Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio’s in de EU pleiten voor volwaardig Europees elektronisch patiëntendossier  
Het Europees Comité van de Regio’s keurt met algemene stemmen het advies goed van rapporteur Fernando López Mias, voorzitter van de regioraad van Murcia, over de digitalisering van de gezondheidszorg in Europa

De digitalisering van de gezondheidsstelsels kan zorgen voor een efficiënter en effectiever gebruik van de middelen en kan de kwaliteit en de gepersonaliseerde zorg voor patiënten verbeteren. Hoewel de levensverwachting in de EU de afgelopen decennia snel en gestaag is gestegen, is deze stijging sinds 2011 aanzienlijk vertraagd. Betere ziektepreventie en effectievere maatregelen voor de gezondheidszorg kunnen jaarlijks 1,2 miljoen vroegtijdige sterfgevallen in de EU voorkomen ( EC ). De EU-lidstaten besteden gemiddeld 8,3 % van hun bbp aan gezondheidszorg ( Eurostat ).

De leden van het Europees Comité van de Regio’s hebben met algemene stemmen een advies over de digitalisering in de gezondheidszorg goedgekeurd. Het advies vormt een reactie op de mededeling van de Commissie uit april 2018 over het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt; de burger "empoweren" en bouwen aan een gezondere maatschappij .

Rapporteur Fernando LÓPEZ MIRAS (ES/EVP) , voorzitter van de regioraad van Murcia, verklaarde: “De digitale transformatie van de gezondheidsstelsels in Europa is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van effectievere gezondheidszorgmodellen die zowel de ziektepreventie als de gepersonaliseerde zorg verbeteren. Gegevensbescherming is echter een eerste vereiste willen we de digitalisering van de gezondheidszorgstelsels vooruit helpen. Wij zijn dan ook ingenomen met de nieuwe aanbevelingen van de Europese Commissie om een beveiligd Europees formaat voor de uitwisseling van elektronische medische dossiers tot stand te brengen. Ons voorstel gaat echter een stapje verder: we roepen op tot een volledig Europees elektronisch patiëntendossier.”

Als gevolg van de toename van het aantal chronische ziekten en de multimorbiditeit in heel Europa stijgt ook de vraag naar middelen en vallen de kosten steeds hoger uit.

De EU-lidstaten besteden gemiddeld 8,3 % van hun bbp aan gezondheidszorg. De lidstaten waar de uitgavenquote voor gezondheidszorg ten opzichte van het bbp het grootst is, zijn Duitsland (11,2 %), Zweden (11 %) en Frankrijk (11 %). Daarentegen bedragen de uitgaven voor gezondheidszorg in Polen, Luxemburg en Letland minder dan 6,5 % van het bbp, en is de uitgavenquote in Roemenië met 5% het kleinst ( Eurostat ).

Digitale oplossingen voor de gezondheidszorg dragen ertoe bij dat medische consulten minder lang duren en dat de multidisciplinaire coördinatie van de behandeling van patiënten wordt vergemakkelijkt.

De digitalisering van de gezondheidszorg is van bijzonder belang voor het aanpakken van het isolement en het verbeteren van gepersonaliseerde bijstand aan burgers die in plattelandsgebieden, afgelegen gebieden, eilanden en dunbevolkte gebieden wonen.

De leden herinneren eraan dat in de systemen voor elektronische medische dossiers in de hele EU nog steeds indelingen en standaarden worden gebruikt die onderling incompatibel zijn.

Het CvdR dringt er bij de Commissie op aan nieuwe modellen te promoten om toepassingen van digitale innovatie – waarbij bijvoorbeeld wordt betaald voor bewezen gezondheidsresultaten – te vergoeden, zodat de weg wordt gebaand voor bedrijven in de mobiele en de e-gezondheidszorg die met behulp van digitale technologie diensten van toegevoegde waarde aanbieden.

De steden en regio’s van de EU roepen de lidstaten op om deze diensten niet op één plek te vestigen (omdat dat niet altijd veiliger is) en het gebruik van internationale en open normen te bevorderen om oplossingen te vermijden waarbij afnemers afhankelijk worden van één bepaalde leverancier.

Het is absoluut zaak dat er een ‘dialoog’ tussen vraag en aanbod tot stand komt en dat de cocreatie van digitale oplossingen wordt gestimuleerd.

De Commissie zou moeten nagaan of genetische studies die om klinische redenen bij Europese burgers worden uitgevoerd, een unieke identificatie mogelijk kunnen maken waardoor deze informatie – met toestemming van de burger – beter toepasbaar wordt voor preventieve, diagnostische of therapeutische behandelingen.

Het CvdR pleit voor een Europese accreditatie-, certificerings- of markeringsprocedure om te kunnen bepalen welke nieuwe toepassingen en hulpmiddelen daadwerkelijk nuttig zijn of welke bijvoorbeeld door een gezondheidswerker zouden moeten worden voorgeschreven. Dit zou leiden tot minder administratieve belemmeringen, zodat oplossingen die in de ene lidstaat hun waarde hebben bewezen gemakkelijk in een andere lidstaat op de markt kunnen worden gebracht.

8e Europese top van regio's en steden

Op de 8e Europese Top van regio's en steden op 14 en 15 maart in Boekarest zullen meer dan 500 Europese, nationale, regionale en lokale leiders uit alle EU-lidstaten bijeenkomen om te discussiëren over de bijdrage van lokale en regionale overheden aan de "toekomst van Europa". Onder het motto "(Re) New EUrope” zal de top – die twee weken voor het verwachte vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 29 maart en twee maanden voor de Europese verkiezingen plaatsvindt – de grootste politieke bijeenkomst van het jaar zijn van burgemeesters, regiovoorzitters en andere gekozen lokale en regionale vertegenwoordigers uit de hele Unie.

Ook zullen er 100 jonge lokale en regionale politici aanwezig zijn om deel te nemen aan het debat over de toekomst van Europa. Daarnaast zal het officiële startschot worden gegeven voor een nieuw initiatief van het Comité, te weten het Netwerk van regionale hubs ( #RegHub ), waarbij de 20 deelnemende regio's aanwezig zullen zijn.

Indien u wilt deelnemen aan de top, gelieve u dan aan te melden via de media-accreditatiepagina van het Roemeense voorzitterschap van de EU (deadline: 1 maart). Alleen journalisten die zich hebben aangemeld kunnen een media-accreditatie krijgen.

Achtergrondinformatie

April 2018 - Europese Commissie - Mededeling over het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt; de burger "empoweren" en bouwen aan een gezondere maatschappij .

November 2018 - Persbericht - Gezondheidstoestand in de EU: meer bescherming en preventie voor een langer en gezonder leven.

Eurostat – Healthcare expenditure statistics in the EU (Gegevens van maart 2018).

6 februari 2019 - Persbericht - Commissie maakt het voor burgers gemakkelijker om over de grenzen heen veilige toegang te krijgen tot gezondheidsgegevens.

Contactpersoon: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Delen :