvulling kan dienen en voor synergie kan zorgen

 

Economische governance :

- geen opschorting van de ESIF-betalingen als rechtstreeks gevolg van de macro-economische conditionaliteit in het kader van het Stabiliteits- en groeipact

- volledige benutting van de door het Stabiliteits- en groeipact toegestane flexibiliteit; investeringen die door lokale en regionale overheden in het kader van de ESIF worden gedaan, zouden niet moeten worden meegenomen in de berekeningen van de tekort- en schuldmaxima

- een ruimere en beter gestructureerde inbreng van de lokale en regionale overheden in het Europees semester aan de hand van een gedragscode

- minimumdrempels voor overheidsinvesteringen in de landenspecifieke aanbevelingen van het Europees semester

- een Witboek met een op EU-niveau uitgewerkte indeling voor de kwaliteit van overheidsinvesteringen waarin de belangrijke en groeiende rol van de regionale en lokale overheden in de planning en uitvoering van die investeringen erkend wordt

 

 

Contact:
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366
carmen.schmidle@cor.europa.eu

 

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLOSING-EUROPES-INNOVATION-DIVIDE-HORIZON-EUROPE-FUNDING-ALONE-IS-NOT-ENOUGH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Closing Europe's innovation divide: Horizon Europe funding alone is not enough
Closing Europe's innovation divide: Horizon Europe funding alone is not enough
01.10.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

EU and Member States must tackle the gender gap and boost investment in science, technology, engineering and mathematics (STEM) education
EU and Member States must tackle the gender gap and boost investment in science, technology, engineering and mathematics (STEM) education
27.06.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EER-EMPOWERING-SUSTAINABILITY-GELDERLAND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Empowering Sustainability Gelderland Top Climate Entrepreneurs
Empowering Sustainability Gelderland Top Climate Entrepreneurs
17.06.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HORIZON-EUROPE-REGIONS-WELCOME-AGREEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Agreement on Horizon Europe: Regions and cities expect to be at the core of EU's new research programme
Agreement on Horizon Europe: Regions and cities expect to be at the core of EU's new research programme
25.03.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TAKE-YOUR-CHANCE-AND-WIN-THE-2019-TRANSFORMATIVE-ACTION-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Take your chance and win the 2019 Transformative Action Award!
Take your chance and win the 2019 Transformative Action Award!
08.03.2019